Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 218

V Bruselu dne 2. března 2010

Telekomunikace: konzultace o budoucí univerzální službě v digitálním věku

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak nejlépe zajistit, aby základní telekomunikační služby byly dostupné pro všechny občany EU. Stávající pravidla EU o závazcích co do univerzální služby v oblasti telekomunikací pocházejí z roku 2002 a zaručují všem Evropanům přístup k veřejným telefonním sítím a některým službám, jako je například základní přístup na internet. Konzultace, jež byla dnes zahájena, má ukázat, zda je tato pravidla a definice pro univerzální službu třeba aktualizovat pro digitální věk, a zejména zda by se měly rozšířit i na širokopásmový přístup. Reakce spotřebitelů, zástupců odvětví a expertů v oblasti politiky pomohou Komisi rozhodnout, zda má do konce roku 2010 předložit nové legislativní návrhy o závazcích univerzální služby v oblasti telekomunikací. Konzultace potrvá do 7. května 2010.

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Tato konzultace nám pomůže zjistit, zda máme aktualizovat pravidla, aby všichni občané EU měli přístup k základním komunikačním službám, včetně rychlého internetu. Trhy a technologie se rychle mění, musíme se tudíž postarat o to, aby nikdo nebyl vyloučen z digitální společnosti.“

Komise prověřuje, zda je nezbytné aktualizovat pravidla, jež byla sestavena před 10 lety a jež zaručují, aby osoby ve venkovských a odlehlých oblastech nebo osoby s nízkými příjmy měly cenově únosný přístup k telefonní síti a na internet. Stávající pravidla zaručují, že se všichni občané EU mohou napojit na veřejnou síť a využívat veřejné telefonní služby k telefonním hovorům, posílání faxů nebo přístupu na internet. Zajišťují také, aby byly k dispozici informační služba o účastnických číslech a účastnické seznamy, veřejné telefonní automaty a v případě zdravotně postižených osob i zvláštní pomoc.

Komise prosí o stanoviska k těmto klíčovým tématickým oblastem:

  • Základní koncept univerzální služby: Stávající koncept univerzální služby byl koncipován pro tradiční hlasové telekomunikační služby, je však toto pojetí v dnešním dynamickém digitálním prostředí ještě relevantní? Jak bychom měli zajistit, aby spotřebitelé v odlehlých a venkovských oblastech nebo spotřebitelé s nízkým příjmem měli přístup k základním telekomunikačním službám a mohli je využívat?

  • Širokopásmové připojení : Rozsah širokopásmového připojení má klíčový význam pro podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě. Přesto 23 % lidí ve venkovských oblastech nemá přístup k pevným širokopásmovým sítím. Měly by zásady univerzální služby pomoci dosáhnout cíle EU „široké pásmo pro všechny“, nebo by byla efektivnější hospodářská soutěž na otevřeném trhu s telekomunikačními službami nebo jiné politické koncepty?

  • Národní flexibilita a koordinovaný postup na úrovni EU: Stav vývoje telekomunikačních trhů, dostupnost širokého pásma, využívání širokopásmových služeb spotřebiteli a reakce vlády na takzvanou digitální propast (tj. na propast mezi vrstvami populace s přístupem na internet a k ostatním digitálním technologiím a vrstvami bez tohoto přístupu) se mohou zemi od země značně lišit. Jaká je správná rovnováha mezi koordinovanou reakcí na úrovni EU a potřebou národní flexibility?

  • Financování : Jak by se měla univerzální služba v budoucnu financovat? Mělo by odvětví telekomunikací finančně přispívat na zajištění obecného širokopásmového pokrytí, nebo by se na to měly vynaložit veřejné finance, neboť výhody pocítí i ostatní hospodářská odvětví a společnost jako celek?

Komise také dne 30. března 2010 v Bruselu zorganizuje veřejný praktický seminář, aby spolu mohli debatovat spotřebitelé, zástupci odvětví, experti v oblasti politiky a jiné zainteresované strany. Konzultace končí dne 7. května 2010 a Komise oznámí výsledky ve sdělení, na jehož základě případně může ještě do konce roku 2010 předložit legislativní návrhy.

Souvislosti

Pravidla o univerzální službě provázela liberalizaci odvětví telekomunikací koncem devadesátých let; závazky univerzální služby měly působit jako záchranná síť, pokud by trh sám o sobě nezajistil poskytování základních služeb. Cílem bylo zabránit sociálnímu vyloučení zajištěním toho, aby občané ve venkovských a odlehlých oblastech měli cenově únosný přístup k základním a nezbytným telekomunikačním službám.

Stávající pravidla EU (podle směrnice o univerzální službě z roku 2002) ukládají členským státům zajistit, že občané musí mít možnost pevného připojení k veřejné telefonní síti a musí mít přístup k hlasovým a datovým službám této sítě, spolu s funkčním přístupem na internet. Směrnice dále ukládá členským státům zajistit, aby uživatelé měli přístup k informační službě o účastnických číslech a k účastnickým seznamům, veřejným automatům a v případě zdravotně postižených i ke zvláštním službám. Komise směrnici o univerzální službě přezkoumává každé 3 roky (viz IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Konzultaci předcházelo prohlášení Evropské komise o univerzální službě před Evropským parlamentem během jednání o telekomunikačním balíč v roce 2009 ( MEMO/09/513 ) a druhá revize rozsahu univerzální služby v roce 2008 ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Odkazy:

Podklady k veřejné konzultaci Komise včetně informace o veřejném slyšení jsou dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar