Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Bryssel 1. maaliskuuta 2010

Euroopan komissio käynnistää julkisen keskustelun Euroopan metsistä ja niiden suojelusta ilmastonmuutokselta

Euroopan komissio hyväksyi tänään vihreän kirjan, jossa esitellään vaihtoehtoja, joita EU voi soveltaa metsien suojeluun ja tietojen keräämiseen metsävaroista ja metsien tilasta. Yleisöltä, jäsenvaltioilta, EU:n toimielimiltä ja muilta sidosryhmiltä saatavat kommentit ohjaavat komissiota sen harkitessa EU:n tason lisätoimien tarvetta.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: Euroopan metsät ovat kallisarvoinen luonnonvara, jota on suojeltava ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta ja biologisen monimuotoisuuden häviämiseltä. Asia on todella tärkeä, koska metsillä on paljon yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää merkitystä. Nyt on selvitettävä, mitä lisäarvoa EU:n toimet voivat tarjota kansallisille pyrkimyksille suojella metsiä ja hankkia sekä ylläpitää luotettavia, yhdenmukaisia ja ajantasaisia tietoja metsistä.”

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi: “Metsät ovat valtavia hiilivarastoja, joten niillä on erittäin tärkeä tehtävä pyrittäessä rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen. EU:n ilmastostrategian kannalta on tärkeää varmistaa, että Euroopan metsät suoriutuvat myös jatkossa kaikista toiminnoistaan. On erittäin hyvä asia, että tämä keskustelu on nyt käynnistetty . Palautteen avulla voimme suunnitella tehokkaita ilmasto- ja metsätoimia EU:n tasolla.”

Vihreän kirjan sisältö ja tavoitteet

Vihreässä kirjassa 1 esitellään Euroopan metsien tärkeimmät uhkatekijät. Siinä esitellään nykyiset metsätietojärjestelmät ja metsien suojeluun käytettävissä olevat välineet ja esitetään tulevien toimintavaihtoehtojen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Vihreä kirja on osa komission huhtikuussa 2009 hyväksymän ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan valkoisen kirjan 2 jatkotoimia.

Metsien suojelu kuuluu pääasiassa jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten keskustelussa olisi keskityttävä siihen, miten ilmastonmuutos muuttaa metsänhoitoa ja metsien suojelua Euroopassa ja siihen, miten EU:n toimintaa olisi kehitettävä, jotta sillä voitaisiin edistää jäsenvaltioiden aloitteita.

Metsät ja ilmastonmuutos

Metsillä on useita toisiinsa liittyviä yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle tärkeitä tehtäviä. Metsät tarjoavat työpaikkoja ja tuloa teollisuudelle sekä raaka-aineita uusiutuvan energian tuotantoon. Metsät suojaavat maaperää, asutusta ja infrastruktuuria, sääntelevät vesivaroja ja säilyttävät biologista monimuotoisuutta. Ilmaston kannalta tarkasteltuna metsät toimivat kasvuvaiheessaan nieluina ja sitovat itseensä merkittävää kasvihuonekaasua, hiilidioksidia. Metsät ovat kuitenkin myös hiilidioksidin lähde erityisesti hakkuiden, metsäpalojen sekä myrskyjen ja tuholaisten aiheuttamien tuhojen johdosta. Lisäksi metsät sääntelevät paikallista tai alueellista säätä.

Metsät ja muut metsän peittämät alueet kattavat EU:n maa-alasta noin 176 miljoonaa hehtaaria eli yli 42 prosenttia. EU:n metsät ovat laajentuneet jatkuvasti yli 60 vuoden ajan ja tällä hetkellä 5 prosenttia maailman metsistä sijaitsee EU:n alueella. Useimmissa EU:n metsissä puun ja niihin varastoituneen hiilen määrä ovat kasvaneet. Metsät siis poistavat aikaisempaa enemmän hiilidioksidia ilmakehästä. Tuoreet tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että metsien häviäminen lähinnä kehitysmaissa ja muut maankäytössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat noin 12–15 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Euroopan keskilämpötila on noussut lähes yhden celsiusasteen viimeisen sadan vuoden aikana. Optimistisimpien ennusteiden mukaan Euroopan keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä enintään kahdella celsiusasteella. Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen nopea voimistuminen on liikaa ekosysteemien luonnolliselle mukautumiskyvylle. Se muuttaa kokonaisten alueitten soveltuvuutta tietyille metsätyypeille ja muuttaa puulajien luonnollista jakautumaa sekä nykyisten metsien kasvua. Äärimmäisen olosuhteiden, kuten myrskyjen, metsäpalojen, kuivien kausien ja helteiden uskotaan yleistyvän ja/tai muuttuvan vakavammiksi, mikä osaltaan lisää metsiin kohdistuvia paineita.

Seuraavat vaiheet

Vihreää kirjaa koskeva julkinen kuuleminen järjestetään 1. maaliskuuta – 31. heinäkuuta 2010 internetissä Sinun äänesi Euroopassa –verkkosivustolla osoitteessa ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Komissio järjestää osana kuulemismenettelyä seminaarin ja sidosryhmätapaamisen 3. kesäkuuta 2010 Brysselissä vihreän viikon (Green Week) yhteydessä. Vihreästä kirjasta keskustellaan myös 6.–7. huhtikuuta Valsainissa Espanjassa puheenjohtajavaltio Espanjan järjestämässä seminaarissa.

Komissio julkaisee saadut kommentit Europa-verkkosivustolla ja laatii myös omat kommenttinsa kuulemisen tärkeimmistä tuloksista.

1 :

KOM(2010) xx Vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen.

2 :

KOM(2009) 147. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä.


Side Bar