Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Bruselj, 1. marca 2010

Evropska komisija začela javno razpravo o varstvu evropskih gozdov pred podnebnimi spremembami

Evropska komisija je danes sprejela zeleno knjigo, ki navaja možnosti pristopa Evropske unije k varstvu gozdov ter informacijam o gozdnih virih in njihovem stanju. Komisija se bo pri odločanju, ali je potrebno dodatno ukrepanje na ravni EU, oprla na odzive javnosti, držav članic, institucij EU in drugih zainteresiranih strani.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Evropski gozdovi so dragocen vir, ki ga je treba varovati pred škodljivimi vplivi podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti. Zaradi številnih družbenih, gospodarskih in okoljskih funkcij, ki jih opravljajo, so izzivi veliki. Raziskati moramo, kako lahko ukrepanje na evropski ravni dodatno ovrednoti nacionalna prizadevanja za zaščito gozdov ter zagotovi zanesljive, skladne in aktualne informacije o njih.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedergaard je dejala: „Gozdovi bodo kot ogromna skladišča ogljika igrali ključno vlogo v prizadevanjih za zadržanje globalnega segrevanja pod 2 °C. Bistven del podnebne strategije EU je zagotavljanje, da lahko evropski gozdovi še naprej opravljajo vse svoje funkcije. Trdno podpiram pravočasen začetek te razprave. Odzivi, ki jih bomo prejeli, nam bodo pomagali oblikovati učinkovite politike EU v zvezi s podnebjem in gozdovi.“

Vsebina in cilji zelene knjige

Zelena knjiga 1 opredeljuje glavne izzive, s katerimi se spopadajo evropski gozdovi. Predstavlja obstoječe informacijske sisteme o gozdovih in orodja, ki so na voljo za varstvo gozdov, ter zastavlja vrsto vprašanj, povezanih z razvojem bodočih možnosti politik. Ta dokument je del spremljanja, določenega v Beli knjigi 2 o prilagajanju podnebnim spremembam, ki jo je Komisija sprejela aprila 2009.

Ker je pristojnost za politiko gozdov predvsem v rokah držav članic, bi se morala razprava osredotočiti na to, kako podnebne spremembe vplivajo na upravljanje in varstvo gozdov v Evropi ter kako bi se morala razvijati politika EU, da bi se okrepil njen prispevek k pobudam držav članic.

Gozdovi in podnebne spremembe

Gozdovi opravljajo številne medsebojno povezane družbene, gospodarske in okoljske funkcije. Zagotavljajo delovna mesta, dohodke in surovine za industrijski sektor in obnovljivo energijo. Varujejo prst, naselja in infrastrukturo, regulirajo oskrbo s pitno vodo in ohranjajo biotsko raznovrstnost. V podnebnem smislu so gozdovi v času rasti ponori, ki vsrkavajo ogljikov dioksid (CO 2 ), glavni toplogredni plin, vendar se lahko z izsekavanjem, požari, viharji ali napadi škodljivcev spremenijo v vire CO 2 . Gozdovi urejajo tudi krajevno in regionalno vreme.

Gozdovi in druge gozdne površine pokrivajo približno 176 milijonov hektarov EU oziroma več kot 42 % kopenskega ozemlja EU. Gozdovi so se v EU več kot 60 let stalno širili in danes predstavljajo 5 % svetovnih gozdnih površin. Večina gozdov v EU je glede količine lesa in zaloge ogljika zrasla, zato lahko iz ozračja vsrkava več ogljikovega dioksida. Vendar najnovejši podatki kažejo, da na svetovni ravni izgubljanje gozdov, zlasti v državah v razvoju, in ostale spremembe v zvezi z rabo zemljišč povzročijo 12–15 % svetovnih emisij CO 2 .

Povprečna temperatura v Evropi se je v preteklem stoletju dvignila za skoraj 1 °C in po najbolj optimističnih napovedih se bo do leta 2100 dvignila še za 2 °C. Te hitre spremembe podnebja, ki jih povzroča človek, presegajo naravno prilagoditveno sposobnost ekosistemov. Kot posledica tega celotne regije ne bodo več primerne za nekatere tipe gozdov, spremenila se bo naravna porazdelitev drevesnih vrst in prišlo bo do sprememb v rasti obstoječih gozdnih sestojev. Skrajni vremenski pojavi, kot so viharji, gozdni požari, suša in vročinski valovi, naj bi postali pogostejši in/ali hujši ter tako še dodatno obremenili gozdove.

Naslednji ukrepi

Javno posvetovanje o zeleni knjigi bo potekalo od 1. marca do 31. julija 2010 na spletni strani Your Voice in Europe ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). V okviru posvetovanja bo Komisija 3. junija organizirala delavnico in sestanek zainteresiranih strani v Bruslju kot del Zelenega tedna. O zeleni knjigi bo potekala razprava tudi na konferenci o varstvu gozdov, ki jo organizira špansko predsedstvo v Valsainu v Španiji 6. in 7. aprila.

Komisija bo prispevke k razpravi objavila na spletni strani Europa in pripravila svoje odgovore na glavne izide posvetovanja.

1 :

COM(2010) xx Zelena knjiga o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe.

2 :

COM(2009) 147. Prilagajanje podnebnim spremembam: na poti k evropskemu okviru za ukrepanje.


Side Bar