Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 218

Brüssel, 2. märts 2010

Telekommunikatsioon: digiajastu tulevase universaalteenuse arutelu

Euroopa Komisjon käivitas täna avaliku arutelu selle kohta, kuidas oleks kõige parem tagada kõigile ELi kodanikele peamiste telekommunikatsiooniteenuste kättesaadavus. Praegused ELi eeskirjad telekommunikatsioonisektori universaalteenuse pakkumise kohustuste kohta pärinevad 2002. aastast ja nendega on tagatud, et eurooplastel on juurdepääs telefonsidele ja muudele teenustele nagu lihtne internetiühendus. Täna käivitatud arutelu eesmärk on välja uurida, kas universaalteenuse eeskirju ja mõisteid on vaja digiajastu saabumise tõttu ajakohastada, näiteks lisada ka lairibaühendus. Tarbijate, sektori sidusrühmade ja poliitikaekspertide vastused aitavad komisjonil otsustada, kas ta peab 2010. aasta lõpuks esitama telekommunikatsioonisektori universaalteenuse kohustuste kohta uute õigusaktide ettepanekud. Arutelu kestab 7. maini 2010.

Digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „See arutelu aitab meil kontrollida, kas me peame ajakohastama eeskirju, et tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs peamistele sideteenustele, sealhulgas kiirele internetile. Kuna turud ja tehnoloogia arenevad kiiresti, peame tagama, et keegi ei oleks digiühiskonnast kõrvale jäetud".

Komisjon kontrollib, kas on vaja ajakohastada kümne aasta taguseid eeskirju, millega tagatakse, et ääremaadel ja maapiirkondades elavatel või madala sissetulekuga inimestel oleks taskukohane juurdepääs telefoni- ja internetiühendusele. Praeguste eeskirjadega on tagatud, et ELi kodanikel on ühendus üldkasutatavate võrkudega ja nad saavad kasutada üldkasutatavat telefoniteenust, et teha telefonikõnesid, saata fakse või kasutada internetti. Samuti on nendega tagatud, et kättesaadavad on numbriinfoteenused ja kataloogid, üldkasutatavad taksofonid ning et puudega inimestele osutatakse vastavat abi.

Komisjon ootab arvamusi järgmiste teemade kohta:

  • Universaalteenuse põhikontseptsioon. Praegune universaalteenuse kontseptsioon oli loodud traditsiooniliste häälepõhiste telekommunikatsiooniteenuste jaoks, kuid kas selline lähenemisviis sobib ka praeguses dünaamilises digikeskkonnas? Millist poliitikat oleks vaja, et tagada ääremaadel ja maapiirkondades elavatele või madala sissetulekuga inimestele juurdepääs peamistele telekommunikatsiooniteenustele?

  • Lairibaühendus. Lairibaühenduse suurem levik on oluline, et edendada Euroopas majanduskasvu ja töökohtade loomist. Siiski ei ole 23%-l maal elavatest inimestest juurdepääsu lairiba püsiühendusele. Kas universaalteenuse põhimõtted aitavad saavutada ELi eesmärgi „lairibaühendus kõigile” või oleks konkurents avatud telekommunikatsiooniturul või muud poliitilised lahendused tõhusamad?

  • Paindlikkus liikmesriikide tasandil ja ELi koordineeritud lähenemisviis. Telekommunikatsiooniturgude arengutase, lairibaühenduse kättesaadavus, selle kasutamine tarbijate poolt ning valitsuste reageerimine nn digitaalse lõhe probleemile (st erinevus nende elanikkonna kihtide vahel, kellel on internetiühendus ja nende vahel, kellel see puudub) on riigiti väga erinev. Milline on ELi tasandil koordineeritud reageerimise ja liikmesriikidele vajaliku paindlikkuse õige tasakaal?

  • Rahastamine. Kuidas tuleks universaalteenuse pakkumist tulevikus rahastada? Kas oma panuse peaks andma telekommunikatsioonisektor, et tagada universaalse lairibaühenduse pakkumine, või peaks raha tulema riikide rahakotist, kuna ka teised majandussektorid ja ühiskond tervikuna saavad sellest kasu?

Komisjon korraldab 30. märtsil Brüsselis seminari, kus tarbijad, sektori sidusrühmad, poliitikaeksperdid ja teised huvitatud isikud saavad mõtteid vahetada. Arutelu kestab 7. maini 2010 ja komisjon annab tulemustest teada teatises, mille järel võib ta vajaduse korral enne 2010. aasta lõppu koostada õigusaktide ettepanekud.

Taust

Telekommunikatsioonisektori liberaliseerimise käigus 1990. aastate lõpus loodi universaalteenuse eeskirjad, mis pidid aitama olukorras, kus turg üksi suuda põhiteenuseid pakkuda. Eesmärk oli vältida sotsiaalset tõrjutust ning tagada ääremaadel ja maapiirkondades elavatele või madala sissetulekuga inimestele taskukohane juurdepääs peamistele ja olulisematele telekommunikatsiooniteenustele.

ELi praeguste eeskirjadega (ELi 2002. aasta universaalteenuse direktiiv ) on ette nähtud, et liikmesriigid peavad kodanikele pakkuma määratletud piirkonnas ühendust üldkasutatava telefonivõrguga, üldkasutatavaid telefoniteenuseid seoses kõne- ja andmesidega ning toimivat juurdepääsu internetile. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid ka tagama tarbijatele juurdepääsu numbriinfoteenustele ja kataloogidele, üldkasutatavatele taksofonidele ja erivahenditele, kui tegemist on puuetega isikutega. Komisjon vaatab universaalteenuse direktiivi reguleerimisala üle iga kolme aasta tagant (vt IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Arutelule eelnes Euroopa Komisjoni deklaratsioon Euroopa Parlamendile universaalteenuse kohta, mis koostati telekommunikatsioonipaketi läbirääkimiste käigus 2009. aastal ( MEMO/09/513 ), ning universaalteenuse reguleerimisala teistkordne läbivaatamine 2008. aastal ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Lingid

Komisjoni avaliku arutelu dokument on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Lisateave

Jonathan Todd : (+ 32-2) 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu

Linda Cain : (+ 32-2) 299 90 19 linda.cain@ec.europa.eu


Side Bar