Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 222

Bruksela, dnia 2 marca 2010 r.

Komisja zapowiada wniosek w sprawie pozostawienia państwom członkowskim wyboru, czy uprawiać organizmy zmodyfikowane genetycznie i zatwierdza pięć decyzji dotyczących GMO

Komisja Europejska poinformowała dziś o swym zamiarze przedstawienia, najpóźniej latem tego roku, wniosku mającego na celu pozostawienie państwom członkowskim większego wyboru w zakresie decydowania, czy uprawiać organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). Na mocy obowiązujących ram prawnych, zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja przyjęła dziś dwie decyzje dotyczące genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora: pierwsza z nich zezwala na uprawę Amflory w UE do celów przemysłowych, a druga dotyczy stosowania produktów ubocznych pozyskiwania skrobi z Amflory jako paszy. Komisja Europejska przyjęła dziś także trzy decyzje w sprawie wprowadzenia do obrotu trzech zmodyfikowanych genetycznie produktów z kukurydzy przeznaczonych do stosowania w żywności i w paszach, ale nie do uprawy. Wszystkie pięć zezwoleń poddanych zostało ścisłej kontroli gwarantującej uwzględnienie wszelkich kwestii związanych z występowaniem opornego na antybiotyki genu markerowego. Decyzja o zezwoleniu na uprawę Amflory oznacza zakończenie procesu rozpoczętego w Szwecji w styczniu 2003 r. i opiera się na solidnych podstawach naukowych.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli oświadczył: „W zakresie technologii innowacyjnych będę kierował się nadrzędną zasadą odpowiedzialności innowacji. Po kompleksowym i wszechstronnym przeglądzie oczekujących na rozstrzygnięcie pięciu pakietów dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie, stało się dla mnie oczywiste, że nie istnieją nowe zagadnienia naukowe, które wymagałyby dalszej oceny. W pełni odniesiono się do wszystkich kwestii naukowych, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa. Wszelka zwłoka byłaby po prostu nieuzasadniona. Zatwierdzając te decyzje Komisja Europejska wypełnia swoje funkcje w odpowiedzialny sposób. Decyzje te oparte są na szeregu pozytywnych ocen bezpieczeństwa przeprowadzanych przez lata przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jednocześnie rozpoczęliśmy dziś rozważania, jak połączyć europejski system zezwoleń ze swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania o uprawach GMO”.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego Barroso z września 2009 r. poproszono komisarza Dalli o przygotowanie, najpóźniej latem tego roku, wniosku określającego jak można połączyć wspólnotowy system zezwoleń, oparty na ustaleniach naukowych, ze swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania, czy chcą uprawiać GMO na swoim terytorium.

Po przeprowadzeniu kompleksowej procedury wydawania zezwoleń, którą rozpoczęto w 2003 r., i po pojawieniu się kolejnych pozytywnych opinii naukowych, Komisja zdecydowała o wydaniu zezwolenia dla Amflory. Ten zmodyfikowany genetycznie ziemniak jest wykorzystywany do pozyskiwania skrobi odpowiedniej dla zastosowań przemysłowych (np. do produkcji papieru). Ta innowacyjna technologia służy optymalizacji procesu produkcyjnego i zaoszczędzeniu surowców, energii, wody i chemikaliów opartych na ropie.

W decyzji przewidziane są ściśle określone warunki mające zapobiec możliwości pozostania zmodyfikowanych genetycznie ziemniaków na polu po zbiorach i zapewnić, aby nasiona Amflory nie dostały się przypadkowo do środowiska na szerszą skalę. Wydano także uzupełniające zezwolenie w celu objęcia produktów ubocznych pozyskiwania skrobi, w przypadku, gdy używane są one jako pasza.

Komisja Europejska przyjęła dziś także trzy decyzje zezwalające na uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 przeznaczonej do stosowania w żywności i w paszach oraz na import i przerób.

Trzy produkty ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy uzyskały pozytywne opinie EFSA i zostały poddane pełnej procedurze wydawania zezwoleń przewidzianej w prawodawstwie unijnym. Powstają one w drodze konwencjonalnego krzyżowania dwóch lub trzech odmian zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy – a mianowicie MON863, NK603 i MON810, które już uzyskały zezwolenia w UE na stosowanie w żywności i w paszach oraz na wywóz i przetwarzanie.

Ponieważ państwom członkowskim nie udało się większością kwalifikowaną zatwierdzić lub odrzucić tych decyzji w Radzie, pakiet został odesłany z powrotem Komisji w celu wydania decyzji.

Obecność odpornego na antybiotyki genu markerowego (ARM) w zmodyfikowanym genetycznie ziemniaku skrobiowym oraz w trzech produktach ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy została poddana ścisłej kontroli. EFSA zbadał ten problem i wydał oddzielną pozytywną opinię w dniu 11 czerwca 2009 r.

Zezwolenia są ważne przez 10 lat.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar