Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 207

V Bruseli 1. marca 2010

Európska komisia otvára verejnú diskusiu o ochrane európskych lesov voči zmene klímy

Európska komisia dnes prijala zelenú knihu, ktorá predostiera možnosti prístupu Európskej únie k ochrane lesov a k informáciám o lesných zdrojoch a ich stave. Reakcie verejnosti, členských štátov, inštitúcií EÚ a ďalších zainteresovaných strán pomôžu Komisii rozhodnúť o potrebe prijatia ďalších opatrení na úrovni EÚ.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Európske lesy sú vzácnym zdrojom, ktorý je potrebné chrániť proti škodlivým vplyvom zmeny klímy a strate biodiverzity. Vzhľadom na širokú škálu ich spoločenských, hospodárskych a environmentálnych funkcií ide skutočne o veľa. Musíme preskúmať, ako by mohli opatrenia na celoeurópskej úrovni prispieť k úsiliu jednotlivých členských štátov v oblasti ochrany lesov a získavania spoľahlivých, konzistentných a aktuálnych informácií o nich.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard uviedla: „Ako rozsiahle zásobárne uhlíka budú lesy rozhodujúcim prvkom úsilia o udržanie globálneho otepľovania pod hranicou nárastu o 2 °C. V rámci stratégie EÚ v oblasti klímy je nevyhnutné zabezpečiť, aby mohli európske lesy aj naďalej plniť svoje funkcie. Veľmi som uvítala včasné otvorenie tejto diskusie. Poznatky, ktoré získame, nám pomôžu pri tvorbe účinných politík EÚ v oblasti klímy a lesov.“

Obsah a ciele zelenej knihy

Zelená kniha 1 obsahuje hlavné výzvy týkajúce sa európskych lesov. Predstavuje informačné systémy o lesoch a nástroje, ktoré sú k dispozícii na ochranu lesov, a nastoľuje celý rad otázok súvisiacich s možnosťami budúcich navrhovaných politík. Táto kniha je súčasťou následných krokov týkajúcich sa bielej knihy 2 o adaptácii na zmenu klímy, ktorú prijala Komisia v apríli 2009.

Keďže politika v oblasti lesného hospodárstva patrí primárne do kompetencie členských štátov, diskusia by sa mala sústrediť na to, ako sa v dôsledku zmeny klímy menia podmienky lesného hospodárstva a ochrany lesov v Európe a ako by sa mala vyvíjať politika EÚ, aby vo väčšej miere prispievala k iniciatívam členských štátov.

Lesy a zmena klímy

Lesy plnia viaceré, navzájom prepojené spoločenské, hospodárske a environmentálne funkcie. Zabezpečujú pracovné miesta, príjmy a suroviny pre priemysel a na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Chránia pôdu, ľudské sídla a infraštruktúru, regulujú zásoby pitnej vody a chránia biodiverzitu. Z hľadiska klímy fungujú lesy v čase, keď rastú, ako „ úložiská“, ktoré pohlcujú oxid uhličitý (CO 2 ), hlavný skleníkový plyn, ale po ich vyťatí, spálení alebo zničení víchricami a chorobami sa z nich stávajú jeho zdroje. Lesy takisto regulujú miestne a regionálne počasie.

Lesy a ostatné lesné plochy pokrývajú približne 176 miliónov hektárov EÚ, či viac ako 42 % územia EÚ. Rozloha lesov EÚ sa za posledných 60 rokov neustále zväčšovala a dnes predstavuje 5 % svetovej lesnej plochy. V prípade väčšiny lesov EÚ došlo k nárastu objemu dreva a kapacity ukladania CO 2 , čím sa odstraňuje viac CO 2 z ovzdušia. Z najnovších údajov vyplýva, že z globálneho hľadiska sú odlesňovanie – najmä v rozvojových krajinách – a iné zmeny využívania pôdy v súčasnosti zodpovedné za približne 12 – 15 % celosvetových emisií CO2.

V priebehu minulého storočia narástli priemerné teploty v Európe o takmer 1 °C a najoptimistickejší scenár predpokladá, že do roku 2100 dôjde k nárastu o 2 °C. Prirodzená schopnosť adaptácie ekosystémov však nedokáže udržať krok s rýchlou zmenou klímy spôsobenou človekom. Celé regióny teda prestanú byť vhodným prostredím pre isté druhy lesov, čo bude mať nutne za následok presun prirodzeného rozmiestnenia druhov drevín a zmenu rastu existujúcich lesných porastov. Očakáva sa, že extrémne prejavy počasia, akými sú víchrice, lesné požiare, suchá a vlny horúčav sa budú vyskytovať častejšie, resp. budú mať prudší priebeh, čo bude predstavovať ďalšie negatívne pôsobenie na lesy.

Ďalšie kroky

Verejné konzultácie o tejto zelenej knihe budú prebiehať prostredníctvom webovej stránky s názvom Your Voice in Europe ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Ako súčasť konzultácií Komisia zorganizuje 3. júna 2010 v Bruseli počas Zeleného týždňa seminár a stretnutie zainteresovaných strán. O tejto zelenej knihe sa bude diskutovať aj na konferencii o ochrane lesov, ktorú zorganizuje španielske predsedníctvo 6. – 7. apríla 2010 vo Valsain v Španielsku.

Komisia zverejní príspevky do diskusie na webovej stránke Europa a vyjadrí sa k hlavným výsledkom konzultácií.

1 :

KOM(2010) xx. Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy.

2 :

KOM(2009) 147. Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení.


Side Bar