Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

V Bruseli 2. marca 2010

Komisia informuje o pripravovanom návrhu, aby sa členské štáty mohli sami rozhodnúť, či budú, alebo nebudú pestovať GMO, a schvaľuje päť rozhodnutí týkajúcich sa GMO

Komisia ohlásila dnes svoj zámer predložiť do začiatku leta návrh, ktorý by umožnil členským štátom slobodnejšie sa rozhodovať o tom, či budú pestovať GMO. Podľa súčasného právneho rámca prijatého Radou a  Európskym parlamentom prijala dnes Komisia dve rozhodnutia týkajúce sa geneticky modifikovaných zemiakov Amflora: prvým sa v EÚ povoľuje pestovanie odrody Amflora na priemyselné využitie a druhé sa týka využitia vedľajších škrobových produktov odrody Amflora ako krmiva. Európska Komisia prijala dnes takisto tri rozhodnutia o uvedení troch geneticky modifikovaných kukuričných produktov na trh pre využitie v potravinách a krmivách, nie však na pestovanie. Všetkých päť povolení bolo podrobených podrobnému preskúmaniu, pričom sa plná pozornosť venovala všetkým obavám týkajúcim sa prítomnosti markerového génu antibiotickej rezistencie. Rozhodnutie povoliť pestovanie odrody Amflora je výsledkom procesu, ktorý sa začal vo Švédsku v januári 2003 a ktorý sa zakladá na významnom množstve vedecky podložených poznatkov.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú polit iku, uviedol: „Pokiaľ ide o inovačné technológie, hlavnou zásadou bude pre nás zodpovedný prístup k nim. Po rozsiahlom a hĺbkovom preskúmaní dokumentácie k príslušným piatim návrhom o GMO je očividné, že nezostávajú žiadne ďalšie nové vedecké otázky, ktoré by bolo potrebné ďalej riešiť. Všetky vedecké aspekty, predovšetkým pokiaľ ide o bezpečnosť, boli dokonale preskúmané. Každý ďalší odklad by bol jednoducho neopodstatnený. Prijatím týchto rozhodnutí si Európska komisia plní svoju úlohu zodpovedným spôsobom. Tieto rozhodnutia sú založené na sérii priaznivých bezpečnostných posúdení, ktoré v uplynulých rokoch vykonal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Zároveň sme dnes zahájili úvahy o tom, ako zosúladiť európsky systém povoľovania so slobodou členských štátov pri rozhodovaní o pestovaní GMO.

V súlade s politickými usmerneniami predsedu Barrosa zo septembra 2009 bol komisár Dalli poverený, aby do začiatku leta predložil návrh týkajúci sa spôsobu zosúladenia systému povoľovania Spoločenstva, ktorý sa zakladá na vedeckých záveroch, so slobodou členských štátov rozhodovať o tom, či chcú, alebo nechcú pestovať GMO na svojom území.

Po ukončení komplexného postupu povoľovania, ktorý sa začal v roku 2003, a po opakovaných súhlasných vedeckých stanoviskách rozhodla Komisia o povolení odrody Amflora. Táto geneticky modifikovaná odroda zemiaka sa má používať na produkciu škrobu, ktorý je vhodný na využitie v priemysle (napr. papierenský priemysel). Táto inovačná technológia prispieva k optimalizácii výrobných postupov a k úspornejšiemu využívaniu surovín, energie, vody a chemikálií na báze ropy.

Rozhodnutím sa stanovujú prísne podmienky pestovania, aby sa zabránilo tomu, že geneticky modifikované zemiaky zostanú na poliach aj po zbere úrody a tomu, aby sa osivo odrody Amflora mimovoľne rozšírilo do širšieho okolia. Prijíma sa doplňujúce povolenie týkajúce sa vedľajších produktov škrobovej extrakcie pri použití ako krmivo.

Európska komisia dnes prijala tiež tri rozhodnutia, ktorými sa povoľuje geneticky modifikovaná kukurica MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 na využitie v potravinách a krmivách a na dovoz a  spracovanie.

K týmto trom geneticky modifikovaným kukuričným produktom vydal pozitívne stanovisko úrad EFSA a prešli kompletným postupom povoľovania stanoveným v  právnych predpisoch EÚ. Produkujú sa konvenčným krížením dvoch alebo troch druhov geneticky modifikovanej kukurice, konkrétne MON863, NK603 a MON810, ktoré sú v EÚ už povolené na využitie v potravinách a krmivách a na dovoz a spracovanie.

Keďže členské štáty neboli schopné dosiahnuť v Rade kvalifikovanú väčšinu za alebo proti týmto rozhodnutiam, dokumentácia sa vrátila naspäť do Komisie, aby vydala rozhodnutie.

Prítomnosť markerového génu antibiotickej rezistencie (ARM) v danom geneticky modifikovanom škrobovom zemiaku a v daných troch geneticky modifikovaných kukuričných produktoch bola predmetom podrobného preskúmania. Úrad EFSA túto záležitosť preskúmal a 11. júna 2009 vydal samostatné priaznivé stanovisko.

Povolenia sú platné 10 rokov.

Viac informácií je k dispozícii na stránke:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar