Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Брюксел, 1 март 2010 г.

Доклад за напредъка в областта на вътрешния пазар: държавите-членки отбелязват най-добрите си резултати досега, но все още са необходими действия по практическото прилагане на правилата

Съгласно последния доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на вътрешния пазар (т.н. „информационно табло за вътрешния пазар“), държавите-членки никога преди не са постигали толкова добри резултати в своевременното транспониране на договорените правила за вътрешния пазар в националното си законодателство, но все още се нуждаят от подобряване на начина, по който тези правила се прилагат на практика. Средно, 0,7 % от свързаните с вътрешния пазар директиви, чийто краен срок за прилагане е изтекъл, понастоящем не са транспонирани в националното законодателство, т.е. налице е намаление спрямо юли 2009 г., когато този дял е бил 1,0 %. Това означава, че държавите-членки значително са преизпълнили договорената от държавните ръководители цел от 1 %, която трябваше да бъде постигната най-късно до 2009 г. Двадесет държави-членки са изпълнили или преизпълнили целта, като най-добри резултати са постигнали Литва и Малта — на тях им остават за транспониране само три директиви. Малта е на първо място за трети път. Шестнадесет държави-членки постигнаха своя най-добър резултат досега. Но седем държави-членки — Австрия, Чешката република, Италия, Полша, Португалия, Люксембург и Гърция — все още не са постигнали целта и спъват по-нататъшното намаляване на дефицита в транспонирането. По отношение на прилагането на правото на ЕС, броят на случаите на нарушение леко намаля, но времетраенето на процедурите продължава да е твърде дълго и на държавите-членки са необходими средно 18 месеца за изпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз въпреки правното задължение да предприемат незабавни действия.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Това е един отличен резултат, който ще е от полза за целия вътрешен пазар. Призовавам седемте държави-членки, които все още не са постигнали целта, да удвоят своите усилия. Но качеството на изпълнение и практическо прилагане на правилата по места остава голям проблем, който се отразява отрицателно върху ефикасността и подкопава доверието във вътрешния пазар. Неизпълнението на решенията на Съда е абсолютно неприемливо. Имам твърдото намерение да използвам предоставяната от новия договор възможност за по-бързо привеждане в изпълнение на тези решения. Искам да установя истинско партньорство с държавите-членки за по-добро разбиране и предотвратяване на тези проблеми. Сигурен съм, че заедно сме в състояние да приобщим отново гражданите и предприятията към вътрешния пазар.“

Въвеждане на директивите за вътрешния пазар

 • При ниво от 0,7 % , средният дефицит в транспонирането, т.е. процентът на свързаните с вътрешния пазар директиви, които не са въведени своевременно в националното законодателство на 27-те държави-членки, е доста под междинната цел от 1 %, договорена от държавните и правителствените ръководители през 2007 г. За първи път държавите-членки преизпълняват целта си в рамките на договорения срок.

 • Общо 16 държави-членки са подобрили или запазили най-добрия си досегашен резултат: Белгия, Чешката република, Естония, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Обединеното кралство .

 • Броят на държавите-членки, постигнали целта, нарасна от 18 на 20. Държавите-членки, които все още не са постигнали целта от 1 %, са: Австрия, Португалия, Чешката република, Полша, Италия, Люксембург и Гърция . Независимо от това, и 7-те държави-членки с изключение на Австрия успяха значително да намалят своя дефицит в транспонирането.

 • Предвид обема на новото законодателство, което ще влезе в сила през следващите 6 месеца, Чешката република, Гърция, Италия, Люксембург и Полша ще трябва да вземат решителни мерки за постигане на целта до следващото отчитане на резултатите.

 • През последните шест месеца държавите-членки успяха значително да намалят броя на директивите с отдавна просрочено транспониране — от 22 на 16 .

 • Държавите-членки съумяха също така да намалят броя на неправилно транспонираните директиви . Ако към броя на директивите, които не са транспонирани своевременно, се добави броят на неправилно транспонираните директиви, се получава 1,5 % среден дефицит за ЕС спрямо 1,8 % преди половин година.

 • Сега държавите-членки следва да обърнат по-голямо внимание на необходимостта от намаляване на закъснението в транспонирането . Понастоящем транспонирането на директивите отнема на държавите-членки средно още 9 месеца, след като изтече крайният срок за транспониране. Най-големите нарушители в това отношение са Гърция и Люксембург .

Нарушения

 • Общият брой на процедурите за нарушение леко намаля с 1,2 % в сравнение с положението преди половин година. Както и в предишни години, нарушенията са най-често в областите „данъчно облагане и митнически съюз“ и „околна среда“.

 • С най-много открити процедури за нарушение е Италия , следвана от Гърция и Испания .

 • Увеличено е средното време, необходимо за разрешаване на случай на нарушение. В сравнение с декември 2007 г. необходимото време се увеличи от 25 на 28 месеца за ЕС-15 и от 12 на 16 месеца за ЕС-12.

 • На държавите-членки отнема значително време — средно почти 18 месеца — за изпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз, макар и от тях да се изисква да предприемат незабавни действия. Най-големи закъснения са отбелязани в Австрия и Испания , които се нуждаят от средно 25 месеца за изпълнение на решенията.

Пълният текст на последния доклад — информационно табло за вътрешния пазар, е наличен в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Приложение

Информационно табло за вътрешния пазар 20:

Класация на държавите-членки на ЕС по степен на транспониране и прилагане на разпоредбите за вътрешния пазар (подробности)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar