Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 222

Brüssel, 2. märts 2010

Komisjon teatab peatsest ettepanekust anda liikmesriikidele valik kasvatada geneetiliselt muudantud organisme või mitte ning kiidab heaks 5 otsust GMOde kohta

Euroopa Komisjon andis täna teada kavatsusest tulla suveks välja ettepanekuga anda liikmesriikidele suurem valikuvabadus GMOde kasvatamise üle otsustamisel. Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud kehtiva õigusraamistiku kohaselt võttis komisjon täna vastu kaks otsust geneetiliselt muundatud Amflora kartuli kohta: esimene lubab ELis Amflora kartulit kasvatada tööstuslikul otstarbel ja teine käsitleb Amflora kartulist toodetud tärklise kõrvalsaaduste kasutamist söödas. Samuti võttis Euroopa Komisjon täna vastu kolm otsust kolme geneetiliselt muundatud maisitoote turulelaskmise kohta, lubades kasutada neid tooteid toidus ja söödas, kuid mitte lubades sellist maisi kasvatada. Kõigi viie loa puhul teostati põhjalik kontroll, mis tagas kõigi antibiootikumiresistentsuse markergeeni olemasolust tulenevate küsimuste arvessevõtmise. Otsus lubada Amflora kartulit kasvatada on 2003. aasta jaanuaris Rootsis alanud protsessi lõpptulemus ning selle aluseks on suur hulk teaduslikku tööd.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Ma juhindun innovatiivsete tehnoloogiate puhul vastutustundlikkusest. Kui olin põhjalikult ja üksikasjalikult uurinud menetluses olevaid toimikuid viie geneetiliselt muundatud organismi kohta, sai mulle selgeks, et teaduslikust seisukohast puudub vajadus edasisteks hindamisteks. Kõiki teaduslikke aspekte, eelkõige ohutuse küsimusi, on põhjalikult uuritud. Igasugune viivitamine oleks põhjendamatu. Neid otsuseid vastu võttes täidab Euroopa Komisjon oma ülesandeid vastutustundega. Otsuste aluseks on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt aastate jooksul läbi viidud ohutushindamised ja nende positiivsed tulemused. Paralleelselt nende viie otsusega alustasime täna arutelu selle üle, kuidas ühendada Euroopa tasandi loasüsteemi liikmesriikide õigusega otsustada, kas kasvatada GMOsid”.

Kooskõlas president Barroso 2009. aasta septembris esitatud poliitiliste suunistega sai volinik Dalli ülesandeks esitada suveks ettepanek selle kohta, kuidas teaduslikel alustel põhinevat lubade andmist ELi tasandil saaks siduda liikmesriikide vabadusega otsustada, kas nad soovivad kasvatada geneetiliselt muundatud kultuure oma territooriumil.

Pärast 2003. aastal alanud põhjalikku lubamismenetlust ning korduvaid positiivseid teaduslikke seisukohti otsustas komisjon anda loa Amflora kartuli kasvatamiseks. Seda geneetiliselt muundatud kartulit kasutatakse tööstuslikuks otstarbeks (nt paberi tootmine) sobiva tärklise tootmiseks. See innovatiivne tehnoloogia aitab optimeerida tootmisprotsessi ning hoida kokku toorainet, energiat, vett ja naftapõhiseid kemikaale.

Otsusega nähakse ette ranged kasvatamistingimused, et vältida olukordi, kus pärast saagikoristust jääks põldudele geneetiliselt muundatud mugulaid ning tagada, et Amflora kartuli seeme ei satuks kogemata ümbritsevasse keskkonda. Täiendav luba on välja antud juhuks, kui tärklisetootmise kõrvalsaadusi kasutatakse söödana.

Peale selle võttis Euroopa Komisjon täna vastu kolm otsust, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisisorte MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603 kasutada toidus ja söödas ning importida ja töödelda.

EFSA andis kolmele geneetiliselt muundatud maisitootele positiivse hinnangu ja need tooted on läbinud ELi õigusaktides sätestatud lubamismenetluse täies ulatuses. Need maisisordid on saadud kahe või kolme geneetiliselt muundatud maisi – ELis juba varem toidus ja söödas kasutamiseks ning importimiseks ja töötlemiseks lubatud MON863, NK603 ja MON810 maisi – tavapärasel ristamisel.

Kuna liikmesriigid ei suutnud nende otsuste kohta nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta ei poolt ega vastu otsust, saadeti toimikud otsuse tegemiseks tagasi komisjonile.

Antibiootikumiresistentsuse markergeeni esinemist geneetiliselt muundatud tärklisekartulis ja kolme geneetiliselt muundatud maisitoodet on kontrollitud äärmise põhjalikkusega. Euroopa Toiduohutusamet uuris seda teemat ja avaldas 11. juunil 2009 spetsiaalse heakskiitva arvamuse.

Load kehtivad 10 aastat.

Lisateave:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar