Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 207

Bryssel den 1 mars 2010

Europeiska kommissionen inleder en offentlig debatt om att skydda Europas skogar mot klimatförändring

Europeiska kommissionen har idag antagit en grönbok i vilken det fastställs alternativ för en strategi på EU-nivå för att skydda skogarna och information om skogsresurserna och -förhållandena. Reaktionerna på grönboken från allmänheten, medlemsstater, EU-institutioner och andra intressenter kommer att vägleda kommissionen om huruvida det behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå.

Europas skogar är en värdefull resurs som måste skyddas mot klimatförändringens skadliga inverkningar och förlusten av biologisk mångfald. Skogarnas många användningsområden med social, ekonomisk och miljömässig betydelse innebär att mycket står på spel. Vi måste undersöka hur europeiska åtgärder kan bistå de nationella insatserna för att skydda skogarna och upprätthålla tillförlitlig, samstämmig och uppdaterad information om dem,” sade Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik.

Eftersom skogarna utgör enorma kolsänkor kommer de att spela en kritisk roll för ansträngningarna att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C. Att säkerställa att Europas skogar kan fortsätta att uppfylla alla sina funktioner är av största vikt för EU:s klimatstrategi. Jag välkomnar att denna debatt har kunnat inledas i tid. Den information vi får kommer att hjälpa oss att ta fram effektiva strategier på EU-nivå om klimat och skogar,” sade Connie Hedegaard, Europeiska kommissionens ledamot för klimatfrågor

Grönbokens innehåll och mål

I grönboken 1 fastställs de viktigaste utmaningar som Europas skogar står inför. Där beskrivs existerande skogsinformationssystem och de verktyg som är tillgängliga för att skydda skogarna och i den tas upp ett antal frågor som är relevanta för utvecklingen av framtida strategialternativ. Grönboken är en del av uppföljningen till vitboken om anpassning till klimatförändring 2 som antogs av kommissionen i april 2009.

Eftersom det är medlemsstaterna som ansvarar för skogspolitiken bör debatten fokusera på hur klimatförändringen ändrar förvaltningen och skyddet av skogar i Europa och hur EU-politiken bör utformas för att förbättra dess bidrag till medlemsstaternas initiativ.

Skogar och klimatförändring

Skogarna har flera sammanhängande sociala, ekonomiska och miljömässiga funktioner. De ger arbetstillfällen, inkomster och råmaterial för industrin och för den förnybara energin. De skyddar marken, bosättningar och infrastruktur samt reglerar sötvattentillgångar och bevarar den biologiska mångfalden. I klimattermer agerar skogarna som ”sänkor” som absorberar koldioxid (CO 2 ), den viktigaste växthusgasen, när de växer men de är källor till koldioxid när de huggs ner, bränns eller skadas av stormar och skadeinsekter. Skogarna reglerar också det lokala och regionala vädret.

Skogar och skogsklädda områden täcker cirka 176 miljoner hektar av EU:s yta eller över 42 % av EU:s landyta. EU:s skogar har fortsatt att öka i omfattning i över 60 år och utgör idag 5 % av världens skogsområde. De flesta av EU:s skogar har visat tillväxt vad gäller skogsvolym och kollager, och därmed avlägsnar de koldioxid från atmosfären. På global nivå visar de senaste uppgifterna att förlusten av skogar huvudsakligen i utvecklingsländerna – och annan förändrad markanvändning nu utgör cirka 12–15 % av de globala koldioxidutsläppen.

Den genomsnittliga temperaturen i Europa har ökat med nästan 1°C under det senaste århundradet och den mest optimistiska beräkningen visar en ökning med 2°C till 2100. Denna snabba takt på klimatförändringar orsakade av människan överstiger ekosystemens naturliga förmåga att anpassa sig. De kommer att förändra hållbarheten för hela regioner för vissa skogstyper och tvinga fram en förändring av den naturliga utbredningen av trädarter och leda till förändringar i tillväxten av existerande skogsbestånd. Extrema händelser som stormar, skogsbränder, torka och värmeböljor förväntas bli mycket vanligare och/eller allvarligare, vilket leder till ökat tryck på skogarna.

Nästa steg

Ett offentligt samråd om grönboken kommer att äga rum från och med den 1 mars till och med den 31 juli 2010 på webbplatsen Din röst i Europa (http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm). Som en del av samrådet kommer kommissionen att organisera ett seminarium och ett möte för intressenterna i Bryssel under Gröna veckan den 3 juni. Grönboken kommer också att diskuteras vid en konferens om skyddet av skogar som organiseras av det spanska ordförandeskapet i Valsain i Spanien den 6–7 april.

Kommissionen kommer att offentliggöra bidragen till debatten på webbplatsen Europa och ge sina egna synpunkter på de viktigaste av samrådets slutsatser.

1 :

KOM(2010) xx. Skogsskydd och skoglig information i EU:

Att förbereda skogen för klimatförändring.

2 :

KOM(2009) 147. Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram .


Side Bar