Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

V Bruseli 1. marca 2010

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že členské štáty dosahujú doteraz najlepšie výsledky, stále sú však potrebné opatrenia, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie predpisov

Podľa poslednej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ktorú vypracovala Európska komisia, členské štáty doteraz nikdy netransponovali schválené predpisy vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov tak dobre a načas, stále je však potrebné zlepšiť spôsob, akým sa tieto predpisy uplatňujú v praxi. V priemere len 0,7 % smerníc o vnútornom trhu, ktorých termín vykonávania uplynul, sa v súčasnosti netransponovalo do vnútroštátnych právnych predpisov, čo znamená zníženie v porovnaní s 1,0 % v júli 2009. Znamená to, že členské štáty už dosiahli nový cieľ na úrovni 1,0 %, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a ktorý by sa mal dosiahnuť najneskôr v roku 2009. Dvadsať členských štátov je už v cieli alebo pod cieľovou úrovňou, zatiaľ čo Litva a Malta dosiahli celkovo najlepší výkon, keďže im do najlepšieho výsledku chýbajú už len tri smernice. Tretíkrát je na prvom mieste Malta. Šesť členských štátov dosiahlo svoje dosiaľ najlepšie výsledky. Sedem členských štátov – Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Luxembursko a Grécko – je stále nad cieľovou úrovňou a bráni ďalšiemu znižovaniu deficitu. Pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ, došlo k miernemu zníženiu počtu prípadov porušovania predpisov, ale konania v týchto prípadoch naďalej trvajú príliš dlho a členské štáty majú v priemere 18 mesiacov na to, aby splnili rozhodnutie Súdneho dvora, a to aj napriek právnemu záväzku okamžite prijať opatrenia.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Je to vynikajúci výsledok, z ktorého bude profitovať celý vnútorný trh. Nabádam sedem členských štátov, ktoré zatiaľ nedosiahli cieľ, aby zdvojnásobili svoje úsilie. Veľkým problémom, ktorý má vplyv na efektívnosť vnútorného trhu a znižuje jeho dôveryhodnosť, však zostáva kvalita vykonávania a praktického uplatňovania predpisov v praxi. Nedodržiavanie rozhodnutí Súdneho dvora je jednoducho neprijateľné. Mám v úmysle v plnej miere využiť možnosť vyplývajúcu z novej zmluvy a presadiť rýchlejšie plnenie súdnych rozhodnutí. Chcem nadviazať skutočné partnerstvo s členskými štátmi s cieľom lepšie pochopiť tieto problémy a predchádzať im. Som si istý, že spolu môžeme vrátiť občanov a podniky do centra vnútorného trhu.“

Vykonávanie smerníc o vnútornom trhu

 • V prípade všetkých 27 členských štátov dosahuje priemerný deficit v transpozícii – t. j. podiel smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli včas transponované do vnútroštátneho práva – úroveň 0,7 %, čo je hodnota, ktorá je oveľa nižšia ako priebežný cieľ 1 %, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a vlád v roku 2007. Členské štáty po prvýkrát dosiahli cieľ v dohodnutej lehote.

 • Celkovo 16 členských štátov dosiahlo alebo zopakovalo svoje doteraz najlepšie výsledky. Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Španielsko ,

 • Počet členských štátov, ktoré dosiahli cieľ, sa zvýšil z 18 na 20. Členské štáty, ktoré nedosiahli cieľ 1 %, sú tieto: Česká republika, Grécko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Taliansko . To znamená, že s výnimkou Rakúska sa všetkým siedmim členským štátom podarilo výrazne znížiť deficit.

 • Vzhľadom na rozsah predpisov, ktoré sa majú transponovať počas nasledujúcich šesť mesiacov, bude musieť Česká republika, Grécko, Taliansko, Luxembursko a Poľsko prijať rozhodné opatrenia, aby dosiahli cieľ v budúcom kole.

 • Členským štátom sa za posledných šesť mesiacov podarilo znížiť počet dlho odkladaných smerníc z 22 na 16 .

 • Členským štátom sa takisto podarilo znížiť počet nesprávne transponovaných smerníc . Po prirátaní počtu nesprávne transponovaných smerníc k počtu smerníc netransponovaných načas je priemerný deficit EÚ 1,5 % v porovnaní s hodnotou 1,8 % pred polrokom.

 • Členské štáty by sa teraz mali vo zvýšenej miere zamerať na potrebu znížiť zdržanie pri transpozícii . Dnes majú členské štáty v priemere ďalších deväť mesiacov na to, aby transponovali smernice po uplynutí lehoty na transpozíciu. V tejto súvislosti najhoršie výsledky dosahujú Grécko a Luxembursko .

Porušenie predpisov

 • V porovnaní so situáciou pred polrokom sa celkový počet konaní v prípade porušenia predpisov mierne znížil, a to o 1,2 % . Podobne ako v predchádzajúcich rokoch najväčším zdrojom porušení sú aj naďalej „daňová a colná únia“ a „životné prostredie“.

 • Najviac otvorených prípadov porušovania predpisov má Grécko a Španielsko .

 • Zvýšil sa aj priemerný čas potrebný na vyriešenie prípadu porušenia. V porovnaní so situáciou v decembri 2007 čas potrebný na vyriešenie prípadu stúpol z 25 na 28 mesiacov pre štáty EÚ-15 a z 12 na 16 mesiacov pre štáty EÚ-12.

 • Členské štáty majú dostatočný čas – v priemere takmer 18 mesiacov – na to, aby vykonali rozhodnutie Súdneho dvora, aj ak sa vyžaduje, aby okamžite prijali opatrenia. Rakúsko a Španielsko, ktorým vykonanie rozhodnutí trvá v priemere 25 mesiacov , majú najväčší podiel na zdržaní.

Úplné znenie najnovšej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Príloha

Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu, 20

Transpozícia a vykonávanie vnútorného trhu (podrobnosti)

Transpozícia

Deficit v transpozícii členských štátov EÚ-27 od 10. 11. 2009 – 1521 smerníc

Poradie

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Členský štát

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Deficit v transpozícii (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Počet netransponovaných smerníc

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Chýbajúce oznámenia na dosiahnutie cieľa v rozsahu 1 %

1

1

4

6

7

7

8

Výsledky členských štátov EÚ-27 pri plnení cieľa v rozsahu 0 % v prípade smerníc, pri ktorých sa transpozícia oneskoruje o viac ako dva roky od 10. 11. 2009

Členský štát

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Počet netransponovaných smerníc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Prípady porušenia

Počet členských štátov EÚ-27 s otvorenými prípadmi porušovania predpisov od 1. 11. 2009

Členský štát

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Počet otvorených prípadov porušovania predpisov

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar