Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Bryssel den 2 mars 2010

Kommissionen tillkännager ett kommande förslag om att EU-länderna ska få välja om de vill tillåta odling av genetiskt modifierade grödor och godkänner fem beslut om GM-produkter

Europeiska kommissionen meddelade i dag att man före sommaren planerar att lägga fram ett förslag som ger EU-länderna större möjlighet att välja om de vill tillåta odling av genetiskt modifierade grödor eller inte. Enligt det nuvarande regelverk som rådet och Europaparlamentet har beslutat om antog kommissionen i dag två beslut om genetiskt modifierad Amflora-potatis. Det första beslutet innebär att Amflora får odlas i EU för industriellt bruk, medan det andra gäller användning av biprodukter av Amflora-stärkelse som foder. Kommissionen antog i dag också tre beslut om utsläppande på marknaden av tre genetiskt modifierade majsprodukter för användning i livsmedel och foder, men inte för odling. Alla fem godkännanden har granskats mycket ingående för att säkerställa att alla betänkligheter om förekomsten av en markörgen för antibiotikaresistens beaktas fullt ut. Beslutet att tillåta odling av Amflora är slutet på en process som startade i Sverige i januari 2003 och grundas på omfattande och tillförlitliga vetenskapliga rön.

– Ansvarsfull innovation kommer att vara min ledstjärna i arbetet med innovativ teknik. Efter en omfattande och noggrann granskning av fem förslag som gäller genetiskt modifierade produkter står det nu klart för mig att inga vetenskapliga frågor behöver undersökas vidare. De har alla granskats fullt ut, särskilt avseende säkerheten. Alla dröjsmål skulle därför vara omotiverade. Genom dessa beslut fullgör Europeiska kommissionen sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Besluten grundas på en rad positiva bedömningar av säkerheten som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har gjort under åren. Vi har i dag också inlett en diskussion om hur ett europeiskt godkännandesystem kan kombineras med EU-ländernas frihet att besluta om odling av genetiskt modifierade grödor, sammanfattar EU-kommissionären med ansvar för hälsa och konsumentpolitik, John Dalli.

I enlighet med ordförande José Manuel Barrosos politiska riktlinjer från september 2009 har John Dalli uppmanats att före sommaren lägga fram ett förslag om hur ett vetenskapligt grundat EU-system för godkännanden kan kombineras med att EU-länderna själva fritt får bestämma om de vill tillåta odling av genetiskt modifierade grödor inom sina territorier.

Efter ett omfattande förfarande för godkännande, som inleddes 2003, och flera positiva vetenskapliga yttranden beslutade kommissionen att godkänna Amflora. Denna genetiskt modifierade potatis är tänkt att användas för framställning av stärkelse för industriellt bruk (t.ex. papperstillverkning). Denna innovativa teknik bidrar till att optimera produktionsprocessen och att hushålla med råvaror, energi, vatten och oljebaserade kemikalier.

I beslutet fastställs stränga odlingsvillkor för att undvika att genetiskt modifierad potatis blir kvar på åkrarna efter skörd och för att förhindra att frön av Amflora oavsiktligt sprids i miljön. Ett kompletterande godkännande gäller för biprodukter från framställningen av stärk elsen när de används som foder.

Kommissionen antog i dag också tre beslut om godkännande av de genetiskt modifierade majssorterna MON863xMON810, MON863xNK603 och MON863xMON810xNK603 för användning som livsmedel och foder och för import och bearbetning.

Efsa har lämnat positiva yttranden om de tre genetiskt modifierade majsprodukterna och de har genomgått det fullständiga godkännandeförfarandet enligt EU-lagstiftningen. Produkterna framställs genom konventionell korsning av två eller tre genetiskt modifierade majssorter – MON863, NK603 och MON810 – som redan är godkända i EU för användning som livsmedel och foder och för import och bearbetning.

Eftersom EU-länderna inte kunde fatta några beslut med kvalificerad majoritet i rådet, varken för eller emot, sändes ärendena tillbaka till kommissionen för beslut.

Förekomsten av en markörgen för antibiotikaresistens i den genetiskt modifierade stärkelsepotatisen och i de tre GM-majsprodukterna har kontrollerats ytterst noga. Efsa har granskat frågan och lämnade ett positivt yttrande den 11 juni 2009.

Godkännandena gäller i tio år.

Mer information:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar