Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Brüssel, 1. märts 2010

Euroopa Komisjon käivitab avaliku arutelu seoses Euroopa metsade kaitsmisega kliimamuutuste eest

Euroopa Komisjon võttis täna vastu rohelise raamatu, milles on esitatud Euroopa Liidu võimalikud lähenemisviisid metsade kaitsele ning metsaressursside ja metsade seisundiga seotud teabele. Avalikkuse, liikmesriikide, ELi institutsioonide ja muude huvitatud isikute vastukaja sellele rohelisele raamatule aitab komisjonil otsustada, kas ELi tasandil tuleb võtta lisameetmeid.

Euroo pa keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Euroopa metsad on väärtuslik ressurss, mida tuleb kaitsta kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kahjuliku mõju eest. Metsadel on mitmesugused sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnafunktsioonid, mis tähendab, et kaalul on palju. Peame uurima, kuidas saavad Euroopa meetmed toetada liikmesriikide tööd metsade kaitseks ning usaldusväärse, sidusa ja ajakohastatud metsateabe kindlustamiseks.”

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas : „Metsad on tohutud süsiniku talletajad ja seepärast on neil oluline osa püüdlustes piirata globaalset soojenemist 2 °C-ga. ELi kliimastrateegia seisukohast on väga tähtis tagada, et Euroopa metsad suudaksid ka edaspidi kõiki funktsioone täita. Mul on väga hea meel, et arutelu on nii õigel ajal käivitatud. Saadud vastukaja aitab meil kujundada mõjusaid ELi poliitikameetmeid kliima- ja metsaküsimuste vallas.”

Rohelise raamatu sisu ja eesmärgid

Rohelises raamatus 1 on loetletud põhiprobleemid, millega Euroopa metsad silmitsi seisavad. Selles on kirjeldatud olemasolevaid metsateabesüsteeme ja metsade kaitsmise vahendeid ning tõstatatud mitu küsimust seoses tulevaste poliitikavõimaluste arendamisega. Raamat on koostatud jätkuks komisjoni poolt aprillis 2009 vastu võetud valgele raamatule kliimamuutustega kohanemise kohta 2 .

Kuna metsapoliitika kuulub eelkõige liikmesriikide pädevusse, peaks arutelu keskmes olema küsimus, kuidas muudavad kliimamuutused metsade majandamist ja kaitsmist Euroopas ning kuidas tuleks arendada ELi poliitikat, et sellega saaks liikmesriikide eestvedamisi paremini toetada.

Metsad ja kliimamuutused

Metsad täidavad mitmesuguseid omavahel seotud sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnafunktsioone. Nad annavad tööd ja sissetulekuid ning toormaterjali tööstusharude jaoks ja taastuvenergia tootmiseks. Nad kaitsevaid mulda, asulaid ja infrastruktuuri, reguleerivad puhta vee varusid ning kaitsevad bioloogilist mitmekesisust. Kliimamuutuste seisukohast toimivad metsad kasvamise ajal CO 2 (peamise kasvuhoonegaasi) sidujana, kuid muutuvad pärast raiet, põlemist või tormide ja kahjurite tõttu kahjustumist CO 2 allikaks. Metsad reguleerivad ka kohalikke ja piirkondlikke ilmastikutingimusi.

Mets ja muud puudega kaetud alad katavad ELis ligikaudu 176 miljonit hektarit ehk üle 42% ELi maismaapinnast. ELi metsade pindala on 60 aasta jooksul pidevalt suurenenud ja praegu on ELi alal 5% maailma metsadest. Enamikus ELi metsades on suurenenud puidumaht ja CO 2 talletamise võime ning seega eemaldavad nad atmosfäärist rohkem CO 2 . Hiljutised andmed on aga näidanud, et peamiselt arenguriikides toimuv metsade vähenemine ja muud maakasutuse muutused põhjustavad praegu ligikaudu 12–15% kogu maailma CO 2 heitest.

Euroopas tõusis keskmine temperatuur eelmise sajandi jooksul peaaegu 1 °C võrra ja tõuseb kõige optimistlikumate prognooside kohaselt 2 °C võrra 2100. aastaks. Inimtegevusest põhjustatud kliimamuutuste sellise kiiruse tõttu väheneb ökosüsteemide looduslik kohanemisvõime. Terved piirkonnad muutuvad teatavate metsatüüpide jaoks sobimatuks, muutes puuliikide looduslikku jaotust ja olemasolevate puistute kasvu. Prognoositakse, et äärmuslikud ilmastikunähtused (tormid, metsatulekahjud, põuad ja kuumalained) muutuvad sagedasemaks ja/või nende tagajärjed rängemaks ning seega suureneb veelgi surve metsadele.

Edasised sammud

Avalik arutelu rohelise raamatu üle toimub käesoleva aasta 1. märtsist 31. juulini veebilehel Your Voice in Europe ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Arutelu raames korraldab komisjon Brüsselis 3. juunil rohelise nädala käigus seminari ja kohtumise sidusrühmadega. Rohelist raamatut arutatakse ka metsade kaitset käsitleval konverentsil, mille korraldab eesistujariik Hispaania Valsainis Hispaanias 6.–7. aprillil.

Komisjon avaldab arutelu tagasiside veebilehel „Europa” ja annab põhitulemuste kohta tagasisidet.

1 :

KOM(2010) xxx. Roheline raamat metsade kaitse ja metsateabe kohta ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks.

2 :

KOM(2009) 147. Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik.


Side Bar