Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/222

Bruxelles, den 2. marts 2010

Kommissionen bebuder et kommende forslag om EU-landenes valgfrihed til at dyrke GMO'er eller ej og vedtager fem afgørelser om GMO'er

Europa-Kommissionen udtalte i dag, at den inden sommerferien agter at fremsætte forslag om, at EU-landene skal have større valgfrihed til at beslutte, om de vil dyrke genetisk modificerede organismer (GMO'er) eller ej. I henhold til de gældende lovrammer, der er fastlagt af Rådet og Europa-Parlamentet, vedtog Kommissionen i dag to afgørelser om den genetisk modificerede Amflora-kartoffel, hvoraf den ene tillader dyrkning af Amflora i EU til industriel brug, og den anden vedrører anvendelse af biprodukter af Amflorastivelse som foder. Europa-Kommissionen vedtog også i dag tre afgørelser om markedsføring af tre genetisk modificerede majsprodukter til brug i fødevarer og foder, men ikke til dyrkning. Alle fem godkendelser er forinden blevet gennemgået meget nøje, så alle problemer vedrørende et antibiotikaresistent markørgen er løst tilfredsstillende. Afgørelsen om at tillade dyrkning af Amflora markerer afslutningen på et forløb, der startede i Sverige i januar 2003, og er baseret på omfattende solide videnskabelige data.

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugere, sagde: "Ansvarlig innovation er min ledetråd i forbindelse med innovative teknologier. Efter en omfattende og grundig gennemgang af de fem GMO-dossierer stod det klart for mig, at der ikke var opstået nye videnskabelige spørgsmål, som der var behov for at vurdere. Alle videnskabelige spørgsmål, især vedrørende sikkerhed, er fuldt besvaret. Der er ganske enkelt ingen grund til at trække sagen yderligere ud. Europa-Kommissionen har ved at træffe disse afgørelser udfyldt sin rolle på en forsvarlig måde. Afgørelserne er baseret på en række positive sikkerhedsvurderinger, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har foretaget over en årrække. Sideløbende hermed begynder vi i dag at overveje, hvordan vi kan kombinere et EU-godkendelsessystem med EU-landenes valgfrihed til at beslutte, om de ønsker at dyrke GMO-afgrøder eller ej."

I tråd med de politiske retningslinjer, som Kommissionens formand, José Manuel Barroso, skitserede i september 2009, er EU-kommissær John Dalli blevet bedt om inden sommerferien at fremsætte forslag til, hvordan et EU-godkendelsessystem, der er baseret på videnskabelige data, kan kombineres med EU-landenes frihed til selv at beslutte, om de ønsker at dyrke GMO-afgrøder på deres område eller ej.

Efter en omfattende godkendelsesprocedure, der blev indledt i 2003, og efter gentagne gange at have modtaget positive videnskabelige udtalelser, vedtog Kommissionen at tillade Amflora. Denne GMO-kartoffel skal bruges til fremstilling af stivelse, der er egnet til industrielle anvendelsesformål (f.eks. papirproduktion). Den innovative teknologi bidrager til at optimere produktionsprocessen og til , at man kan spare på råmaterialer, energi, vand og oliebaserede kemiske stoffer.

Afgørelsen indeholder skrappe krav til dyrkningen for at forhindre, at der stadig findes GMO-kartofler i marken efter høsten, og for at sikre, at Amflorafrø ikke uforvarende spredes til det omgivende miljø. Der udstedes en supplerende godkendelse for at dække de biprodukter fra stivelsesfremstillingen, der skal anvendes som foder.

Europa-Kommissionen vedtog desuden i dag tre afgørelser om godkendelse af genetisk modificeret MON863xMON810-majs, MON863xNK603-majs og MON863xMON810xNK603-majs til brug i fødevarer og foder og til import og forarbejdning.

EFSA har afgivet positive udtalelser om de tre genetisk modificerede majsprodukter, der har været underkastet hele den godkendelsesprocedure, der er fastsat i EU-lovgivningen. De fremkommer ved konventionel krydsning af to eller tre genetisk modificerede majstyper, nemlig MON863, NK603 og MON810, der allerede er godkendt i EU til brug i fødevarer og foder og til import og forarbejdning.

Da EU-landene ikke kunne blive enige om at træffe en afgørelse med kvalificeret flertal for eller imod disse afgørelser i Rådet, blev dossiererne sendt tilbage til Kommissionen, som så skulle træffe den endelige afgørelse.

Tilstedeværelsen af et antibiotikaresistent markørgen (ARM-gen) i den genetisk modificerede stivelseholdige kartoffel og i de tre genetisk modificerede majsprodukter er blevet meget nøje undersøgt. EFSA har også undersøgt spørgsmålet og afgav en særskilt positiv udtalelse den 11. juni 2009.

Godkendelserne er gyldige i 10 år .

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar