Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /10/215

Brussel , 1 maart 2010

Telecom municatie: mobieletelefoonklanten hebben met ingang van 1 maart 2010 recht op bescherming tegen torenhoge rekeningen voor dataroaming

Met ingang van 1 maart 2010 zijn Europese aanbieders van mobiele telefoondiensten op grond van de EU-roamingvoorschriften verplicht hun klanten een "cut-off limit" (kostenbeperkingsfaciliteit) aan te bieden, om hen te beschermen tegen torenhoge facturen wanneer zij in andere EU-landen reizen en op het internet surfen met hun mobiele telefoons of laptops. Op grond van de in juni 2009 door de EU-Raad van ministers en het Europees Parlement vastgestelde roamingvoorschriften (zie IP/09/1064 en MEMO/09/309 ) zal dit cut-off-mechanisme na een waarschuwing, de mobiele internetverbinding van de consument tijdens een verblijf in het buitenland, afbreken wanneer de rekening een bepaald maximumbedrag bereikt.

Mevrouw Neelie Kroes, Europees commissaris voor de digitale agenda, verklaarde: " Bescherming tegen torenhoge facturen voor dataroaming is een belangrijke stap bij de opbouw van het vertrouwen van klanten om gebruik te maken van mobiele netwerken om op het internet te surfen wanneer zij in Europa reizen. Dat vertrouwen is van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven het internet optimaal benutten".

Op grond van de roaming-Verordening (nr. 544/2009) zijn aanbieders van mobiele telefoondiensten verplicht hun klanten met ingang van 1 maart 2010 een maandelijkse kostenbeperking aan te bieden van 50 euro. Ook andere bedragen kunnen worden afgesproken. De klant ontvangt dan een waarschuwing wanneer 80% van het gekozen maximumbedrag is bereikt. Tot 1 juli 2010 moet de klant doelbewust kiezen om gebruik te maken van een dergelijke optie. Op klanten die voor 1 juli 2010 niet voor deze faciliteit hebben geopteerd, wordt met ingang van die datum standaard een plafond van 50 euro toegepast.

De mogelijkheid om met ingang van 1 maart 2010 een maximumbedrag vast te stellen zal meer transparantie en bescherming garanderen voor consumenten en ervoor zorgen dat deze niet langer geconfronteerd worden met torenhoge facturen voor dataroamingdiensten. Ter illustratie van dit probleem het volgende verhaal. In 2009 ontving een Duitse reiziger die een tv-programma downloadde terwijl hij aan het roamen was in Frankrijk, een rekening van maar liefst 46.000 euro. In een ander recent voorbeeld ontving een Brits student een rekening van bijna 9000 euro voor dataroaming tijdens één maand toen hij in het buitenland studeerde.

Dankzij de EU-roamingvoorschriften is de prijs die exploitanten elkaar per gedownloade megabyte (MB) betalen beperkt tot een maximumbedrag van 1 euro per MB en dit zal de komende twee jaar nog verder omlaag gaan. Deze besparingen moeten worden doorberekend aan de consument en leiden tot lagere prijzen voor surfen op het internet terwijl men in het buitenland verblijft.

Het is de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties op telecommunicatiegebied van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de mobieletelefoonexploitanten de voorschriften inzake kostenbeperkingsmechanismen voor dataroaming in elk EU-land naleven. Consumenten kunnen contact opnemen met de nationale regelgevingsinstantie in de lidstaat waar ze wonen wanneer ze op problemen stuiten of vragen hebben over deze maximumbedragen.

De Europese Commissie van haar kant zal toezicht blijven houden op de ontwikkelingen op het gebied van roamingdiensten en de correcte toepassing van deze bepalingen, in nauwe samenwerking met het BEREC , het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, dat op 28 januari 2010 voor de eerste maal bijeenkwam. In een tussentijds verslag dat in juni 2010 wordt verwacht, zal de Commissie de werking van de roaming-verordening onderzoeken, met inbegrip van de bepalingen inzake dataroaming. Een meer uitgebreid onderzoek zal plaatsvinden in juni 2011.

Meer informatie is te vinden op de roamingwebsite van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar