Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/ 211

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2010

Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς: τα κράτη μέλη εμφανίζουν το καλύτερο μέχρι τώρα αποτέλεσμα αλλά χρειάζεται ακόμα να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν τα καλύτερα μέχρι τώρα αποτελέσματα όσον αφορά την έγκαιρη μεταφορά των συμφωνηθέντων κανόνων της εσωτερικής αγοράς στην εθνική νομοθεσία , αλλά χρειάζεται ακόμα να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Κατά μέσο όρο, το 0,7% των οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία εφαρμογής δεν έχουν, επί του παρόντος, μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση σε σχέση με το 1,0% τον Ιούλιο του 2009. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη σημειώνουν επιτυχία με ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον στόχο του 1,0% που έχει συμφωνηθεί από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, ο οποίος έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι το 2009 το αργότερο. Είκοσι κράτη μέλη βρίσκονται είτε στον στόχο είτε κάτω από αυτόν, ενώ η Λιθουανία και η Μάλτα είχαν συνολικά την καλύτερη επίδοση, απέχοντας μόνο τρεις οδηγίες από το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι η τρίτη φορά που η Μάλτα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Δέκα έξι κράτη μέλη επέτυχαν το καλύτερο αποτέλεσμά τους μέχρι τώρα. Εντούτοις, επτά κράτη μέλη – η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα δεν έχουν επιτύχει ακόμα τον στόχο και παρεμποδίζουν την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος. Όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, σημειώθηκε μια μικρή μείωση του αριθμού των υποθέσεων παράβασης, αλλά η διάρκεια των διαδικασιών εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη και τα κράτη μέλη χρειάζονται κατά μέσον όρο 18 μήνες για να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου παρά τη νομική υποχρέωση να λάβουν άμεσα μέτρα.

Ο Επίτροπος εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών κ. Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για άριστο αποτέλεσμα που θα ωφελήσει το σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Ενθαρρύνω τα επτά κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα φθάσει στον στόχο να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Όμως, η ποιότητα της υλοποίησης και της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων σε πραγματικές συνθήκες εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, που έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι εντελώς απαράδεκτη. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω πλήρως τη δυνατότητα που παρέχει η νέα Συνθήκη για την ταχύτερη επιβολή αυτών των αποφάσεων. Επιθυμώ να καθιερώσω μια πραγματική συνεργασία με τα κράτη μέλη για την καλύτερη κατανόηση και την αποτροπή των προβλημάτων αυτών. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί μπορούμε να θέσουμε εκ νέου τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς.»

Εφαρμογή των οδηγιών για την εσωτερική αγορά

 • Ανερχόμενο σε 0,7% , το μέσο έλλειμμα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία – πρόκειται για το ποσοστό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία – των 27 κρατών μελών υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ενδιάμεσο στόχο του 1% που είχε συμφωνηθεί από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων το 2007. Είναι η πρώτη φορά που τα κράτη μέλη ξεπερνούν τον στόχο τους εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

 • Συνολικά , 16 κράτη μέλη έχουν επιτύχει ή επαναλάβει το καλύτερό τους μέχρι τώρα αποτέλεσμα: το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο .

 • Ο αριθμός κρατών μελών που επιτυγχάνουν το ν στόχο αυξήθηκε από 18 σε 20. Τα κράτη μέλη που ακόμα δεν έχουν φθάσει τον στόχο του 1% είναι τα ακόλουθα: η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα. Έχοντας αυτά υπόψη, με εξαίρεση την Αυστρία , και τα 7 κράτη μέλη κατόρθωσαν να μειώσουν αρκετά τα ελλείμματά τους.

 • Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της νομοθεσίας που θα πρέπει να μεταφερθεί κατά τους 6 επόμενους μήνες, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία θα πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα για να επιτύχουν τον στόχο στην επόμενη φάση.

 • Τα κράτη μέλη έχουν κατορθώσει να μειώσουν τον αριθμό των υπερβολικά εκπρόθεσμων οδηγιών από 22 σε 16 κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

 • Τα κράτη μέλη έχουν επίσης κατορθώσει να μειώσουν τον αριθμό των οδηγιών που δεν μεταφέρονται ορθά . Η πρόσθεση του αριθμού των οδηγιών που δεν μεταφέρθηκαν ορθά με τον αριθμό των οδηγιών που δεν μεταφέρθηκαν έγκαιρα έχει ως αποτέλεσμα ένα μέσο έλλειμμα 1,5% για την ΕΕ έναντι 1,8% ένα εξάμηνο νωρίτερα.

 • Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να μειωθούν οι καθυστερήσεις μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο . Σήμερα, κατά μέσον όρο τα κράτη μέλη χρειάζονται 9 επιπλέον μήνες για τη μεταφορά των οδηγιών μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο είναι οι μεγαλύτεροι παραβάτες από την άποψη αυτή.

Παραβάσεις

 • Ο συνολικός αριθμός διαδικασιών παράβασης έχει μειωθεί ελαφρά κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι τομείς «φορολογίας και τελωνειακή ένωση» και «περιβάλλον» εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτερες πηγές παραβάσεων.

 • Στην Ιταλία αναλογούν οι περισσότερες ανοικτές διαδικασίες παράβασης, ενώ ακολουθούν η Ελλάδα και η Ισπανία .

 • Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να επιλυθούν οι υποθέσεις παραβάσεων έχει αυξηθεί. Έναντι του Δεκεμβρίου του 2007, ο χρόνος που απαιτείται έχει αυξηθεί από 25 μήνες σε 28 για την ΕΕ-15 και από 12 μήνες σε 16 για την ΕΕ-12.

 • Τα κράτη μέλη χρειάζονται σημαντικό χρονικό διάστημα – σχεδόν 18 μήνες κατά μέσον όρο – προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, ακόμα κι αν υποχρεούνται να λάβουν άμεσα μέτρα. Η Αυστρία και η Ισπανία παρουσιάζουν την πιο μεγάλη καθυστέρηση, με περίπου 25 μήνες κατά μέσον όρο για να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις.

Το πλήρες κείμενο του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details )

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar