Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

V Bruseli 26. februára 2010

Reakcia na finančnú krízu: Komisia žiada zúčastnené strany o stanovisko k ďalším možným zmenám smernice o kapitálových požiadavkách („CRD IV“)

Európska komisia začala verejné konzultácie o ďalších možných zmenách smernice o kapitálových požiadavkách (CRD), ktorých cieľom je posilniť odolnosť bankového sektora a finančného systému ako celku. Navrhované zmeny, známe pod pojmom „CRD IV“, nadväzujú na dva predchádzajúce návrhy Komisie, ktorými sa mení a dopĺňa CRD, a vzťahujú sa na sedem konkrétnych oblastí politiky, z ktorých väčšina odráža záväzky prijaté predstaviteľmi krajín G20 na samitoch v Londýne a Pittsburghu v roku 2009. Tieto záväzky zahrnuli budovanie vysoko kvalitného kapitálu, lepšie pokrytie rizík, zmierňovanie procyklickosti a odradzovanie od pákového efektu, ako aj sprísnenie požiadaviek riadenia rizika likvidity a výhľadovú tvorbu rezerv na úverové straty. Všetky zainteresované straty sa vyzývajú, aby sa do konzultácií zapojili do 16. apríla 2010 a uviedli, aký budú mať možné zmeny vplyv na ich činnosť. Výsledky sa zapracujú do legislatívneho návrhu, ktorý je naplánovaný na druhú polovicu roku 2010.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Je dôležité, aby sme sa z krízy dôkladne poučili. V tejto súvislosti chcem zabezpečiť účinnú následnú kontrolu medzinárodných rozhodnutí. Bezpodmienečne musíme ďalej posilniť spoľahlivosť finančných inštitúcií a zaviesť nové pravidlá, aby sme boli lepšie pripravení na budúce krízy. Pred podaním návrhu týkajúceho sa ‚CRD IV‘ však chcem zabezpečiť, aby sme oslovili čo najviac strán a posúdili vplyv potenciálnych zmien. Všetky zainteresované strany vyzývam, aby odpovedali a zverejnili svoje stanoviská.“

O konzultácii

Smernice o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES) majú za cieľ zabezpečiť finančnú spoľahlivosť bánk a investičných spoločností. Spoločne stanovujú, akú časť vlastných finančných zdrojov musia banky a investičné spoločnosti vyčleniť na pokrytie rizík a ochranu vkladov klientov.

Komisia žiada všetky zainteresované strany o stanovisko k ďalším možným zmenám smernice CRD. Tieto možné zmeny („CRD IV“) doplnia dva existujúce súbory revízií prijatých v októbri 2008 („CRD II“, IP/08/1433 ) a júli 2009 („CRD III“, IP/09/1120 ).

Siedmimi obl asťami na zavedenie možných opatrení sú:

  • Štandardy likvidity: zavedenie štandardov likvidity, ktoré zahŕňajú požiadavku na pomer krytia likvidity, ktorý sa zakladá na dlhodobejšom pomere štrukturálnej likvidity.

  • Vymedzenie kapitálu: zvýšenie kvality, konzistentnosti a transparentnosti základného kapitálových zdrojov.

  • Miera pákového efektu: zavedenie miery pákového efektu ako doplnkového opatrenia k rámcu založenému na rizikách Bazilej II, ktorý sa zakladá na vhodnom prieskume a kalibrácii.

  • Úverové riziko protistrany: posilnenie kapitálových požiadaviek na prípady vystavenia úverovému riziku protistrany, ktoré vyplýva z derivátov, repo operácií a finančných činností súvisiacich s cennými papiermi.

  • Proticyklické opatrenia: proticyklický kapitálový rámec prispeje k stabilnejšiemu bankovému systému, ktorý pomôže tlmiť hospodárske a finančné otrasy namiesto ich zosilňovania.

  • Systémovo dôležité finančné inštitúcie: Komisia uskutočňuje konzultácie o vhodných opatreniach zameraných na riešenie rizika, ktoré tieto inštitúcie predstavujú.

  • Jednotný systém pravidiel v bankovníctve: Komisia uskutočňuje konzultácie o oblastiach, v ktorých by mohli byť potrebné prísnejšie požiadavky. Okrem toho uskutočňuje konzultácie o vhodnom a obozretnom prístupe k úverom na nehnuteľnosti. Je to súčasťou záväzku Komisie vytvoriť v Európe jednotný systém pravidiel.

Na dosiahnutie dvojitého cieľa zlepšenia odolnosti celosvetového finančného systému a zabezpečenia rovnocenných podmienok bude potrebné, aby sa na celom svete uplatňoval stabilnejší a konzistentnejší súbor obozretných kapitálových požiadaviek. V dôsledku toho sú možné zmeny uvedené v dokumente z konzultácie úzko zosúladené s plánovanými zmenami a doplneniami rámca Bazilej II a zavedením celosvetového štandardu likvidity, ktoré v súčasnosti pripravuje Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS, http://www.bis.org ). V tejto súvislosti Komisia v rámci proticyklických opatrení kladie väčší dôraz na dynamickú tvorbu rezerv počas celého cyklu.

Ďalšie kroky

V druhej polovici roku 2010 Komisia plánuje prijať a uverejniť legislatívne návrhy zaoberajúce sa niektorými alebo všetkými oblasťami, ktorých sa týkali tieto i predchádzajúce konzultácie. Takýto návrh sa spracuje na základe reakcií na konzultácie ako aj na základe posúdenia vplyvu zameraného na očakávané účinky možností dosiahnutia vytýčených politických cieľov. V tejto súvislosti Komisia takisto vyzvala Výbor európskeho bankového dohľadu (CEBS), aby uskutočnil európsku štúdiu kvantitatívneho vplyvu, ktorá by pomohla pri posúdení celkového účinku navrhovaných revízií.

Konzultácie sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Pozri tiež MEMO/10/51


Side Bar