Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 222

V Bruselu dne 2. března 2010

Komise oznamuje svůj návrh, na základě nějž by členské státy mohly v budoucnu samy rozhodnout o pěstování geneticky modifikovaných organismů, a schvaluje pět rozhodnutí o geneticky modifikovaných organismech

Evropská komise dnes oznámila svůj záměr předložit do léta návrh, který by členským státům umožňoval větší možnost volby při rozhodování o tom, zda pěstovat geneticky modifikované organismy. Podle stávajícího právního rámce schváleného Radou a Evropským parlamentem dnes Komise přijala dvě rozhodnutí týkající se geneticky modifikovaných brambor Amflora: prvním z nich se povoluje pěstování brambor Amflora v EU pro průmyslové použití a druhé se týká využití vedlejších produktů škrobu z těchto brambor jako krmiva. Evropská komise dnes rovněž přijala tři rozhodnutí týkající se uvádění tří výrobků z geneticky modifikované kukuřice na trh, které jsou určeny pro použití jako potraviny a krmivo, avšak nikoli pro pěstování. Všech pět povolení bylo podrobeno důkladné kontrole, aby bylo přihlédnuto ke všem obavám vyplývajícím z přítomnosti markerového genu antibiotické rezistence. Rozhodnutí povolit pěstování brambor Amflora je založeno na nezanedbatelném množství vědecky podložených poznatků a představuje závěr procesu, který b yl zahájen ve Švédsku v lednu 2003.

Komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli uvedl: „Mou hlavní zásadou při řešení otázek inovativních technologií bude zodpovědný přístup. Po rozsáhlém a důkladném přezkoumání zbývajících pěti dokumentů týkajících se geneticky modifikovaných organismů jsem pochopil, že neexistují žádné nové vědecké otázky, které by bylo třeba dále zkoumat. Veškeré vědecké aspekty, a zejména otázky týkající se bezpečnosti, byly zcela vyřešeny. Další zpoždění by bylo jednoduše neodůvodnitelné. Přijetím těchto rozhodnutí plní Evropská komise svou úlohu zodpovědným způsobem. Tato rozhodnutí jsou založena na řadě příznivých hodnocení bezpečnosti, která v minulých letech provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Zároveň jsme dnes zahájili úvahy nad tím, jak sladit evropský systém schvalování se svobodou volby členských států ohledně rozhodnutí o pěstování geneticky modifikovaných organismů."

V souladu s politickými pokyny předsedy Barrosa ze září 2009 byl komisař Dalli požádán o to, aby do léta předložil návrh, jak sladit vědecky podložený systém Společenství týkající se schvalování se svobodou volby členských států ohledně rozhodnutí, zda si přejí na svém území pěstovat geneticky modifikované plodiny či nikoli.

Po ukončení komplexního schvalovacího postupu, který byl zahájen v roce 2003, a poté, co byla opětovně vydána příznivá vědecká stanoviska, rozhodla Komise povolit brambory Amflora. Tyto geneticky modifikované brambory se mají používat k výrobě škrobu vhodného pro průmyslové využití (například výrobu papíru). Tato inovativní technologie napomáhá optimalizaci výrobního postupu a úspoře surovin, energie, vody a chemických látek na bázi ropy.

Toto rozhodnutí stanoví přísné podmínky pro pěstování, aby se zabránilo tomu, že by geneticky modifikované brambory mohly zůstat po sklizni na poli, a aby se zajistilo, že semena brambor Amflora se nedopatřením nerozšíří do širšího životního prostředí. Přijímá se doplňkové povolení, které se vztahuje na vedlejší produkty škrobového extraktu, pokud se používají jako krmivo.

Evropská komise dnes rovněž přijala tři rozhodnutí, kterými se povoluje geneticky modifikovaná kukuřice MON863xMON810, MON863xNK603 a MON863xMON810xNK603 pro použití jako potraviny a krmivo a pro dovoz a zpracování.

Tyto tři druhy geneticky modifikované kukuřice byly pozitivně hodnoceny úřadem EFSA a prošly úplným schvalovacím postupem podle právních předpisů EU. Vznikají běžným křížením dvou nebo tří druhů geneticky modifikované kukuřice, MON863, NK603 a MON810, které již byly v EU povoleny pro použití jako potraviny a krmivo a pro dovoz a zpracování.

Jelikož členské státy nerozhodly kvalifikovanou většinou ve prospěch ani v neprospěch těchto rozhodnutí v Radě, byly tyto dokumenty zaslány zpět Komisi, aby o nich rozhodla.

Přítomnost markerového genu antibiotické rezistence (ARM) v geneticky modifikovaných škrobových bramborách i uvedené tři druhy geneticky modifikované kukuřice byly podrobeny důkladné kontrole. EFSA tuto otázku prozkoumal a vydal dne 11. června 2009 samostatné příznivé stanovisko.

Povolení platí po dobu 10 let.

Další informace:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar