Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 218

Bryssel den 2 mars 2010

Telekom : samråd om framtidens samhälls-omfattande tjänster

EU-kommissionen inledde i dag ett offentligt samråd om vilken strategi som är bäst för att se till att alla invånare i EU har tillgång till grundläggande teletjänster. De gällande EU-bestämmelserna om skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande teletjänster är från 2002 och garanterar att invånarna i EU har tillgång till allmänna telefonnät och tjänster som grundläggande Internetuppkoppling. Syftet med det samråd som inleddes i dag är att undersöka om bestämmelserna om och definitionerna av samhällsomfattande tjänster måste uppdateras för den digitala tidsåldern, och framför allt om de bör utvidgas till att omfatta tillgång till bredband. Reaktioner från konsumenter, intressenter inom branschen och experter på området kommer att hjälpa kommissionen att avgöra om den behöver lägga fram nya lagstiftningsförslag om skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande teletjänster i slutet av 2010. Samrådet kommer att pågå till och med den 7 maj 2010.

Neelie Kroes , EU-kommissionär för den digitala dagordningen, säger följande: ”Det här samrådet kommer att hjälpa oss att avgöra om vi måste uppdatera bestämmelserna för att se till att alla invånare i EU har tillgång till grundläggande kommunikationstjänster, t.ex. snabbt Internet. Då marknaden och tekniken förändras snabbt måste vi se till att ingen hamnar utanför det digitala samhället.”

Kommissionen undersöker om det är nödvändigt att uppdatera de bestämmelser som utformades för 10 år sedan och som garanterar att invånar e på landsbygden och i avlägsna områden och personer med låga inkomster har tillgång till telefon och Internet till rimliga priser. De nuvarande bestämmelserna garanterar att invånarna i EU kan ansluta sig till det allmänna telefonnätet och utnyttja allmänna telefontjänster för att ringa, skicka fax eller ansluta sig till Internet. De garanterar också tillgången till nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar, telefonautomater och särskild hjälp för funktionshindrade.

K ommissionen önskar få in synpunkter på följande centrala områden:

  • Begreppet samhällsomfattande tjänster : Det nuvarande begreppet samhällsomfattande tjänster utformades för traditionella röstbaserade teletjänster. Är detta fortfarande aktuellt i dagens dynamiska digitala samhälle? Vilken politik bör vi föra för att se till att konsumenter i avlägsna områden och landsbygdsområden och personer med låga inkomster kan få tillgång till och utnyttja grundläggande teletjänster?

  • Br edband : Omfattande bredbandstäckning är mycket viktigt för att främja tillväxt och sysselsättning i EU. 25 % av befolkningen i landsbygdsområdena har dock inte tillgång till fasta bredbandsnät. Bör principen om samhällsomfattande tjänster bidra till att EU:s mål ”bredband för alla” kan uppnås eller skulle konkurrens på den öppna telekommarknaden eller andra alternativa strategier vara mer effektiva ?

  • Handlingsutrymme för medlemsstaterna eller samordnad EU-strategi: Telekommarknadens utveckling, tillgången till bredband, spridningen till konsumenter och offentliga åtgärder för att motverka ”den digitala klyftan” (dvs. klyftan mellan den del av befolkningen som har tillgång till Internet och annan digital teknik och den del som inte har denna tillgång) kan variera kraftigt mellan länderna. Vilken är den rätta avvägningen mellan EU-omfattande åtgärder och behovet av handlingsutrymme för medlemsstaterna?

  • Fina nsiering : Hur bör samhällsomfattande tjänster finansieras i framtiden? Bör det ges ekonomiskt bidrag från telekomsektorn för att garantera allmän bredbandstäckning eller bör allmänna medel användas, eftersom andra sektorer av ekonomin och samhället också kommer att gynnas?

Den 30 mars 2010 kommer kommissionen också att anordna en allmän workshop i Bryssel där konsumenter, intressenter inom branschen, experter på området och andra berörda parter kan utbyta åsikter. Samrådet avslutas den 7 maj 2010 och kommissionen kommer att rapportera om resultaten i ett meddelande, som om nödvändigt kan komma att följas av lagstiftningsförslag före slutet av 2010.

Bakgr und

Liberaliseringen av telekomsektorn i slutet av 1990-talet åtföljdes av bestämmelser om samhällsomfattande tjänster som skulle fungera som säkerhetsnät när marknaden på egen hand inte kunde garantera grundläggande tjänster. Syftet var att förhindra social utestängning genom att garantera att invånare i landsbygdsområden och avlägsna områden eller låginkomsthushåll kunde få tillgång till grundläggande teletjänster.

Enligt de gällande EU-bestämmelserna (EU:s direktiv om samhällsomfattande tjänster från 2002) måste medlemsstaterna se till att medborgarna kan få tillträde till ett allmänt telenät vid en fast anslutningspunkt och ha tillgång till allmänna teletjänster för taltelefoni och datakommunikation med funktionellt tillträde till Internet. Enligt direktivet måste medlemsstaterna också se till att konsumenter ges tillgång till nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar, offentliga telefonautomater samt särskilda åtgärder om de är funktionshindrade. Vart tredje år ser kommissionen över tillämpningsområdet för direktivet om samhällsomfattande tjänster (se IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Samrådet följer på EU-kommissionens uttalande om samhällsomfattande tjänster till Europaparlamentet under förhandlingarna om telekompaketet 2009 ( MEMO/09/513 ) och den andra översynen av tillämpningsområdet för direktivet om samhällsomfattande tjänster 2008 ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Länkar :

Kommissionens dokument om det allmänna samrådet, bland annat information om den offentliga utfrågningen, finns på denna webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar