Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/225

Bruselj, 3. marca 2010

Evropa 2020: Komisija predlaga novo gospodarsko strategijo v Evropi

Evropska komisija je danes predstavila strategijo Evropa 2020, namenjeno izhodu iz krize in pripravi gospodarstva EU na novo desetletje. Ugotovila je tri ključne vzvode rasti, ki jo je treba doseči s konkretnimi ukrepi na ravni EU in držav članic: premišljeno rast (spodbujanje znanja, inovacij, izobraževanja in digitalne družbe), trajnostno rast (večja gospodarnost proizvodnje ob spodbujanju konkurenčnosti) in vključujočo rast (večja udeležba na trgu dela, pridobivanje znanj in boj proti revščini). Boj za rast in delovna mesta ni mogoč brez prevzema odgovornosti na najvišji politični ravni in mobilizacije vseh akterjev v Evropi. Položaj EU do leta 2020 in merjenje napredka opredeljuje pet ciljev.

Predsednik Komisije Barroso je k temu izjavil: „Evropa 2020 nas opozarja na to, kar moramo storiti danes in v prihodnje, da bo gospodarstvo EU spet učinkovito. Kriza je razgrnila temeljne probleme in nevzdržna gibanja, ki jih ne moremo več zanemarjati. Pomanjkanje rasti v Evropi ogroža našo prihodnost. Odločno se moramo spopasti s svojimi slabostmi in kar najbolj izkoristiti svoje številne prednosti. Oblikovati moramo nov gospodarski vzorec, ki temelji na znanju, nizkoogljičnem gospodarstvu in visokih ravneh zaposlenosti. To zahteva mobilizacijo vseh akterjev v Evropi.“

Globalna gospodarska in finančna kriza mora biti Evropi v primeren pouk. Naša gospodarstva so med seboj povezana. Države članice ne morejo reševati globalnih izzivov, če ukrepajo vsaka zase. Močnejši smo, ko sodelujemo. Uspešen izhod iz krize je odvisen od tesnejšega sodelovanja na področju ekonomskih politik. Brez tega je najbrž pred nami „zapravljeno desetletje“, zaznamovano z razmeroma oslabljenim položajem na svetovni ravni, trajno škodo pri rasti in visokim deležem strukturne brezposelnosti.

Strategija Evropa 2020 se zato pri oblikovanju vizije evropskega socialnega tržnega gospodarstva v naslednjem desetletju opira na tri tesno povezana prednostna področja, ki se med sabo krepijo: na premišljeno rast, razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah; na trajnostno rast, spodbujanje nizkoogljičnega, konkurenčnega gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire; ter na vključujočo rast, utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.

Doseganje teh ciljev se bo ugotavljalo na podlagi petih reprezentativnih meril na ravni EU, ki naj jih države članice prenesejo v nacionalne cilje na podlagi svojih izhodišč:

 • zaposlenost 75 odstotkov prebivalstva med 20 in 64 letom starosti;

 • 3-odstotni delež BDP EU namenjen raziskavam in razvoju;

 • izpolnjevanje ciljev 20/20/20 na področju podnebja in energetike;

 • zgodnja opustitev šolanja pri manj kot 10 odstotkih mladih ter vsaj 40 odstotkov mladih z zaključeno višješolsko ali visokošolsko izobrazbo;

 • zmanjšanje števila ljudi, ki jih ogroža revščina, za 20 milijonov.

Program Komisije Evropa 2020 vključuje niz vodilnih pobud, ki naj pripomorejo k doseganju teh ciljev. Izvajanje pobud poteka na podlagi deljene odgovornosti, ukrepi pa bodo izvedeni na vseh ravneh, in sicer na ravni organizacij EU, držav članic ter lokalnih in regionalnih organov.

 • Unija inovacij – preusmeritev naravnanosti politike za razvoj, raziskave in inovacije k najpomembnejšim izzivom, da se zapolni vrzel med znanostjo in proizvodnjo ter da iz izumov nastanejo proizvodi. Patent Skupnosti lahko na primer podjetjem omogoči, da letno prihranijo 289 milijonov EUR.

 • Mladi in mobilnost – utrjevanje kakovosti, uspešnosti in mednarodne privlačnosti evropskega visokošolskega sistema na podlagi mobilnosti mladih strokovnjakov; stvarni ukrepi naj bi omogočili lažji dostop do prostih delovnih mest po državah članicah ter priznavanje strokovnih kvalifikacij in izkušenj.

 • Evropski program za digitalne tehnologije – trajnostne gospodarske in družbene koristi z razvojem enotnega digitalnega trga, ki se opira na ultra hitre internetne povezave; do leta 2013 morajo imeti vsi Evropejci dostop do ultra hitrih internetnih povezav.

 • Evropa, ki gospodarno izkorišča vire – prispevek k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, ki vse vire izkorišča gospodarno. Evropa mora doseči svoje cilje za leto 2020 glede energetske proizvodnje, učinkovitosti in porabe; s tem bi se vrednost uvoza nafte in plina zmanjšala za 60 milijard EUR do leta 2020.

 • Industrijska politika za zeleno rast – pomoč konkurenčnosti evropske industrijske osnove v pokriznem svetu, spodbujanje podjetništva in pridobivanja novih znanj; to bi pomenilo na milijone novih delovnih mest.

 • Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta – ustvarjanje pogojev za posodobitev trgov dela zaradi povečanja zaposlenosti in zagotavljanja vzdržnosti naših družbenih modelov v času upokojevanja generacije z največjim številom rojstev; in

 • Evropska platforma za boj proti revščini – zagotavljanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na podlagi pomoči ljudem, ki se spopadajo z revščino in socialno izključenostjo, da se jim omogoči aktivna udeležba v družbi.

Daljnosežni načrti Evrope 2020 zahtevajo, da se vodenje in odgovornost povzdigneta na novo raven. Komisija poziva voditelje držav in vlad, naj sprejmejo odgovornost za to novo strategijo in jo potrdijo na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta. Tudi vloga Evropskega parlamenta bo pri tem okrepljena.

Zaveze bodo izpolnjene z učinkovitimi ukrepi, metode upravljanja pa bodo izboljšane. Komisija bo spremljala napredek. Poročanje in ocenjevanje v zvezi z Evropo 2020 in paktom za stabilnost in rast bo zaradi večje doslednosti izvedeno istočasno, instrumenta pa ne bosta združena. S tem se bosta lahko obe strategiji osredotočili na podobne reformne cilje, vendar še vedno kot ločena instrumenta.

Further information: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm


Side Bar