Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Briselē 2010. gada 2. martā

Komisija pieņem piecus lēmumus par ĢMO un paziņo, ka drīzumā gaidāms priekšlikums, kas dalībvalstīm dos iespēju izvēlēties, vai tās vēlas audzēt ĢMO

Eiropas Komisija šodien informēja par nodomu līdz vasarai nākt klajā ar priekšlikumu, kas dalībvalstīm dotu plašākas izvēles iespējas, lemjot, vai tās vēlas audzēt ģenētiski modificētus organismus. Ievērojot pašreizējo tiesisko regulējumu un saskaņā ar Padomes un Eiropas Parlamenta lēmumu, Komisija šodien pieņēma divus lēmumus par ģenētiski modificētajiem kartupeļiem Amflora: pirmais lēmums atļauj ES audzēt Amflora rūpnieciskiem mērķiem, savukārt otrs saistīts ar Amflora cietes blakusproduktu izmantošanu barībā. Eiropas Komisija šodien pieņēma arī trīs lēmumus par ĢM kukurūzas produktu laišanu tirgū izmantošanai pārtikā un barībā, bet ne audzēšanai. Visu piecu atļauju pamatā bija ļoti rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā novērstas visas bažas, kas saistītas ar marķiergēniem, kas rezistenti pret antibiotikām. Ar lēmumu atļaut Amflora audzēšanu noslēdzas 2003. gada janvārī Zviedrijā aizsāktais process, kura pamatā ir apjomīgs zinātnisks darbs.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli norādīja: “Inovatīvu tehnoloģiju jomā mans pamatprincips ir atbildīga inovācija. Pēc dokumentācijas vispusīgas un rūpīgas pārskatīšanas saistībā ar minētajiem pieciem lēmumiem par ĢMO man kļuva skaidrs, ka nav jaunu zinātnisku jautājumu, kas būtu papildus jānovērtē. Visi zinātniskie jautājumi (īpaši tie, kas saistīti ar drošumu) bija pilnībā izskatīti. Turpmāka kavēšanās vienkārši nebūtu pamatota. Pieņemot šos lēmumus, Eiropas Komisija atbildīgi pilda savus uzdevumus. Šo lēmumu pamatā ir vairāki labvēlīgi drošuma novērtējumi, ko gadu gaitā veikusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). Paralēli šodien sākam apsvērt iespējas, kā Eiropas atļauju izsniegšanas sistēmu apvienot ar dalībvalstu brīvību lemt par ĢMO audzēšanu.”

Saskaņā ar priekšsēdētāja Ž.M. Barrozu 2009. gada septembra politiskajām vadlīnijām komisārs Dalli ir aicināts līdz vasarai iesniegt priekšlikumu, kurā izklāstīts, kā iespējams apvienot Kopienas atļauju izsniegšanas sistēmu ar dalībvalstu brīvību lemt, vai tās vēlas savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus augus.

Pēc visaptverošas atļauju izsniegšanas procedūras, ko sāka 2003. gadā, un vairāku labvēlīgu zinātnisku atzinumu saņemšanas Komisija nolēma atļaut Amflora. Šos ģenētiski modificētos kartupeļus izmantos tādas cietes ražošanai, kas piemērota izmantošanai rūpniecībā (piemēram, papīra ražošanā). Šī inovatīvā tehnoloģija ļauj optimizēt ražošanas procesu un ietaupīt izejvielas, enerģiju, ūdeni un ķīmiskas vielas uz naftas bāzes.

Lēmumā paredzēti stingri audzēšanas nosacījumi, lai novērstu iespēju, ka ģenētiski modificēti kartupeļi paliek uz lauka pēc ražas novākšanas, un nodrošinātu, lai Amflora sēklas netiktu netīši izplatītas plašākā vidē. Papildu atļauja ir jāsaņem attiecībā uz cietes ieguves blakusproduktiem, ja tos izmanto barībā.

Eiropas Komisija šodien pieņēma arī trīs lēmumus, ar ko atļauj ģenētiski modificētas kukurūzas MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 izmantošanu pārtikā un barībā, kā arī tās importu un apstrādi.

EFSA sniedza labvēlīgu atzinumu par minētajiem trim ĢM kukurūzas produktiem, un tiem piemēroja pilnu atļaujas izsniegšanas procedūru, kas paredzēta ES tiesību aktos. Tos iegūst, tradicionālā veidā krustojot divas vai trīs ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, proti, MON863, NK603 un MON810, ko ES jau atļauts importēt, pārstrādāt un izmantot pārtikā un barībā.

Padomē dalībvalstis nevarēja pieņemt lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu par vai pret minētajiem lēmumiem, tāpēc dokumentāciju nosūtīja atpakaļ Komisijai, lai tā pieņemtu lēmumu.

Tika veikta ļoti rūpīga pārbaude attiecībā uz marķiergēnu, kas rezistenti pret antibiotikām (ARM), klātbūtni ĢM cietes kartupeļos un minētajos trijos ĢM kukurūzas produktos. EFSA izskatīja šo jautājumu un 2009. gada 11. jūnijā sniedza atsevišķu labvēlīgu atzinumu.

Atļaujas ir spēkā desmit gadus.

Sīkāku informāciju skatīt šeit:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm .


Side Bar