Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/211

Bryssel den 1 mars 2010

Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaterna uppvisar de bästa resultaten någonsin, men tillämpningen måste förbättras

Me dlemsstaterna är bättre än någonsin på att genomföra bestämmelserna om den inre marknaden i tid, men tillämpningen i praktiken måste fortfarande förbättras. Detta framgår av EU-kommissionens senaste resultattavla för den inre marknaden. I dag är det i genomsnitt 0,7 % av inremarknadsdirektiven som inte genomförts i nationell lagstiftning i tid. I juli 2009 var motsvarande siffra 1,0 %. Detta innebär att medlemsstaterna ligger klart under den gräns på 1 % som stats- och regeringscheferna satt upp som mål och som skulle uppnås senast 2009. Tjugo medlemsstater ligger på eller under gränsen, och Litauen och Malta uppvisar de bästa resultaten. Endast tre direktiv saknas för ett perfekt resultat för dessa länder. Detta är tredje gången som Malta har de bästa resultaten. Sexton medlemsstater har åstadkommit sina bästa resultat hittills. Sju medlemsstater – Österrike, Tjeckien, Italien, Polen, Portugal, Luxemburg och Grekland – ligger fortfarande över gränsen och hindrar att resultatet förbättras ytterligare. När det gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen har antalet överträdelseärenden minskat något, men förfarandena tar fortfarande för lång tid och det tar i genomsnitt 18 månader för medlemsstaterna att rätta sig efter domstolens domar, trots att de är skyldiga att omedelbart vidta åtgärder.

Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger följande: ”Detta är ett utmärkt resultat som kommer att gynna hela den inre marknaden. Jag uppmanar de sju medlemsstater som ännu inte uppnått målet att intensifiera sina ansträngningar. Men kvaliteten på genomförandet och den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i praktiken är fortfarande ett stort problem som påverkar effektiviteten och underminerar tilliten till den inre marknaden. Det är oacceptabelt att domstolens domar inte följs. Jag har för avsikt att utnyttja den möjlighet som det nya fördraget ger att se till att dessa domar följs snabbare. Jag vill skapa ett verkligt partnerskap med medlemsstaterna så att problemen bättre kan förstås och undvikas. Jag är säker på att vi tillsammans kan se till att medborgare och företag åter kommer att stå i centrum för den inre marknaden.”

Genomförande av inremarknadsdirektiv

 • D en andel inremarknadsdirektiv som inte införlivats i den nationella lagstiftningen i tid ligger i genomsnitt på 0,7 % för de 27 medlemsländerna, vilket är en bra bit under delmålet på 1 % som stats- och regeringscheferna fastställde 2007. Det är första gången som medlemsstaterna har överträffat sitt mål inom den överenskomna tidsfristen.

 • 16 medlemsstater har uppnått eller tangerat sina bästa resultat någonsin, närmare bestämt Belgien, Tjeckien, Estland, Spanien, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland och Förenade kungariket .

 • Det antal medlemsstater som uppnått målet har ökat från 18 till 20. Följande medlemsstater har fortfarande inte uppnått målet på 1 %: Österrike, Portugal, Tjeckien, Polen, Italien, Luxemburg och Grekland . Med undantag av Österrike har dock alla dessa medlemsstater lyckats minska andelen icke-införlivade direktiv betydligt.

 • Med tanke på den mängd lagstiftning som är på gång under de närmaste 6 månaderna måste Tjeckien, Grekland, Italien, Luxemburg och Polen vidta drastiska åtgärder för att kunna uppnå målet nästa omgång.

 • Me dlemsstaterna har under de senaste 6 månaderna lyckats minska antalet kraftigt försenade direktiv från 22 till 16 .

 • Medlemsstaterna har också lyckats minska det antal direktiv som inte införlivats på ett korrekt sätt . Antalet direktiv som inte införlivats på ett korrekt sätt plus antalet direktiv som inte införlivats i tid ger ett genomsnittligt underskott i EU på 1,5 % , vilket kan jämföras med 1,8 % för ett halvår sedan.

 • Medlemsstaterna bör nu koncentrera sig på att minska förseningarna i införlivandet . I dag behöver medlemsstaterna i genomsnitt 9 månader extra på sig för att införliva direktiv, efter det att tidsfristen löpt ut. Grekland och Luxemburg uppvisar de sämsta resultaten i detta avseende.

Överträdelser

 • Det totala antalet överträdelseförfaranden har minskat något jämfört med för ett halvår sedan, närmare bestämt med 1,2 % . Som under tidigare år inträffar överträdelserna oftast på området skatter och tullar och miljöområdet.

 • De flesta pågående överträdelseförfaranden gäller Italien. Därefter följer Grekland och Spanien .

 • Den genomsnittliga tid som krävs för att avsluta ett överträdelseförfarande har ökat. Jämfört med i december 2007 har tiden ökat från 25 till 28 månader för EU-15 och från 12 till 16 månader för EU-12.

 • Medlemsstaterna tar lång tid på sig (i genomsnitt nästan 18 månader) för att rätta sig efter domstolens domar, trots att de måste vidta åtgärder omedelbart. Österrike och Spanien svarar för de längsta förseningarna, och tar i genomsnitt nästan 25 månader på sig för att rätta sig efter domarna.

Den fullständiga texten till den senaste resultattavlan för den inre marknaden finns på denna webbplats :

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details )

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar