Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/218

V Bruseli 2. marca 2010

Telekomunikácie: konzultácie o budúcej univerzálnej službe v digitálnej ére

Európska komisia dnes otvorila verejné konzultácie o najlepšom prístupe k zabezpečeniu prístupnosti základných telekomunikačných služieb pre všetkých občanov EÚ. Súčasné pravidlá EÚ o povinnostiach univerzálnej služby pre telekomunikácie pochádzajú z roku 2002 a zaručujú Európanom prístup k verejným telefónnym sieťam a službám, ako je základný prístup na internet. Cieľom konzultácií, ktoré sa začali dnes, je zistiť, či tieto pravidlá a definície týkajúce sa univerzálnej služby netreba aktualizovať pre digitálny vek, a najmä či by sa nemali rozšíriť tak, aby pokryli aj širokopásmový prístup. Reakcie spotrebiteľov, zúčastnených strán z odvetvia a odborníkov vytvárajúcich politiky pomôžu Komisii určiť do konca roku 2010, či je potrebné predložiť nové legislatívne návrhy o povinnostiach univerzálnej služby pre telekomunikácie . Konzultácie budú prebiehať do 7. mája 2010.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Tieto konzultácie nám pomôžu zistiť, či na zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ mali prístup k najdôležitejším komunikačným službám vrátane rýchleho internetu, je potrebné aktualizovať pravidlá. Keďže sa trhy aj technológie rýchlo menia, musíme zaistiť, aby z digitálnej spoločnosti nebol nikto vylúčený.“

Komisia zisťuje, či je potrebné aktualizovať pravidlá vytvorené pred 10 rokmi, ktoré zaručujú, aby obyvatelia vidieckych a odľahlých oblastí alebo ľudia s nízkym príjmom mali finančne nenáročný prístup k telefónom a internetu. Súčasné pravidlá zaručujú, aby sa občania EÚ mohli pripojiť na verejnú sieť a využívať verejné telefónne služby na hlasové volania, posielanie faxov alebo zriadenie prístupu na internet. Okrem toho zabezpečujú dostupnosť telefónnych zoznamov, služieb informovania o telefónnych číslach, verejných telefónnych automatov a osobitnej pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Komisia uvíta názory týkajúce sa týchto kľúčových oblastí:

  • Základná koncepcia univerzálnej služby: Terajšia koncepcia univerzálnej služby bola navrhnutá pre tradičné hlasové telefónne služby, ale má tento prístup opodstatnenie aj v dnešnom dynamickom digitálnom prostredí? Aké politiky by sme mali využívať na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia v odľahlých a vidieckych oblastiach alebo ľudia s nízkym príjmom mali prístup k základným telekomunikačným službám a mohli ich využívať?

  • Širokopásmový intern et : Rozsiahle pokrytie širokopásmovým pripojením na internet je kľúčovým predpokladom podpory rastu a zamestnanosti v Európe. Ale 23 % ľudí vo vidieckych oblastiach nemá prístup k pevným širokopásmovým sieťam. Mali by dosiahnutiu cieľa EÚ „širokopásmový internet pre každého“ pomáhať zásady univerzálnej služby, alebo by bola účinnejšia otvorená hospodárska súťaž na trhu s telekomunikáciami, prípadne iné možnosti politiky?

  • Vnútroštátna flexibilita a koordinovaný prístup EÚ : Stav rozvoja trhov s telekomunikáciami, dostupnosť širokopásmového pripojenia, nárast využívania spotrebiteľmi a spôsob, akým si vlády poradia s tzv. „digitálnou priepasťou“ (čiže rozdielom medzi tými skupinami obyvateľstva, ktoré majú prístup k internetu a iným digitálnym technológiám, a tými, ktoré ho nemajú) sa v jednotlivých krajinách môže výrazne líšiť. Ako vhodne vyvážiť koordinovaný prístup EÚ ako celku s potrebou vnútroštátnej flexibility?

  • Financovanie : Ako by sa mala v budúcnosti financovať univerzálna služba? Malo by odvetvie telekomunikácií finančne prispieť na zabezpečenie univerzálneho pokrytia širokopásmovým pripojením, alebo by sa mali využiť verejné zdroje, pretože prínosy pocítia aj iné odvetvia hospodárstva a spoločnosť ako celok?

Komisia okrem toho zorganizuje 30. marca 2010 v Bruseli verejný pracovný seminár, na ktorom si spotrebitelia, zúčastnené strany z odvetvia, odborníci na prípravu politík a iné zainteresované strany budú môcť vymeniť názory. Konzultácie sa uzavrú 7. mája 2010 a Komisia podá správu o výsledkoch v oznámení, po ktorom môže, ak to bude potrebné, pred koncom roku 2010 predložiť legislatívne návrhy.

Kontext

Liberalizáciu odvetvia telekomunikácií koncom deväťdesiatych rokov doplnili predpisy o univerzálnej službe, ktoré mali pôsobiť ako bezpečnostná sieť v prípade, keby sám trh nebol schopný poskytovať základné služby. Cieľom bolo zabrániť sociálnemu vylúčeniu zabezpečením finančne nenáročného prístupu k základným a najdôležitejším telekomunikačným službám pre občanov vo vidieckych a odľahlých oblastiach a domácnosti s nízkym príjmom.

Súčasné pravidlá EÚ (vychádzajúce zo smernice EÚ o univerzálnej službe z roku 2002) vyžadujú, aby členské štáty zabezpečili občanom možnosť pripojiť sa k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám zabezpečujúcim hlasovú a dátovú komunikáciu, ako aj funkčný prístup na internet. V smernici sa takisto od členských štátov vyžaduje zabezpečenie prístupu spotrebiteľov k službám informovania o telefónnych číslach, telefónnym zoznamom a verejným telefónnym automatom, ako aj osobitných opatrení v prípade zdravotne postihnutých osôb. Komisia prehodnocuje rozsah pôsobnosti smernice univerzálnej služby každé 3 roky (pozri IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Konzultácie nadväzujú na vyhlásenie Európskej komisie o univerzálnej službe adresované Európskemu parlamentu počas rokovaní o „telekomunikačnom balíku“ v roku 2009 ( MEMO/09/513 ), ako aj na druhé prehodnotenie rozsahu univerzálnej služby v roku 2008 ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ).

Webové stránky:

Dokument Komisie o verejných konzultáciách, ktorý obsahuje informácie o   verejnom vypočutí, nájdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar