Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 222

Brussel, 2 maart 2010

De Commissie kondigt voorstel aan om lidstaten zelf te laten besluiten om wel of geen ggo's te telen, en keurt vijf besluiten over ggo's goed

De Europese Commissie heeft vandaag haar voornemen bekendgemaakt om in de zomer een voorstel in te dienen dat de lidstaten meer keuze biedt om te beslissen over het verbouwen van ggo's. Binnen het bestaande wettelijke kader, zoals vastgesteld door de Raad en het Europees Parlement, heeft de Commissie vandaag twee besluiten vastgesteld over de genetisch gemodificeerde Amflora-aardappel: het eerste staat de teelt van Amflora in de EU voor industrieel gebruik toe en het tweede betreft het gebruik van bijproducten van Amflora-zetmeel als diervoeder. Ook heeft de Europese Commissie vandaag drie besluiten vastgesteld over het in de handel brengen van drie genetisch gemodificeerde maïsproducten voor levensmiddelen en diervoeder, maar niet voor de teelt ervan. Alle vijf vergunningen zijn aan uiterst nauwgezet onderzoek onderworpen, zodat alle bedenkingen over de aanwezigheid van een markergen voor antibioticaresistentie volledig zijn weggenomen. Het besluit om de teelt van Amflora toe te staan is de uitkomst van een procedure die in januari 2003 in Zweden is ingeleid en die is gebaseerd op gedegen wetenschappelijke kennis.

Commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming John Dalli zei in dit verband: "Verantwoorde innovatie is mijn uitgangspunt wanneer het gaat om innovatieve technologie.

Na een uitgebreid en diepgaand onderzoek van de vijf lopende ggo-dossiers werd me duidelijk dat er geen nieuwe wetenschappelijke kwesties waren waarvoor nader onderzoek nodig was.

Alle wetenschappelijke kwesties, met name wat veiligheid betreft, waren volledig onderzocht. Uitstel zou simpelweg ongerechtvaardigd zijn geweest. Door deze besluiten vast te stellen, vervult de Europese Commissie haar taak op verantwoorde wijze. Deze besluiten zijn gebaseerd op een reeks positieve veiligheidsbeoordelingen die de afgelopen jaren door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zijn verricht. Tegelijkertijd hebben we vandaag een raadpleging in gang gezet over de wijze waarop een Europees vergunningenstelsel kan worden gecombineerd met de vrijheid van lidstaten om te beslissen over de teelt van ggo's."

Overeenkomstig de politieke richtsnoeren van voorzitter Barroso van september 2009 heeft commissaris Dalli het verzoek gekregen om in de zomer met een voorstel te komen over de wijze waarop een vergunningenstelsel van de Unie op wetenschappelijke grondslag kan worden gecombineerd met de vrijheid voor de lidstaten om te beslissen of zij de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op hun grondgebied toestaan.

Na een uitgebreide vergunningsprocedure die in 2003 is gestart, en na verscheidene positieve wetenschappelijke adviezen, heeft de Commissie besloten Amflora toe te staan. Deze genetisch gemodificeerde aardappel dient voor de productie van zetmeel dat geschikt is voor industriële toepassingen zoals de papierproductie. Deze innovatieve technologie draagt bij aan een optimaal productieproces en aan de besparing van grondstoffen, energie, water en petrochemische producten.

Het besluit bevat strikte teeltvoorwaarden om te voorkomen dat genetisch gemodificeerde aardappelen na de oogst in het veld achterblijven en om te zorgen dat het Amflora-zaad niet ongewild in de omgeving wordt verspreid. Er is een aanvullende vergunning verleend voor de bijproducten van het zetmeel voor gebruik als diervoeder.

De Europese Commissie heeft vandaag ook drie besluiten genomen waarmee een vergunning wordt verleend voor de invoer en verwerking en de toepassing in levensmiddelen en diervoeder van genetisch gemodificeerde maïs van de typen MON863xMON810, MON863xNK603 en MON863xMON810xNK603.

De drie genetisch gemodificeerde maïsproducten kregen een positief EFSA-advies en hebben de door de EU-wetgeving voorgeschreven vergunningsprocedure volledig doorlopen. Zij worden geproduceerd door een conventionele kruising van de twee of drie genetisch gemodificeerde maïssoorten – namelijk MON863, NK603 en MON810 – waarvan de invoer en verwerking en de toepassing in levensmiddelen en diervoeder in de EU reeds zijn toegestaan.

Aangezien de lidstaten in de Raad niet tot een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen deze besluiten konden komen, zijn de dossiers ter beslissing doorgestuurd naar de Commissie.

Er is een uiterst nauwkeurig onderzoek verricht in verband met de aanwezigheid van een markergen voor antibioticaresistentie in de genetisch gemodificeerde zetmeelaardappel en in de drie genetisch gemodificeerde maïsproducten. De EFSA heeft deze kwestie onderzocht en een gunstig advies uitgebracht op 11 juni 2009.

De vergunningen zijn tien jaar geldig.

Nadere informatie is te vinden op:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar