Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 225

Bryssel den 3 mars 2010

Europa 2020: Kommissionen föreslår en ny ekonomisk strategi för Europa

Europeiska kommissionen lanserar idag Europa 2020-strategin för att ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde. Kommissionen anger följande tre centrala drivkrafter för tillväxt som ska genomföras genom konkreta åtgärder på EU-nivå och nationell nivå: smart tillväxt (främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle), hållbar tillväxt (göra vår produktion mer resurseffektiv och samtidigt öka konkurrenskraften) och tillväxt för alla (öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen). Denna kamp för tillväxt och arbetstillfällen kräver ansvar på högsta politiska nivå och mobilisering av alla aktörer i hela Europa. Det uppställs fem mål som anger var EU bör stå år 2020 och mot vilka framstegen kan mätas.

Kommissionens ordförande Barroso: ”Europa 2020 handlar om vad vi måste göra idag och imorgon för att åter föra in EU:s ekonomi på rätt spår. Krisen har blottlagt grundläggande problem och ohållbara utvecklingstendenser som vi inte längre kan bortse från. Europa har ett tillväxtunderskott som utgör en risk för vår framtid. Vi måste beslutsamt ta itu med våra svagheter och utnyttja våra många starka sidor. Vi måste bygga en ny ekonomisk modell baserad på kunskap, en koldioxidsnål ekonomi och hög sysselsättning. För detta krävs ett engagemang från alla aktörer runtom i Europa.”

Europa måste först och främst dra lärdom av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Våra ekonomier är oupplösligt sammanlänkade. Ingen medlemsstat kan hantera de globala utmaningarna effektivt genom att agera ensam. Vi är starkare när vi samarbetar och en nära samordning av den ekonomiska politiken krävs därför för att vi ska lyckas ta oss ur krisen. Om vi misslyckas kan vi stå inför ett ”förlorat årtionde” med relativ tillbakagång, permanent försvagad tillväxt och höga nivåer av strukturell arbetslöshet.

I Europa 2020-strategin uppställs därför en vision för Europas sociala marknadsekonomi under nästa årtionde som vilar på följande tre sammankopplade och ömsesidigt förstärkande prioritetsområden: smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation, hållbar tillväxt – främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, och tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Framstegen när det gäller att nå dessa mål kommer att mätas i förhållande till fem representativa överordnade EU-mål som medlemsstaterna ska omvandla till nationella mål som återspeglar deras olika utgångslägen:

 • 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.

 • 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.

 • Klimat- och miljömålen ”20/20/20” ska nås.

 • Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier.

 • Antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner.

För att nå dessa mål lägger kommissionen fram en Europa 2020-agenda som består av en rad flaggskeppsinitiativ. Att genomföra dessa initiativ är en gemensam prioritet och åtgärder kommer att krävas på alla nivåer – av organisationer på EU-nivå, medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter.

 • Innovationsunionen – inrikta FoU- och innovationspolitiken på stora utmaningar och samtidigt överbrygga klyftan mellan forskning och marknad för att omvandla uppfinningar till produkter. Exempelvis kan gemenskapspatentet varje år leda till besparingar på 289 miljoner euro för företagen.

 • Unga på väg – förbättra kvaliteten och den internationella attraktionskraften hos systemet för högre utbildning i Europa genom att främja studenters och unga yrkesmänniskors rörlighet. En konkret åtgärd är att göra lediga platser i alla medlemsstater mer tillgängliga i hela Europa och se till att yrkeskvalifikationer och yrkeserfarenhet faktiskt erkänns.

 • En digital agenda för Europa – hållbara ekonomiska och sociala fördelar från en digital inre marknad baserad på ultrasnabbt Internet. Alla européer bör ha tillgång till höghastighetsinternet år 2013.

 • Ett resurseffektivt Europa – stöd för omställningen till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Europa bör hålla fast vid sina mål för 2020 när det gäller energiproduktion, energieffektivitet och energiförbrukning. Detta skulle leda till att kostnaden för import av olja och gas kommer att ha minskat med 60 miljarder euro år 2020.

 • Industripolitik för grön tillväxt – bidra till att EU:s industribas är konkurrenskraftig i världen efter krisen, främja entreprenörskap och utveckla ny kompetens. Detta skulle skapa miljontals nya arbetstillfällen.

 • En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen – skapa förutsättningar för en modernisering av arbetsmarknaderna i syfte att öka sysselsättningen och garantera våra sociala modellers hållbarhet, samtidigt som babyboomgenerationen går i pension.

 • Europeisk plattform mot fattigdom – säkerställa ekonomisk, social och territoriell sammanhållning genom att hjälpa fattiga och socialt utslagna och göra så att de kan delta aktivt i samhället.

Ambitionsnivån i Europa 2020 innebär att ledarskapet och ansvaret måste lyftas till en ny nivå. Kommissionen uppmanar stats- och regeringscheferna att ta sitt ansvar för denna nya strategi och anta den vid Europeiska rådets vårmöte. Europaparlamentets roll ska också utökas.

Styrningsmetoderna ska förstärkas för att garantera att åtagandena omvandlas till effektiva åtgärder på fältet. Kommissionen kommer att övervaka framstegen. Rapporteringen och utvärderingen inom både Europa 2020 och stabilitets- och tillväxtpakten kommer att utföras samtidigt (men de förblir fristående instrument) för att öka samstämmigheten. Därigenom kommer båda strategierna att kunna sträva mot liknande reformmål men ändå förbli separata instrument.

Further information: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm


Side Bar