Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Brussel, 1 maart 2010

De Europese Commissie brengt een publiek debat op gang over de bescherming van de Europese bossen tegen de klimaatverandering

De Europese Commissie heeft vandaag een Groenboek goedgekeurd dat mogelijke opties beschrijft voor een EU-aanpak van bosbescherming en informatie over de bosbestanden en de situatie waarin die zich bevinden. De Commissie zal zich door de reacties op het Groenboek van het publiek, de lidstaten, de EU-instellingen en andere belanghebbenden laten leiden om uit te maken of extra maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het als volgt: “De Europese bossen zijn een kostbare hulpbron die moet worden beschermd tegen de schadelijke effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Doordat de bossen heel veel uiteenlopende sociale, economische en ecologische functies vervullen, staat er veel op het spel. We moeten onderzoeken welke waarde Europese actie kan toevoegen aan de inspanningen van de lidstaten om de bossen te beschermen en ervoor te zorgen dat wij steeds over betrouwbare, coherente en actuele bosinformatie beschikken."

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, voegde hieraan toe: “De bossen vormen enorme koolstofreservoirs die van cruciaal belang zijn om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden. Ervoor zorgen dat de Europese bossen al hun functies kunnen blijven vervullen, is essentieel voor de klimaatstrategie van de EU. Ik ben bijzonder verheugd dat dit debat tijdig op gang wordt gebracht. De input die wij ontvangen, zal ons helpen een doeltreffend klimaat‑ en bosbeleid op EU-niveau uit te stippelen."

Inhoud en doel van het Groenboek

Het Groenboek 1 wijst op de belangrijkste bedreigingen waaraan de Europese bossen blootstaan. Het beschrijft de bestaande bosinformatiesystemen en de instrumenten waarover we beschikken om de bossen te beschermen en formuleert een reeks vragen die relevant zijn voor de verdere uitwerking van toekomstige beleidsopties . Het Groenboek maakt deel uit van de follow-up van het Witboek betreffende de aanpassing aan de klimaatverandering 2 , dat de Commissie in april 2009 heeft goedgekeurd.

Aangezien in de eerste plaats de lidstaten bevoegd zijn voor het bosbeleid, moet het debat worden gefocust op de vraag hoe klimaatverandering de randvoorwaarden voor bosbeheer en bosbescherming in Europa wijzigt en in welke richting het EU-beleid zich moet ontwikkelen om in ruimere mate tot de initiatieven van de lidstaten bij te dragen.

Bossen en klimaatverandering

De bossen vervullen tal van met elkaar verband houdende sociale, economische en ecologische functies. Zij verschaffen werkgelegenheid, inkomsten en grondstoffen voor de industrie en de opwekking van hernieuwbare energie. Zij beschermen de bodem, de woongebieden en de infrastructuur, reguleren de zoetwaterreserves en zijn schatkamers van biodiversiteit. Op klimaatvlak fungeren de bossen als “putten” die kooldioxide (CO 2 ), het belangrijkste broeikasgas, absorberen zolang zij groeien, maar zij worden bronnen van CO 2 als zij worden omgehakt, verbrand of beschadigd door stormen of plagen. Voorts zijn de bossen regelaars van het weer op plaatselijk en regionaal niveau.

De bossen en andere beboste gebieden in de EU bestrijken nu ongeveer 176 miljoen ha, d.w.z. meer dan 42 % van de landoppervlakte van de EU. De omvang van het EU-bosareaal neemt al meer dan 60 jaar voortdurend toe en de EU herbergt momenteel 5 % van het mondiale bosbestand. De meeste EU-bossen zijn ook qua houtvolume en hoeveelheid opgeslagen koolstof in omvang toegenomen en zorgen dus voor een netto-onttrekking van CO 2 aan de atmosfeer. Op wereldvlak veroorzaken de ontbossing, vooral in ontwikkelingslanden, en andere daarmee verband houdende veranderingen in bodemgebruik nu evenwel ongeveer 12-15 % van de mondiale CO 2 -emissies, zoals blijkt uit recente informatie.

De gemiddelde temperatuur in Europa is de voorbije eeuw met bijna 1°C gestegen en in het meest optimistische scenario wordt een toename van 2°C tegen 2100 voorspeld. Het snelle tempo van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering dreigt nu echter te veel te vergen van het natuurlijke aanpassingsvermogen van de ecosystemen. Uitgestrekte gebieden zullen meer of juist minder geschikt worden voor bepaalde bostypes, de natuurlijke verspreiding van de boomsoorten zal verschuivingen ondergaan en de groeikenmerken van bestaande opstanden zullen veranderen. Bovendien laat het zich aanzien dat extreme weersverschijnselen zoals stormen, bosbranden, droogteperiodes en hittegolven, sterk in frequentie en/of intensiteit zullen toenemen, wat de druk op de bossen zal doen toenemen.

Volgende stappen

Op de website Uw stem in Europa ( http://ec.europa.eu/yourvoice ) wordt van 1 maart tot en met 31 juli 2010 e en publieksraadpleging over het Groenboek gehouden . Als onderdeel van het overleg organiseert de Commissie op 3 juni in Brussel een workshop en een bijeenkomst van belanghebbenden in het kader van de Groene Week. Het Groenboek zal ook worden besproken tijdens de conferentie over bosbescherming die het Spaanse voorzitterschap op 6 en 7 april in Valsain, Spanje, organiseert.

De Commissie zal de bijdragen aan het debat op de Europa-website publiceren en feedback geven over de belangrijkste uitkomsten van de r aadpleging.

1 :

COM(2010) xx. Groenboek over bosbescherming en bosinformatie in de EU: onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering .

2 :

COM(2009) 147. Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader .


Side Bar