Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Bryssel den 26 februari 2010

Svar på finanskrisen: EU-kommissionen begär in synpunkter på ytterligare eventuella ändringar av kapitalkravsdirektivet

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om ytterligare eventuella ändringar av kapitalkravsdirektivet i syfte att stärka banksektorns och hela det finansiella systemets återhämtningsförmåga. De föreslagna ändringarna, kallade ”CRD IV”, följer på två tidigare kommissionsförslag om ändring av kapitalkravsdirektivet och behandlar sju specifika politikområden. Huvuddelen återspeglar åtaganden som ledare för G20 gjorde på toppmötena i London och Pittsburgh under 2009. Dessa åtaganden handlade bl.a. om att skapa kapital med hög kvalitet, stärka risktäckningen, undvika konjunkturförstärkning, motverka skuldsättning och skärpa likviditetskvotkraven och kraven på framåtblickande avsättningar för kreditförluster. Alla berörda parter inbjuds att lämna synpunkter senast den 16 april 2010 och ange vilka effekter som eventuella ändringar kommer att få för deras verksamhet. Resultaten kommer att ligga till grund för ett lagstiftningsförslag som planeras för andra halvåret 2010.

”Det är väsentligt att vi tar till oss alla lärdomar av krisen. Jag vill säkerställa en effektiv uppföljning av internationella beslut”, säger kommissionsledamoten med ansvar för inre marknaden och tjänster Michel Barnier, och fortsätter: ”Det är av stor vikt att vi ytterligare stärker finansinstitutens soliditet och inför nya regler så att vi är bättre förberedda på framtida kriser. Men innan vi lägger fram ett förslag om kapitalkravsdirektivet vill jag se till att många parter har konsulterats och att effekterna av eventuella ändringar har granskats. Jag uppmuntrar alla intresserade parter att reagera och lägga fram sina synpunkter.”

Samrådet

Syftet med kapitalkravsdirektivet (egentligen två direktiv: 2006/48/EG och 2006/49/EG) är att säkerställa att banker och värdepappersföretag är finansiellt sunda. Denna lagstiftning anger hur mycket egna finansiella medel banker och värdepappersföretag måste ha för att täcka sina risker och skydda insättare.

Kommissionen vill att samtliga intresserade parter lämnar synpunkter på eventuella ändringar av kapitalkravsdirektivet. Dessa ändringar (”CRD IV”) kommer att komplettera de två ändringspaket som antogs i oktober 2008 (”CRD II”, IP/08/1433 ) och juli 2009 (”CRD III”, IP/09/1120 ).

Följande sju områden kan bli föremål för åtgärder:

  • Likviditetsstandarder: Införande av likviditetsstandarder som innefattar ett likviditetskvotkrav som underbyggs av en långfristig strukturell likviditetskvot.

  • Definition av kapital: Förbättring av kapitalbasens kvalitet, enhetlighet och överblickbarhet.

  • Skuldsättningsgrad : Införande av ett krav på skuldsättningsgrad som ett komplement till det riskbaserade Basel II-regelverket på grundval av en lämplig översyn och kalibrering.

  • Motpartskreditrisk: Skärpning av kapitalkraven för exponering mot motpartskreditrisker till följd av derivat, repor och finansiering av värdepapper.

  • Konjunkturutjämnande åtgärder : Ett konjunkturutjämnande kapitalregelverk ger ett stabilare bankväsen och kan dämpa i stället för att förstärka ekonomiska och finansiella störningar.

  • Systemmässigt viktiga finansinstitut: Kommissionen samråder om lämpliga åtgärder för att hantera risker i samband med dessa institut.

  • Enhetligt regelverk för banksektorn: Kommissionen samråder på en del områden där striktare krav kan bli nödvändiga. Samrådet gäller också lämplig tillsyn av fastighetsutlåning. Detta ingår i kommissionens åtagande att skapa ett enhetligt regelverk för Europa.

För att uppnå målen att både förbättra det globala finansiella systemets återhämtningsförmåga och skapa likvärdiga konkurrensvillkor är det väsentligt att mer strikta och enhetliga kapitalkrav tillämpas globalt. De ändringar som beskrivs i samrådsdokumentet ligger således nära de kommande ändringarna av Basel II-regelverket och den globala likviditetsstandard som håller på att utformas av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS, http://www.bis.org ). Som en del av de konjunkturutjämnande åtgärderna lägger kommissionen härvid större vikt vid dynamiska avsättningar över hela konjunkturcykeln.

Nästa steg

Under andra hälften av 2010 avser kommissionen att anta och offentliggöra ett lagstiftningsförslag som rör några eller samtliga av de områden som behandlats i detta och tidigare samråd. Varje förslag som läggs fram kommer att beakta både de synpunkter som framförts i samråden och en konsekvensanalys av de väntade effekterna av olika sätt att uppnå de ovan beskrivna målen. I detta sammanhang har kommissionen också inbjudit europeiska banktillsynskommittén (CEBS) att genomföra en europeisk kvantitativ konsekvensbedömning som hjälp till granskningen av de föreslagna ändringarnas sammanlagda effekter.

Samrådsdokumentet finns tillgängligt på

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Se också MEMO/10/51


Side Bar