Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/201

Brussel, 26 februari 2010

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor herstructureringsplan Dexia

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de steun van België, Frankrijk en Luxemburg ten behoeve van de herstructurering van Dexia NV. Aan deze goedkeuring heeft de Commissie wel een aantal voorwaarden verbonden: zo moet Dexia een aantal vooraf bepaalde liquiditeitsratio's in acht nemen en de structurele en gedragsmaatregelen doorvoeren die bij de Commissie zijn gemeld.

Joaquίn Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Het herstructureringsplan van Dexia is in lijn met de richtsnoeren van de Commissie en daardoor zal Dexia zich, wanneer de herstructurering achter de rug is, opnieuw op haar kernactiviteiten kunnen concentreren en haar levensvatbaarheid op lange termijn herstellen, met name dankzij stabielere financiële middelen."

Dexia NV is in diverse landen actief in de kredietverlening aan lokale overheden. Daarnaast is zij ook als retailbank actief, in hoofdzaak in België, Luxemburg en Turkije. De bank is in 1996 ontstaan uit de fusie van de groep Gemeentekrediet van België/Banque internationale à Luxembourg (BIL) en Crédit Local de France. Het kapitaal van Dexia is vooral in handen van Caisse des dépôts et consignations (CDC), Gemeenteholding NV, Arcofin NV, en de Belgische en de Franse Staat. Per 30 september 2009 bedroeg haar balanstotaal 593 miljard EUR.

Als reactie op de zware problemen die het voortbestaan van de bank in gevaar dreigden te brengen, hebben België, Frankrijk en Luxemburg reddingssteun verleend:

  • een kapitaalverhoging van 6 miljard EUR, waarvan 5,2 miljard EUR door de Commissie als staatssteun wordt beschouwd;

  • een garantie van de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat voor bepaalde passiva van Dexia ten belope van maximaal 150 miljard EUR (sinds 1 november 2009 verlaagd tot 100 miljard EUR);

  • urgente liquiditeitssteun door de Nationale Bank van België, en gegarandeerd door de Belgische Staat, en

  • een garantie van de Belgische en Franse Staat voor een portefeuille impaired assets van FSA Asset Management (FSAM) voor een nominaal bedrag van 16,6 miljard USD op 30 januari 2009.

De Commissie heeft deze steunmaatregelen in een besluit van 19 november 2008 onderzocht. Daarin had zij ook geëist dat de betrokken lidstaten een herstructureringsplan voor Dexia indienden (zie IP/08/1745 ). Dit plan is in februari 2009 ingediend bij de Commissie, die op 13 maart 2009 een grondig onderzoek is begonnen (zie IP/09/399 ).

De Dexia-groep zal zich, in het herstructureringsplan (in de op 9 februari 2010 door de lidstaten aangepaste versie), terugplooien op zijn basisbankactiviteiten en zijn traditionele markten (België, Frankrijk en Luxemburg). Dexia zal haar kredietverschaffing aan de publieke sector buiten deze markten inkrimpen. Ook zal zij haar obligatieportefeuille afsplitsen in een afzonderlijke bankdivisie, volgens een vooraf bepaald afschrijvingsplan. Dexia zal trouwens doorgaan met het inkrimpen van haar marktactiviteiten en haar tradingactiviteiten voor eigen rekening stopzetten.

Daarnaast moet Dexia de stabiliteit, kwaliteit en looptijd van haar financieringsbronnen verbeteren, door een aantal ratio's in acht te nemen; de Commissie zal op de situatie halfjaarlijks toezicht houden.

De Commissie heeft deze steunmaatregelen getoetst aan de mededeling besmette activa in de banksector (zie IP/09/322 ); het herstructureringsplan heeft zij dan weer getoetst aan de mededeling voor herstructureringssteun aan banken (zie IP/09/1180 ). De Commissie kon dan ook concluderen dat Dexia dankzij de herstructureringsmaatregelen haar levensvatbaarheid op lange termijn zou moeten kunnen herstellen, met name doordat zij minder afhankelijk wordt van funding via de geld- en obligatiemarkten. Wanneer Dexia cijfermatige doelstellingen voor de verbetering van haar funding in acht neemt, zal dit ook de stabiliteit, kwaliteit en looptijd van haar financieringsbronnen ten goede komen. Dexia zal ook een voldoende eigen bijdrage leveren aan de kosten van de herstructurering door gedurende twee jaar de uitkering in contanten van dividenden over haar aandelen en de couponbetaling over instrumenten die als eigen vermogen kwalificeren, op te schorten. Ten slotte is de Commissie van oordeel dat met de geleidelijke afbouw van bepaalde activiteiten zoals die in het herstructureringsplan voorzien is, de door de steun veroorzaakte concurrentiedistorsie voldoende wordt gecompenseerd. De Commissie kon dan ook concluderen dat het herstructureringsplan verenigbaar is met de staatssteunregels van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Dankzij dit grondige onderzoek kon ook de bezorgdheid van de Commissie worden weggenomen of de waarde van de FSAM-portefeuille wel in overeenstemming was met de mededeling besmette activa. Bovendien ligt de vergoeding die Dexia de Belgische en Franse overheid betaalt, hoger dan in die mededeling wordt geëist.

De Commissie verbindt aan deze goedkeuring wel de eis dat de verbintenissen van de lidstaten ten uitvoer worden gelegd waar het gaat om de inachtneming van de doelstellingen inzake de inkrimping van de balans, de inachtneming van bepaalde gerichte liquiditeitsratio's en de tenuitvoerlegging van de aangemelde herstructureringsmaatregelen.

De niet-vertrouwelijke versie van dit besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie . Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State aid Weekly e-News .


Side Bar