Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 197

V Bruslju, 26. februarja 2010

Odziv na finančno krizo: Komisija je zaprosila zainteresirane strani za mnenja o nadaljnjih morebitnih spremembah Direktive o kapitalskih zahtevah („CRD IV“)

Evropska komisija je sprožila javno posvetovanje o nadaljnjih možnih spremembah Direktive o kapitalskih zahtevah (CRD – Capital Requirements Directive), namenjeno povečanju prožnosti bančnega sektorja in finančnega sistema v celoti. Predlagane spremembe, znane kot „CRD IV“, ki sledijo dvema starejšima predlogoma Komisije za spremembo CRD, se nanašajo na sedem posebnih področij politike, od katerih jih večina odraža zaveze, ki so jih leta 2009 sprejeli voditelji G20 v Londonu in Pittsburghu. Med temi zavezami so izgrajevanje visokokakovostnega kapitala, izboljševanje pokritosti tveganj, zmanjševanje procikličnosti, odvračanje od uporabe učinka vzvoda, zaostrovanje zahtev glede likvidnostnega tveganja in vnaprejšnje oblikovanje rezervacij za primer kreditnih izgub. Vse zainteresirane strani so vabljene, da posredujejo svoje odgovore na zadevna vprašanja do vključno 16. aprila 2010 in pri tem sporočijo, kakšen učinek bi morebitne spremembe imele na njihove dejavnosti. Izidi bodo upoštevani v zakonodajnem predlogu, načrtovanem za drugo polovico leta 2010.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Bistvenega pomena je, da se iz krize kar največ naučimo. V zvezi s tem želim zagotoviti, da bo mednarodnim odločitvam sledilo učinkovito delo. Nujno je, da še naprej krepimo trdnost finančnih ustanov in uvajamo nova pravila, da bi bili bolje pripravljeni za krize v prihodnosti. Še preden pripravimo predlog za „CRD IV“, pa želim zagotoviti, da se obsežno posvetujemo in ocenimo učinek morebitnih sprememb. Želim spodbuditi vse zainteresirane strani, da se odzovejo in sporočijo svoja mnenja.“

O posvetovanju

Namen direktiv o kapitalskih zahtevah (2006/48/ES in 2006/49/ES) je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij. Direktivi skupaj določata, koliko lastnih finančnih sredstev morajo imeti na voljo banke in investicijska podjetja, da lahko krijejo tveganja in zaščitijo vlagatelje.

Komisija naproša vse zainteresirane strani za njihova mnenja o nadaljnjih možnih spremembah CRD. Te morebitne spremembe („CRD IV“) bodo dopolnile dva obstoječa niza sprememb, sprejetih oktobra 2008 („CRD II“, IP/08/1433 ) in julija 2009 („CRD III“, IP/09/1120 ).

Sedem področij morebitnega ukrepanja je:

  • Standardi likvidnosti : uvedba standardov likvidnosti, ki vključujejo zahtevo glede razmerja likvidnostnega pokritja, podprto z zahtevo po dolgoročnejšem strukturnem likvidnostnem razmerju.

  • Opredelitev lastnega kapit ala : izboljšanje kakovosti, konsistentnosti in preglednosti kapitalske osnove.

  • Razmerje finančnega vzvoda : uvedba razmerja finančnega vzvoda kot dopolnilnega ukrepa za okvir sporazuma Basel II, povezan s tveganjem, na podlagi ustreznih revizije in kalibriranja.

  • Tveganje neplačila nasprotne stranke : zaostritev kapitalskih zahtev za izpostavljanje tveganjem neplačila nasprotne stranke, ki nastajajo pri poslih z izvedenimi instrumenti, pokojninskih poslih in financiranju vrednostnih papirjev.

  • Proticiklični ukrepi : Proticiklični kapitalski okvir bo prispeval k stabilnejšemu bančnemu sistemu, ki bo pomagal blažiti, ne pa ojačevati gospodarske in finančne pretrese.

  • Sistemsko pomembne finančne ustanove : Komisija se posvetuje o primernih ukrepih za spopadanje s tveganjem, ki ga vnašajo take ustanove.

  • Enotna pravila v bančništvu : Komisija se posvetuje o področjih, na katerih bodo morda potrebni strožji ukrepi. Poleg tega se Komisija posvetuje o primernem ravnanju v skladu z načelom skrbnega in varnega poslovanja v zvezi dajanjem nepremičninskih kreditov. To je del prizadevanj Komisije, namenjenih vzpostavitvi enotnih pravil v Evropi.

Da bi dosegli dvojni cilj izboljšanja prožnosti svetovnega finančnega sistema in zagotovitve pravičnih konkurenčnih pogojev, bo bistvenega pomena, da se po vsem svetu uporabljajo trdnejše in doslednejše kapitalske zahteve, skladne z načelom skrbnega in varnega poslovanja. Zato so morebitne spremembe, določene v posvetovalnem dokumentu, tesno usklajene s prihajajočimi spremembami okvira sporazuma Basel II in uvedbo svetovnih likvidnostnih standardov, ki jih trenutno pripravlja Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS – Basel Committee on Banking Supervision, http://www.bis.org ). S tem v zvezi Komisija pripisuje pomen predvsem dinamičnemu oblikovanju rezervacij „med vsem ciklusom“, kot delu proticikličnih ukrepov.

Naslednji ukrepi

V drugi polovici leta 2010 namerava Komisija sprejeti in objaviti zakonodajni predlog, ki se bo deloma ali v celoti nanašal na področja, obravnavana v tem in predhodnih posvetovanjih. Vsak tak predlog bo pripravljen tako na podlagi odzivov na posvetovanja kot tudi na podlagi ocene učinka, ki bo proučila pričakovane učinke razpoložljivih možnosti na doseganje zastavljenih ciljev politike. Glede tega je Komisija tudi pozvala Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS – Committee of the European Banking Supervisors), da izvede evropsko kvantitativno študijo učinka (European Quantitative Impact Study) in tako pomaga oceniti skupni učinek predlaganih sprememb.

Vsebina posvetovanja je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Gl. tudi MEMO/10/51


Side Bar