Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Bruksela, 1 marca 2010 r.

Tabela wyników rynku wewnętrznego: państwa członkowskie osiągnęły najlepszy dotychczasowy wynik, ale nadal potrzeba działań w zakresie praktycznego stosowania przepisów

Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej przez Komisję Europejską państwa członkowskie nigdy nie spisały się lepiej w zakresie terminowego wdrażania do prawa krajowego uzgodnionych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, jednak praktyczne ich stosowanie wymaga dalszej poprawy. Średnio tylko 0,7% dyrektyw z dziedziny rynku wewnętrznego, dla których minął termin transpozycji, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, w porównaniu z 1,0% w lipcu 2009 r. Oznacza to, że państwa członkowskie osiągnęły wynik znacznie poniżej uzgodnionej przez szefów państw i rządów wartości docelowej w wysokości 1%, która miała zostać osiągnięta najpóźniej do 2009 r. Dwadzieścia państw członkowskich osiągnęło wynik równy wartości docelowej lub lepszy od niej, przy czym na czele uplasowały się Litwa i Malta, którym zabrakło trzech dyrektyw do uzyskania maksymalnego wyniku. Malta zajęła pierwsze miejsce już po raz trzeci. Szesnaście państw członkowskich osiągnęło najlepsze jak dotąd rezultaty. Jednakże siedem państw członkowskich – Austria, Republika Czeska, Włochy, Polska, Portugalia, Luksemburg i Grecja – nadal nie osiągnęło wartości docelowej, utrudniając dalsze zmniejszenie liczby niewdrożonych przepisów. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów unijnych, nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby prowadzonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jednak czas ich trwania jest nadal zbyt długi. Państwa członkowskie potrzebują średnio 18 miesięcy, aby wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, pomimo że są prawnie zobowiązane do podjęcia natychmiastowych działań.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Jest to doskonały wynik, który przysporzy korzyści całemu rynkowi wewnętrznemu. Zachęcam siedem państw członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły wartości docelowej, do podwojenia wysiłków. Nadal duży problem stanowią jednak jakość wdrożenia i praktyczne zastosowanie przepisów, co rzutuje na ich skuteczność i zmniejsza zaufanie do rynku wewnętrznego. Niedopuszczalne jest niewykonywanie orzeczeń Trybunału. Zamierzam w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje mi nowy Traktat, aby przyspieszyć wykonanie tych orzeczeń. Pragnę nawiązać prawdziwe partnerstwo z państwami członkowskimi, aby lepiej zrozumieć takie problemy i im zapobiegać. Jestem pewien, że razem możemy sprawić, aby obywatele i przedsiębiorstwa na powrót stały się centralną częścią rynku wewnętrznego.”

Wdrożenie dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego

 • Średni deficyt transpozycji, czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego w 27 państwach członkowskich, wynosi 0,7% , czyli jest znacznie niższy niż wynoszący 1% cel śródokresowy, który został ustalony przez szefów państw i rządów w 2007 r. Państwa członkowskie po raz pierwszy osiągnęły w uzgodnionym terminie wyniki lepsze od zakładanych.

 • Ogółem 16 państw członkowskich osiągnęło najlepsze jak dotąd rezultaty lub im dorównało. Są to: Belgia, Republika Czeska, Estonia, Hiszpania, Francja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo.

 • Liczba państw członkowskich, które osiągnęły wartość docelową, wzrosła z 18 do 20. Państwa członkowskie nadal nieosiągające wartości docelowej wynoszącej 1% to: Austria, Portugalia, Republika Czeska, Polska, Włochy, Luksemburg i Grecja. Tym niemniej wszystkie 7 państw członkowskich, z wyjątkiem Austrii , zdołało znacznie zmniejszyć swoje deficyty.

 • Uwzględniając ilość aktów prawnych, które zostaną uchwalone w ciągu najbliższych 6 miesięcy, Republika Czeska, Grecja, Włochy, Luksemburg i Polska będą musiały podjąć radykalne działania, aby osiągnąć wartość docelową następnym razem.

 • Państwa członkowskie zdołały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszyć liczbę mocno opóźnionych dyrektyw z 22 do 16 .

 • Państwa członkowskie zmniejszyły również liczbę dyrektyw nieprawidłowo przetransponowanych . Jeśli dodamy liczbę dyrektyw nieprawidłowo przetransponowanych do liczby dyrektyw nieprzetransponowanych terminowo, otrzymamy średnią wartość deficytu transpozycji dla UE wynoszącą 1,5% w porównaniu z 1,8% pół roku temu.

 • Państwa członkowskie powinny się obecnie skupić na konieczności zmniejszenia opóźnień w zakresie transpozycji . Obecnie państwa członkowskie potrzebują średnio 9 dodatkowych miesięcy na transpozycję dyrektywy po wygaśnięciu odpowiedniego terminu. Grecja i Luksemburg wypadają najgorzej pod tym względem.

Naruszenia

 • Ogólna liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego uległa nieznacznemu zmniejszeniu o 1,2% w porównaniu ze stanem pół roku temu. Wzorem lat ubiegłych w obszarach takich jak „podatki i unia celna” oraz „ochrona środowiska” powstaje największa liczba uchybień.

 • Najwięcej otwartych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przypada na Włochy , na następnych miejscach plasują się Grecja i Hiszpania .

 • Zwiększył się średni okres czasu potrzebny do rozpatrzenia sprawy. W porównaniu ze stanem w grudniu 2007 r. okres ten wydłużył się z 25 miesięcy do 28 miesięcy dla UE-15 oraz z 12 miesięcy do 16 miesięcy dla UE-12.

 • Państwa członkowskie potrzebują znacznej ilości czasu, przeciętnie niemal 18 miesięcy, aby wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, pomimo że ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań. Austria i Hiszpania mają największe opóźnienia , zastosowanie się do orzeczeń zajmuje im średnio około 25 miesięcy.

Pełna treść najnowszej „Tabeli wyników rynku wewnętrznego” znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details )

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar