Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Брюксел, 1 март 2010 г.

Европейската комисия организира обществено обсъждане на защитата на европейските гори от изменението на климата

Европейската комисия прие днес Зелена книга, в която са разгледани варианти за подхода на Европейският съюз в областта на опазването на горите, както и относно информацията за техните ресурси и тяхното състояние. Отговорите от страна на обществеността, държавите-членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни на поставените в Зелената книга въпроси ще послужат като указание за Европейската комисия по въпроса дали е необходимо допълнително действие на равнището на ЕС.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Европейските гори представляват ценен ресурс, който трябва да бъде защитаван от вредните въздействия на изменението на климата и от загубата на биоразнообразие. Многообразието и значимостта на обществените, стопанските и екологичните функции на горите показват, че залогът е голям. Необходимо е да проучим каква би била добавената стойност от провеждането на общоевропейска дейност, в допълнение към националните усилия за опазване на горите, както и да осигурим наличието на надеждна, съгласувана и актуална информация в тази област.“

От своя страна Кони Хедегор, европейски комисар за дейността във връзка с изменението на климата, отбеляза: „Поради големите количества въглеродни съединения, които съдържат, горите ще играят ключова роля в усилията да бъде ограничено глобалното затопляне до не повече от 2 °C. От съществено значение за климатичната стратегия е да се осигури, че горите ще продължат да изпълняват всички свои функции. Приветствам навременното организиране на този дебат. Приносите в него ще ни дадат възможност да формулираме ефективно действащи европейски политики по отношение на изменението на климата и на горите.“

Съдържание и предназначение на Зелената книга

В Зелената книга 1 са посочени основните предизвикателства, стоящи пред европейските гори. В нея са разгледани съществуващите информационни системи в тази област и наличните инструменти за опазване на горите, а също са формулирани и редица въпроси във връзка с разработването на вариантите за бъдеща политика. Зелената книга е част от документацията, разработвана във връзка с приетата от Комисията през април 2009 г. Бяла книга относно адаптирането към изменението на климата 2 .

Като се има предвид, че компетенции в областта на горскостопанската политика имат най-вече държавите-членки, дебатът би следвало да се насочи към промените, които изменението на климата обуславя в областта на стопанисването и опазването на европейските гори, както и към начина, по който би следвало да се развива политиката на ЕС в тази област, с оглед да се увеличи нейният принос към инициативите на държавите-членки.

Горите и изменението на климата

Горите имат многобройни и взаимно свързани обществени, стопански и екологични функции. Те осигуряват работни места, доход, а също и суровини за промишлеността и за енергетиката на база възобновяеми източници. Освен това, горите осигуряват защита на почвите, селищата и инфраструктурата, регулират запасите от прясна вода и допринасят за опазване на биоразнообразието. По отношение на изменението на климата, чрез своя прираст горите действат като „поглътители“ на основния парников газ — въглеродния диоксид (CO 2 ), но биха могли да бъдат и източник на CO 2 — когато биват изсичани, или при пожари, бури и болести по дърветата. Също така, горите регулират местните и регионални климатични условия.

Площта на горите и другите залесени площи в ЕС възлиза на около 176 милиона хектара, което съответства на над 42% от сухоземната повърхност на ЕС. Площта на европейските гори непрекъснато се е увеличавала в течение на над 60 години и днес представлява 5% от световната горска площ. Повечето гори в ЕС имат прираст по отношение на обема на дървесината и въглеродното съдържание, като по този начин отстраняват допълнителни количества CO 2 от атмосферата. Глобално погледнато, обаче, както показват неотдавнашни данни, обезлесяването (главно в развиващите се страни), а също и другите изменения в земеползването, са причина за около 12-15% от глобалните емисии на CO 2 .

През последното столетие средната температура в Европа се е повишила с близо 1 °C и, съгласно най-оптимистичните прогнози, до 2100 г. ще се повиши с още не по-малко от 2 °C. Този бърз темп на дължащото се на човешка дейност изменение на климата надхвърля естествената способност на екосистемите за адаптация. В резултат от това, цели области ще станат неподходящи за някои видове гори, което ще предизвика разместване в естественото разпределение на дървесните видове и ще доведе до промени в прираста на съществуващите горски насаждения. Очаква се екстремните събития като бури, горски пожари, засушавания и горещи вълни да станат много по-чести и/или по-силни, което допълнително ще увеличи натиска върху горите.

Следващи стъпки

Общественото обсъждане на Зелената книга ще се проведе от 1 март до 31 юли 2010 г., на уебсайта Вашия глас в Европа ( http :// ec . europa . eu / yourvoice ). В рамките на обсъждането, Европейската комисия ще организира семинар и среща на заинтересованите страни — в Брюксел, на 3 юни (по време на Зелената седмица). Също така, Зелената книга ще бъде обсъдена и на конференция на тема опазване на горите, която се организира от испанското председателство и ще се проведе във Valsain, Испания, на 6 и 7 април.

Европейската комисия ще публикува приносите към дебата на уебсайта Europa , като добави и собствен коментар по основните въпроси, разисквани в общественото обсъждане.

1 :

COM(2010) xx. Зелена книга за опазването на горите и за информацията за горите в ЕС —подготовка на горите за изменението на климата.

2 :

COM(2009) 147. Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие.


Side Bar