Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/218

Briselē, 2010. gada 2. martā

Telesakari — apspriešana par universālā pakalpojuma nākotni digitālajā laikmetā

Šodien Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par labāko pieeju, kas nodrošinātu telesakaru pamatpakalpojumu pieejamību visiem ES iedzīvotājiem. Pašreizējie noteikumi par telesakaru dienestu pienākumiem saistībā ar universālo pakalpojumu ir pieņemti 2002. gadā, un tie garantē Eiropas iedzīvotājiem piekļuvi publiskajiem telefona tīkliem un tādiem pakalpojumiem kā pamatpiekļuve internetam. Šodien sāktās apspriešanas mērķis ir noskaidrot, vai šie noteikumi un universālā pakalpojuma definīcijas būtu atjaunināmas sakarā ar digitālo laikmetu un vai tie būtu attiecināmi arī uz platjoslas pakalpojumiem. Patērētāju, nozares pārstāvju un politikas ekspertu viedokļi palīdzēs Komisijai izlemt, vai ir vajadzīgs 2010. gada beigās nākt klajā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem par universālā pakalpojuma pienākumiem telesakaru dienestiem. Apspriešana turpināsies līdz 2010. gada 7. maijam.

Par digitalizācijas programmu atbildīgā komisāre Nēlija Krūsa saka: „Šī apspriešana mums palīdzēs pārbaudīt, vai ir vajadzīgs atjaunināt noteikumus, lai panāktu, ka visiem ES iedzīvotājiem ir piekļuve sakaru pamatpakalpojumiem, ieskaitot ātru internetu. Tā kā tirgi un tehnoloģija strauji mainās, mums ir jānodrošinās, lai neviens netiktu izstumts no digitālās sabiedrības”.

Komisija pēta, vai ir nepieciešams atjaunināt pirms 10 gadiem izdotos noteikumus, kas cilvēkiem, kuri dzīvo laukos un nomaļos rajonos vai kuriem ir mazi ienākumi, garantē piekļuvi tālrunim un internetam par pieņemamām cenām. Pašreizējie noteikumi garantē, ka ES iedzīvotāji var pieslēgties publiskajam tīklam un izmantot publiskā telefona pakalpojumus zvanīšanai, faksu sūtīšanai un piekļūšanai internetam. Tie nodrošina arī to, ka ir pieejami uzziņu dienesti un telefona grāmatas, taksofoni un īpaša palīdzība invalīdiem.

Komisija vēlas uzklausīt viedokļus šādās galvenajās jomās.

  • Universālā pakalpojuma pamatkoncepcija. Universālā pakalpojuma pašreizējā koncepcija tika veidota tradicionālajiem balss telesakaru pakalpojumiem, bet vai šī pieeja joprojām ir pareiza šodienas dinamiskajā digitālajā vidē? Kāda politika mums jāizmanto, lai nodrošinātu, ka patērētāji nomaļos rajonos un laukos un cilvēki ar maziem ienākumiem var piekļūt telesakaru pamatpakalpojumiem un tos lietot?

  • Platjoslas pakalpojumi . Plašs platjoslas pārklājums ir būtisks, lai Eiropā sekmētu izaugsmi un nodarbinātību. Taču 23 % cilvēku laukos nav piekļuves fiksētajiem platjoslas tīkliem. Vai universālā pakalpojuma principiem būtu jāpalīdz sasniegt ES mērķi „platjosla visiem”, vai tomēr efektīvāka būtu konkurence atklātajā telesakaru tirgū vai citāda politika?

  • Dalībvalstu elastīgums un koordinēta ES pieeja. Valstu starpā var ievērojami atšķirties telesakaru tirgu attīstības stāvoklis, platjoslas pieejamība, klientu piesaiste un valdības reakcija uz tā saucamo „digitālo plaisu” (t. i., atšķirību starp tām sabiedrības daļām, kam ir piekļuve internetam un citām ciparu tehnoloģijām, un tām, kam tās nav). Kāds ir pareizais līdzsvars starp koordinētu ES mēroga rīcību un vajadzību pēc dalībvalstu elastīguma?

  • Finansēšana . Kā universālais pakalpojums nākotnē būtu finansējams? Vai būtu vajadzīgs telesakaru nozares finansiāls ieguldījums, lai nodrošinātu universālu platjoslas pārklājumu, jeb vai jāiejaucas publiskajam sektoram, jo labums būs arī citām tautsaimniecības nozarēm un sabiedrībai kopumā?

Komisija arī organizēs publisku darbsemināru 2010. gada 30. martā Briselē, lai patērētājiem, nozares pārstāvjiem, politikas ekspertiem un citām ieinteresētajām personām būtu iespējams apmainīties ar viedokļiem. Apspriešana beigsies 2010. gada 7. maijā, un par rezultātiem Komisija ziņos ar paziņojumu, kam 2010. gada beigās var sekot likumdošanas priekšlikumi, ja tādi būs vajadzīgi.

Priekšvēsture

Līdz ar telesakaru nozares liberalizāciju XX gs. 90. gadu beigās tika izdoti universālā pakalpojuma noteikumi, kam bija jādarbojas kā drošības tīklam gadījumos, kad tirgus vien nenodrošina pamatpakalpojumus. To mērķis bija novērst sociālo atstumtību, gādājot par to, lai lauku un nomaļo rajonu iedzīvotājiem un mājsaimniecībām ar maziem ienākumiem būtu piekļuve būtiskākajiem telesakaru pakalpojumiem par pieņemamu cenu.

Pašreizējie ES noteikumi (ES 2002. gada Universālā pakalpojuma direktīva ) liek dalībvalstīm nodrošināt iedzīvotājiem iespēju noteiktā atrašanās vietā pieslēgties publiskajam telefona tīklam un piekļūt publiskā telefona balss un datu sakaru pakalpojumiem ar funkcionālu piekļuvi internetam. Direktīva arī liek dalībvalstīm nodrošināt patērētājiem piekļuvi uzziņu dienestiem un telefonu grāmatām, taksofoniem un īpašas iespējas patērētājiem invalīdiem. Universālā pakalpojuma direktīvas darbības jomu Komisija pārskata ik pēc 3 gadiem (sk. IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Apspriešana ir rezultāts Eiropas Komisijas iesniegtajai deklarācijai Eiropas Parlamentam par universālo pakalpojumu, 2009. gadā apspriežot „Telesakaru paketi” ( MEMO/09/513 ), un otrajai universālā pakalpojuma darbības jomas pārskatīšanai 2008. gadā ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ).

Saites:

Komisijas dokuments par sabiedrisko apspriešanu, ieskaitot informāciju par atklāto sēdi, atrodams adresē

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar