Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

V Bruselu dne 1. března 2010

Evropská komise zahajuje veřejnou diskuzi o ochraně evropských lesů před dopady změny klimatu

Evropská komise dnes schválila zelenou knihu, v níž jsou uvedeny možnosti přístupu Evropské unie k ochraně lesů a k informacím o lesních zdrojích a stavu lesů. Na základě reakcí veřejnosti, členských států, orgánů EU a dalších zúčastněných subjektů na zelenou knihu pak Komise posoudí nutnost dalších opatření na úrovni EU.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Evropské lesy představují cenné bohatství, které je třeba chránit před škodlivými dopady změny klimatu a ubýváním biologické rozmanitosti. Vzhledem k širokému rozsahu jejich sociálních, hospodářských a ekologických funkcí jde skutečně o mnoho. Potřebujeme zjistit, jakým způsobem by mohla celoevropská opatření obohatit úsilí členských států o ochranu lesů a o to, aby informace o lesích byly spolehlivé, jednotné a aktualizované.“

Komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová proh lásila: „Lesy jakožto obrovská úložiště uhlíku budou hrát významnou úlohu ve snahách udržet globální oteplování pod 2° C. Pro strategii EU v oblasti klimatu je třeba zajistit, aby lesy Evropy mohly i nadále plnit všechny své funkce. Proto velmi vítám včasné zahájení diskuze na toto téma. Podněty, které obdržíme, nám pomohou vypracovat pro klima a lesy účinnou politiku na úrovni EU.“

Obsah a cíle zelené knihy

Zelená kniha 1 stanoví hlavní problémy, s nimiž se musí evropské lesy vypořádat. Představuje stávající systémy informací o lesích a nástroje na ochranu lesa, které jsou k dispozici, a rovněž klade řadu otázek spojených s možnostmi budoucí politiky. Tato zelená kniha je součástí opatření navazujících na bílou knihu 2 o přizpůsobení se změně klimatu, kterou Komise přijala v dubnu 2009.

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za lesnickou politiku nesou hlavně členské státy, měla by se diskuze zaměřit na to, jak změna klimatu mění podmínky lesního hospodářství a ochrany lesů v Evropě a kam by měla směřovat politika EU, aby k iniciativám členských států přispěla.

Lesy a změna klimatu

Lesy mají řadu vzájemně provázaných sociálních, hospodářských a ekologických funkcí. Přinášejí pracovní příležitosti, znamenají příjmy a suroviny pro průmysl a obnovitelné energie. Chrání půdu, lidské osady a infrastrukturu, regulují zásobování pitnou vodou a zachovávají biologickou rozmanitost. Z hlediska klimatu fungují lesy během svého růstu jako úložiště, která pohlcují oxid uhličitý (CO 2 ), hlavní skleníkový plyn, ale pokud jsou káceny, páleny nebo poškozovány bouřemi a škůdci, stávají se naopak jeho zdrojem. Na místní a regionální úrovni lesy rovněž regulují počasí.

Lesy a zalesněné oblasti pokrývají v Evropské unii přibližně 176 milionů hektarů, neboli více než 42 % půdy v EU. Za posledních 60 let se lesy neustále rozšiřují a v současné době tvoří 5 % lesní plochy na světě. Většina lesů v EU se rozrostla z hlediska objemu dřeva a schopnosti ukládat uhlík, a proto přispívá k odstraňování většího množství CO 2 z ovzduší. Poslední údaje však ukazují, že z celosvětového hlediska způsobuje ubývání lesů (většinou v rozvojových zemích) a další změny ve využívání půdy přibližně 12 až 15 % celkových emisí CO 2 .

Průměrná teplota v Evropě vzrostla v minulém století téměř o 1 °C a i ty nejoptimističtější prognózy počítají do roku 2100 s nárůstem o 2 °C. Tato rychlá změna klimatu způsobená člověkem převyšuje přirozenou schopnost ekosystémů přizpůsobit se. To zapříčiní, že celé regiony přestanou být vhodnými pro určité typy lesů a v důsledku toho dojde k posunu v rámci přirozeného rozšíření druhů stromů a ke změnám v růstu u existujícího porostu. Očekává se, že bude daleko častěji docházet k extrémním výkyvům počasí (bouřky, lesní požáry, období sucha a horka) a/nebo tyto jevy budou mít dramatičtější průběh, což bude představovat další negativní působení na lesy.

Další postup

Veřejné konzultace k zelené knize budou probíhat od 1. března do 31. července 2010 na webové stránce portálu Europa nazvané Your Voice (Váš hlas) ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Jako součást konzultací uspořádá Komise v Bruselu dne 3. června (v rámci Zeleného týdne) pracovní seminář a setkání zúčastněných stran. Zelená kniha se bude rovněž projednávat na konferenci organizované španělským předsednictvím 6. a 7. dubna v obci Valsain ve Španělsku.

Příspěvky k diskuzi zveřejní Komise na webové stránce Europa a k výsledkům konzultací poskytne svou vlastní zpětnou vazbu.

1 :

KOM(2010) xx. Zelená kniha: Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu.

2 :

KOM(2009) 147. Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci.


Side Bar