Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/215

Bryssel den 1 mars 2010

Telekom: från och med den 1 mars 2010 skyddas mobilkunder från chockräkningar för dataroaming

Enligt EU:s roamingregler är europeiska mobiloperatörer skyldiga att från och med den 1 mars 2010 erbjuda sina kunder ett kostnadstak som skydd mot chockräkningar när de surfar på Internet med sina mobiltelefoner och portföljdatorer på resa i andra EU-länder. I enlighet med de roamingregler som EU:s ministerråd och Europaparlamentet antog i juni 2009 (se IP/09/1064 och MEMO/09/309 ) kommer taket att efter en varning innebära att mobiluppkopplingen till Internet spärras när kunden är utomlands och räkningen når upp till en viss nivå.

Kommissionären med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, säger: ”Skyddet mot chockräkningar för dataroaming är ett positivt steg mot att stärka kundernas förtroende för mobilnäten som medel för att surfa på nätet under resor i Europa. Ett sådant förtroende är avgörande för att enskilda och företag ska utnyttja möjligheterna med Internet fullt ut.”

Enligt förordning (EG) nr 544/2009 om roaming är mobiloperatörerna skyldiga att från och med den 1 mars 2010 erbjuda sina kunder ett månatligt tak på 50 euro, eller på ett annat belopp. Kunden får en varning när 80 % av det valda beloppet har uppnåtts. Fram till den 1 juli 2010 måste kunderna göra ett aktivt val för att använda kostnadstaket. För de kunder som inte har gjort något val senast den 1 juli 2010 kommer taket automatiskt att från och med den dagen sättas på 50 euro.

Det kostnadstak som finns från och med den 1 mars 2010 garanterar större insyn och skydd för konsumenterna, och innebär att de inte längre ställs inför chockräkningar för dataroaming. Ett exempel på problemet är när en tysk resenär 2009 laddade ner ett tv-program via roaming i Frankrike och fick en räkning på inte mindre än 46 000 euro. Ett annat är när en brittisk student enligt uppgift fick en räkning på nästan 9 000 euro för dataroaming under en enda månad vid studier utomlands.

Tack vare EU:s roamingregler har det pris som operatörerna betalar varandra per nerladdad megabyte (MB) begränsats till en skyddsnivå på 1 euro/MB. Denna nivå kommer att sjunka under de kommande två åren. Dessa besparingar bör tillgodoräknas kunderna och medföra lägre priser för att surfa på nätet när man är utomlands.

Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter på telekomområdet har ansvaret för att se till att mobiloperatörerna följer reglerna om kostnadstak för dataroaming i varje EU-land. Konsumenterna kan kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de bor om de stöter på några problem eller har frågor om dessa kostnadstak.

Europeiska kommissionen kommer för sin del att fortsätta att övervaka utvecklingen av roamingtjänster och att dessa bestämmelser införs korrekt. Detta kommer att ske i nära samarbete med organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ( Berec ) som höll sitt första möte den 28 januari 2010. Kommissionen kommer i en delrapport i juni 2010 och i en mer omfattande översyn i juni 2011 att analysera roamingförordningens funktion och bestämmelserna om dataroaming.

För mer information, se Europeiska kommissionens webbplats om roaming: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar