Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/218

Брюксел, 2 март 2010 г.

Далекосъобщения: консултация относно бъдещата универсална услуга в цифровата ера

Европейската комисия започна днес публична консултация относно най-добрия подход за гарантиране наличието на основни далекосъобщителни услуги за всички граждани на ЕС. Сегашните правила на ЕС относно задълженията за предоставяне на универсална услуга в областта на далекосъобщенията са от 2002 г. и гарантират достъпа на европейците до обществените телефонни мрежи и до услуги като базов достъп до интернет. Със започналата днес консултация се цели да се установи дали тези правила и определения за универсална услуга е необходимо да бъдат актуализирани с оглед на цифровата ера и по-специално дали те следва да бъдат разширени, така че да обхващат и широколентовия достъп. Отзивите от потребители, заинтересовани страни от промишлеността и експерти по политиката ще подпомогнат Комисията във вземането на решение дали е необходимо тя да представи до края на 2010 г. нови законодателни предложения относно задълженията за предоставяне на универсална услуга в областта на далекосъобщенията. Консултацията ще продължи до 7 май 2010 г.

Комисарят по цифрови технологии Нели Крус заяви: „Тази консултация ще ни помогне да проверим дали трябва да актуализираме правилата, за да гарантираме че всички граждани на ЕС имат достъп до важни съобщителни услуги, включително високоскоростен достъп до интернет. Тъй като пазарите и технологиите се променят бързо, трябва да гарантираме, че никой не е изключен от цифровото общество.“

Комисията проучва дали е необходимо да актуализира правилата, разработени преди 10 години, които гарантират на лицата, живеещи в селски и отдалечени райони, или са с ниски доходи, достъп на поносими цени до телефонната мрежа и интернет. Сегашните правила гарантират, че гражданите на ЕС могат да се включат към обществената мрежа и да използват обществени телефонни услуги, за да провеждат телефонни разговори, да изпращат факсове или да осъществяват достъп до интернет. Те гарантират също така наличието на телефонни справочни услуги, телефонни указатели, обществени телефонни апарати и на специална помощ за лица с увреждания.

Комисията се интересува от виждания по следните ключови въпроси:

  • Основна концепция за универсална услуга: Сегашната концепция за универсална услуга бе разработена за традиционни далекосъобщителни услуги, основаващи се на гласова връзка, но валиден ли е все още този подход в днешната динамична цифрова среда? Какви политики следва да използваме, за да гарантираме, че потребителите в отдалечени и селски райони или тези с ниски доходи имат достъп до основни далекосъобщителни услуги и могат да ги ползват?

  • Широколентов достъп: Високата степен на покритие с широколентов достъп е от решаващо значение за стимулиране на икономическия растеж и за създаването на нови работни места в Европа. Но 23 % от населението в селски райони нямат достъп до фиксирани широколентови мрежи. Следва ли принципите на универсалната услуга да спомагат за постигането на целта на ЕС „широколентов достъп за всички“ или конкуренцията на отворените далекосъобщителни пазари или други политически варианти биха били по-ефективни?

  • Национална гъвкавост и координиран подход на ЕС: Степента на развитие на далекосъобщителните пазари, наличието на широколентов достъп, от който потребителите се възползват, и правителствената реакция към т.нар. „цифрово разделение“ (т.е. пропастта между частта от населението, която разполага с достъп до интернет и до други цифрови технологии, и частта без такъв достъп) могат да варират значително в различните държави. Какъв е правилният баланс между координиран отговор на равнището на ЕС и националната гъвкавост?

  • Финансиране: Как следва да се финансира универсалната услуга в бъдеще? Следва ли далекосъобщителният сектор да участва във финансирането, за да се гарантира универсален широколентов достъп, или следва да се изразходват обществени средства, тъй като и други сектори на икономиката и обществото като цяло също се възползват?

Комисията ще организира и обществен семинар на 30 март 2010 г. в Брюксел, така че потребители, заинтересовани страни от промишлеността, експерти по политиката и други заинтересовани страни да могат да обменят своите виждания. Консултацията приключва на 7 май 2010 г. и Комисията ще докладва за резултатите в съобщение, което при необходимост може да бъде последвано от законодателни предложения преди края на 2010 г.

Контекст

Либерализацията на далекосъобщителния сектор в края на 90-те години на ХХ век бе съпроводена от правила за универсалната услуга, които да действат като предпазна мрежа, когато пазарът сам по себе си не предоставя основни услуги. Целта бе да се предотврати социална изолация, като на граждани в селски и отдалечени райони или на домакинства с ниски доходи се гарантира достъп на поносими цени до основни и важни далекосъобщителни услуги.

Сегашните правила на ЕС (съгласно Директивата за универсалната услуга на ЕС от 2002 г.) изискват от държавите-членки да гарантират, че гражданите са в състояние да се включат към публична телефонна мрежа на фиксирано място и имат достъп до публични телефонни услуги за пренос на глас и данни с функционален достъп до интернет. С директивата от държавите-членки се изисква също така да гарантират достъпа на потребителите до телефонни справочни услуги, телефонни указатели и обществени телефонни апарати, както и специални мерки за лица с увреждания. Комисията преразглежда обхвата на Директивата за универсалната услуга на всеки 3 години (вж. IP/08/1397 , IP/05/594 , IP/06/488 ).

Консултацията е следствие от Декларацията на Европейската комисия относно универсалната услуга пред Европейския парламент по време на преговорите за пакета от мерки в областта на далекосъобщенията ( MEMO/09/513 ) и втория преглед на обхвата на универсалната услуга през 2008 г. ( IP/08/1397 , MEMO/08/583 ) .

Интернет адреси:

Документът на Комисията относно публичната консултация, включително информация за публичното изслушване, е на разположение на:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / library / public _ consult / index _ en . htm


Side Bar