Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Brüssel, 1. märts 2010

Siseturu tulemustabel: liikmesriikide tulemused läbi aegade kõige paremad, kuid eeskirjade tegelikku rakendamist on veel vaja parandada

Euroopa Komisjoni viimase siseturualase tulemustabeli kohaselt on liikmesriigid võtnud kokkulepitud siseturueeskirju üle riiklikku õigusse õigeaegsemalt kui kunagi varem, kuid nad peavad eeskirjade tegelikku rakendamist veel parandama. Keskmiselt 0,7% siseturudirektiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, ei ole praeguseks liikmesriikide õigusesse üle võetud. Juulis 2009 oli see arv veel 1,0%. See tähendab, et liikmesriigid on ületanud riigipeade poolt kokkulepitud 1% eesmärgi, mis tuli täita hiljemalt 2009. aastaks. Kakskümmend liikmesriiki on eesmärgi saavutanud või ületanud. Kõige paremad tulemused olid Leedus ja Maltal, kus täiusliku tulemuse saavutamiseks oleks tulnud üle võtta veel kolm direktiivi. Malta on esimesel kohal juba kolmandat korda. Kuusteist liikmesriiki on saavutanud oma seni parima tulemuse. Seitse liikmesriiki (Austria, Tšehhi Vabariik, Itaalia, Poola, Portugal, Luksemburg ja Kreeka) ei ole aga eesmärki veel saavutanud ning takistavad seega mahajäämuse edasist vähendamist. ELi õigusnormide kohaldamisega seotud rikkumismenetluste arv on veidi vähenenud, kuid menetlused kestavad endiselt liiga kaua ja Euroopa Kohtu otsuste täitmine võtab liikmesriikides keskmiselt 18 kuud vaatamata sellele, et neil on juriidiline kohustus meetmed viivitamata võtta.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „See on suurepärane tulemus, mis on kasulik kogu siseturule. Kutsun üles neid seitset liikmesriiki, kes eesmärki veel saavutanud ei ole, oma jõupingutusi kahekordistama. Samas on eeskirjade rakendamise kvaliteet ja nende tegelik kohaldamine ikka veel tõsine probleem, mis mõjutab tõhusust ning vähendab usaldust siseturu suhtes. Euroopa Kohtu otsuste täitmata jätmine on täiesti vastuvõetamatu. Kavatsen kindlasti kasutada uue lepinguga loodud võimalust kontrollida, et neid otsuseid kiiremini täidetakse. Soovin luua liikmesriikidega tõelise partnerluse nimetatud probleemide paremaks mõistmiseks ja vältimiseks. Kindlasti suudame koos kindlustada, et kodanikud ja ettevõtted oleksid siseturul taas kõige tähtsamal kohal.”

Siseturudirektiivide rakendamine

 • 27 liikmesriigi keskmine mahajäämus ülevõtmisel, s.o riiklikku õigusse õigeaegselt ülevõtmata siseturudirektiivide määr 0,7% on oluliselt väiksem kui riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 2007. aastal kokkulepitud 1% vahe-eesmärk. See on esimene kord, kui liikmesriigid ületasid eesmärgi kokkulepitud tähtajaks.

 • Kokku 16 liikmesriiki ( Belgia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik ) saavutasid oma seni parima tulemuse või kordasid seda.

 • Eesmärgi saavutanud liikmesriikide arv suurenes 18-lt 20-le. Austria, Portugal, Tšehhi Vabariik, Poola, Itaalia, Luksemburg ja Kreeka ei ole veel 1% eesmärki saavutanud. Küll aga vähendasid nad (v.a Austria ) mahajäämust märkimisväärselt.

 • Võttes arvesse järgmise kuue kuu jooksul vastuvõetavate õigusaktide arvu, peavad Tšehhi Vabariik, Kreeka, Itaalia, Luksemburg ja Poola võtma drastilisi meetmeid, et nad suudaksid eesmärgi järgmiseks korraks saavutada.

 • Liikmesriigid on viimase kuue kuu jooksul vähendanud selliste diirektiivide arvu (22-lt 16-le), mille ülevõtmine on väga hilinenud .

 • Samuti on liikmesriigid vähendanud selliste direktiivide arvu, mida nad ei ole üle võtnud nõuetekohaselt . Direktiivid, mida ei ole üle võetud nõuetekohaselt koos direktiividega, mis on vastu võetud liiga hilja, annavad ELi keskmiseks mahajäämuseks 1,5% . Pool aastat tagasi oli see arv 1,8%.

 • Liikmesriigid peavad nüüd tegema rohkem tööd selleks, et vähendada hilinemisi ülevõtmisel . Praegu võtavad liikmesriigid direktiivid vastu keskmiselt üheksa kuud pärast ülevõtmise tähtaja möödumist. Kõige halvemad tulemused on selle koha pealt Kreekas ja Luksemburgis .

Rikkumised

 • Võrreldes poole aasta taguste tulemustega on rikkumismenetluste üldarv pisut ( 1,2% võrra ) vähenenud. Nagu eelmistelgi aastatel, esineb kõige rohkem rikkumisi maksunduse ja tolliliidu ning keskkonna vallas.

 • Kõige rohkem avatud rikkumismenetlusi on seotud Itaaliaga , kellele järgnevad Kreeka ja Hispaania .

 • Rikkumismenetluste lõpuleviimiseks läheb varasemast keskmiselt rohkem aega. Võrreldes detsembriga 2007 on EL 15 riikides menetlemise aeg pikenenud 25-lt kuult 28-le ja EL 12 riikides 12-lt kuult 16-le .

 • Euroopa Kohtu otsuste täitmine võtab liikmesriikides palju aega (keskmiselt 18 kuud), kuigi nad peavad meetmed viivitamata võtma. Kõige rohkem aega (ligikaudu 25 kuud) võtab otsuste täitmine Austrias ja Hispaanias .

Siseturu kõige uuema tulemustabeli täistekst on aadressil

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Lisa

Siseturu tulemustabel 20:

siseturueeskirjade ülevõtmise ja rakendamise üksikasjad

Ülevõtmine

EL 27 liikmesriikide mahajäämus 1521 direktiivi ülevõtmisel seisuga 10.11.2009

Järjestus

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Liikmesriik

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Mahajäämus (%)

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,4

1,4

1,4

1,5

0,7

Ülevõtmata direktiivide arv

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Teatised 1% eesmärgi saavutamata jätmise kohta

1

1

4

6

7

7

8

EL 27 liikmesriikide tulemused selliste direktiivide 0% eesmärgi saavutamisel, mille ülevõtmine on hilinenud üle 2 aasta, seisuga 10.11.2009

Liikmesriik

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Ülevõtmata direktiivide arv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Rikkumismenetlused

EL 27 liikmesriikides avatud rikkumismenetluste arv seisuga 1.11.2009

Liikmesriik

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Avatud rikkumismenetluste arv

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar