Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 207

Bruxelles, den 1. marts 2010

Europa-Kommissionen indleder offentlig debat om, hvordan Europas skove kan beskyttes mod klimaforandringer

Europa-Kommissionen vedtog i dag en grønbog, hvori der redegøres for mulige tiltag, som kan indgå i EU's strategi for beskyttelse af skovene og information om skovressourcerne og skovenes tilstand. Offentlighedens, medlemsstaternes, EU-institutionernes og andre interesserede parters svar på grønbogen vil give Kommissionen et fingerpeg om, hvorvidt der kræves yderligere foranstaltninger på EU-plan.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtalte følgende: "EU's skove er en værdifuld ressource, som skal beskyttes mod klimaforandringernes skadelige virkninger og mod tab af biodiversitet. Udfordringerne er store på grund af de samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige funktioner, skovene har. Vi bliver nødt til at undersøge, hvilken merværdi EU kan tilføre medlemsstaternes bestræbelser på at beskytte skovene og registrere pålidelige, sammenhængende og ajourførte oplysninger om dem."

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær sagde følgende: "Skovene vil som enorme kulstoflagre spille en kritisk rolle, når det gælder om at holde den globale opvarmning på under 2  ° C. Det er væsentligt for EU's klimastrategi at sørge for, at EU's skove kan fortsætte med at udfylde alle deres funktioner. Det glæder mig meget, at debatten er sat i gang allerede nu. De bidrag, vi modtager, vil hjælpe os med at udforme en effektiv EU-politik for klima og skove."

Grønbogens indhold og mål

I grønbogen 1 redegøres der for de største udfordringer, som EU's skove står overfor. Der gives et overblik over de eksisterende skovinformationssystemer og de eksisterende redskaber til beskyttelse af skovene og rejses en række spørgsmål om, hvilke fremtidige løsningsmodeller der vil kunne udformes på skovområdet. Grønbogen skal ses som led i opfølgningen af den hvidbog 2 om tilpasning til klimaændringer, som Kommissionen vedtog i april 2009.

Da det primært er medlemsstaterne, der er ansvarlige for skovpolitikken, bør debatten fokuseres på, hvordan klimaforandringerne ændrer skovforvaltningen og ‑beskyttelsen i EU, og hvordan EU's politik bør udvikles for at yde et større bidrag til medlemsstaternes initiativer på området.

Skove og klimaforandringer

Skovene har mange forskellige og indbyrdes forbundne samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige funktioner. De skaffer arbejdspladser, indtægter og råvarer til industrien og til vedvarende energi. De beskytter jordbunden, bebyggelser og infrastruktur, regulerer vandforsyningen og bevarer biodiversiteten. Klimamæssigt fungerer skovene som dræn, der binder kulstof (CO 2 ), den vigtige drivhusgas, når de vokser, mens de frigiver CO 2 , når de fældes, brændes eller beskadiges af storme eller skadegørere. Skovene kan også regulere lokale og regionale vejrforhold.

Skove og andre skovbevoksede arealer tegner sig for ca. 176 mio. ha i EU eller mere end 42 % af EU's samlede areal. EU's skove er i de sidste 60 år eller mere blevet stadig større og tegner sig i dag for 5 % af verdens skovareal. De fleste af skovene i EU er vokset med hensyn til trævolumen og kapacitet til kulstoflagring, og i den forstand fjerner de mere CO 2 fra atmosfæren. Ifølge de seneste oplysninger er skovrydning – for det meste i udviklingslandene – og andre ændringer i arealanvendelsen nu ansvarlige for ca. 12-15 % af de samlede CO 2 -emissioner.

Gennemsnitstemperaturen i Europa steg med næsten 1 °C i sidste århundrede, og ifølge den mest optimistiske prognose vil den stige med yderligere 2 °C frem til 2100. Økosystemernes naturlige tilpasningsevne kan imidlertid ikke følge med i det tempo, som de menneskeskabte klimaforandringer nu foregår. Det vil betyde, at hele regioner ikke længere vil være egnet til bestemte skovtyper, og vil fremtvinge et skift i den naturlige artssammensætning og vækstændringer i de eksisterende bevoksninger. Ekstreme vejrfænomener som storme, skovbrande, tørke og hedebølger forventes at blive meget mere almindelige og/eller alvorlige og dermed sætte skovene under større pres.

Næste skridt

Der vil fra den 1. marts til den 31. juli 2010 blive afholdt en offentlig høring om grønbogen på webstedet "Kom til orde i Europa" ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Som led i høringen vil Kommissionen afholde en workshop og et møde med interesserede parter i Bruxelles den 3. juni i forbindelse med Grøn Uge. Grønbogen vil også blive drøftet på en skovbeskyttelseskonference, som det spanske formandskab tilrettelægger i Valsain i Spanien den 6.-7. april.

Kommissionen offentliggør debatindlæggene på Europa-webstedet og giver sin egen feedback på høringens vigtigste resultater.

1 :

KOM(2010) xx. Grønbog om skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skovene skal rustes til klimaændringerne .

2 :

KOM(2009) 147. Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag .


Side Bar