Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/225

Bruxelles, 3 martie 2010

Europa 2020: Comisia propune o nouă strategie economică în Europa.

Comisia Europeană a lansat astăzi strategia Europa 2020 pentru ieșirea din criză și pregătirea economiei UE pentru deceniul următor. Comisia identifică trei factori cheie pentru creșterea economică, de aplicat prin acțiuni concrete la nivelul UE și la nivel național: o creștere inteligentă (promovarea cunoașterii, inovării, educației și societății digitale), o creștere durabilă (o producție mai competitivă, cu o utilizare mai eficientă a resurselor) și o creșterea economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare la piața forței de muncă, dobândirea de competențe și lupta împotriva sărăciei). Această bătălie pentru creștere economică și locuri de muncă necesită asumarea responsabilității la cel mai înalt nivel politic și mobilizarea tuturor părților interesate din întreaga Europă. Sunt stabilite cinci obiective care definesc nivelul la care ar trebui să se situeze Europa în 2020, în raport cu care vor fi evaluate progresele.

Președintele Barroso a declarat: „Miza strategiei Europa 2020 este legată de ceea ce trebuie să facem astăzi și mâine pentru a reașeza economia UE pe drumul cel bun. Criza a scos la lumină probleme fundamentale și tendințe lipsite de viabilitate pe care nu le mai putem ignora. Europa are un deficit de creștere care ne pune viitorul în pericol. Trebuie să ne rezolvăm în mod decisiv vulnerabilitățile și să fructificăm numeroasele noastre avantaje. Avem nevoie să construim un nou model economic bazat pe cunoaștere, pe o economie cu un nivel reduse de emisii de carbon și cu un grad ridicat de ocupare a forței de muncă. Această bătălie necesită mobilizarea tuturor părților interesate din Europa.”

În primul rând, Europa trebuie să învețe din experiența crizei economice și financiare globale. Economiile noastre sunt intrinsec legate. Niciun stat membru nu poate aborda eficient provocările globale printr-o acțiune izolată. Suntem mai puternici atunci când lucrăm împreună, iar reușita ieșirii din criză depinde, prin urmare, de o strânsă coordonare a politicii economice. Imposibilitatea realizării acestui lucru ar putea conduce la un „deceniu pierdut” de declin relativ, la o deteriorare permanentă a creșterii și la niveluri ridicate de șomaj structural.

În consecință, Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piață a Europei în următorul deceniu și se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund și se stimulează reciproc: creșterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; creșterea economică durabilă, promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de carbon și o utilizare eficientă a resurselor; precum și creșterea economică inclusivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială.

Progresele realizate în direcția acestor obiective vor fi măsurate față de cinci indicatori de referință reprezentativi la nivel UE, pe care statele membre vor fi invitate să le traducă în indicatori de referință naționali care reflectă punctele de plecare:

 • 75 % din populația în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată.

 • 3 % din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare și dezvoltare.

 • Obiectivele climatice și energetice „ 20/20/20” trebuie să fie îndeplinite.

 • Ponderea abandonului școlar timpuriu trebuie să fie sub 10%, iar cel puțin 40% din generația tânără trebuie să aibă studii universitare.

 • Trebuie redus cu 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului sărăciei.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune o agendă Europa 2020 constând dintr-o serie de inițiative-pilot. Punerea în aplicare a acestor inițiative este o prioritate comună, care necesită măsuri la toate nivelurile: organizațiile de la nivelul UE, statele membre, autoritățile locale și regionale.

 • O uniune a inovării - reorientarea cercetării și dezvoltării și a politicii de inovare către provocările majore, reducând în același timp distanța dintre știință și lansarea pe piață, astfel încât invențiile să fie transformate în produse. Drept exemplu, brevetul comunitar ar putea permite întreprinderilor să economisească 289 de milioane EUR în fiecare an.

 • Tineretul în mișcare - creșterea calității și a atractivității internaționale a sistemului european de învățământ superior, prin promovarea mobilității studenților și a tinerilor profesioniști. Ca acțiune concretă, posturile vacante în toate statele membre ar trebui să fie mai accesibile la nivelul întregii Europe, iar calificările profesionale și experiența să fie recunoscute în mod corespunzător.

 • O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice și sociale durabile printr-o piață unică digitală bazată pe internet ultra rapid; toți europenii trebuie să aibă acces la internet de mare viteză până în 2013.

 • O Europă care își utilizează eficient resursele - sprijinirea tranziției către o economie care utilizează eficient resursele, cu emisii reduse de carbon. Europa trebuie să își mențină obiectivele 2020 în ceea ce privește producția și consumul de energie și eficiența energetică. Acest lucru ar reduce cu 60 de miliarde EUR importurile de petrol și de gaze până în 2020.

 • O politică industrială pentru o creștere economică verde - sprijinirea competitivității bazei industriale a UE în lumea de după criză, prin promovarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea de noi competențe. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de muncă;

 • O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă - crearea condițiilor pentru modernizarea piețelor forței de muncă, în scopul creșterii gradului de ocupare al forței de muncă și asigurării durabilității modelelor noastre sociale, în condițiile ieșirii la pensie a generației baby-boom ; precum și

 • Platforma europeană împotriva sărăciei – asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, ajutând persoanele sărace și excluse social și permițându-le să joace un rol activ în societate.

Obiectivele ambițioase urmărite de strategia Europa 2020 presupun trecerea la un nou nivel de conducere și responsabilitate. Comisia invită șefii de stat și de guvern să își însușească această nouă strategie și să o aprobe la Consiliul European de primăvară. Rolul Parlamentului European va fi de asemenea amplificat.

Metodele de punere în aplicare vor fi consolidate pentru a garanta că angajamentele sunt transpuse în acțiuni concrete pe teren. Comisia va monitoriza progresele realizate. Raportarea și evaluarea obiectivelor stabilite prin Europa 2020 și Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) vor fi efectuate simultan (rămânând instrumente distincte) pentru o mai bună coerență. Acest lucru va permite ambelor strategii să urmărească obiective de reformă similare, rămânând în același timp instrumente separate.

Further information : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm


Side Bar