Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Bruksela, dnia 26 lutego 2010 r.

Kryzys finansowy: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie dalszych ewentualnych zmian w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych („CRD IV”)

Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne na temat ewentualnych zmian w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych, których celem byłoby wzmocnienie odporności sektora bankowego i całego systemu finansowego. Proponowane zmiany, znane jako „CRD IV”, będące kontynuacją dwóch wcześniejszych wniosków Komisji dotyczących zmian w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych, odnoszą się do siedmiu konkretnych obszarów polityki, z których większość jest wyrazem zobowiązań podjętych przez przywódców G20 na szczytach w Londynie i Pittsburghu w 2009 r. Zobowiązania te obejmują tworzenie kapitału wysokiej jakości, wzmocnienie ochrony przed ryzykiem, ograniczenie procykliczności, zapobieganie nadmiernemu wykorzystywaniu dźwigni finansowej, a także zwiększenie wymogów dotyczących ryzyka płynności oraz długofalowe tworzenie rezerw na wypadek przyszłych strat kredytowych. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą przysyłać odpowiedzi w ramach konsultacji do dnia 16 kwietnia 2010 r., uwzględniając informacje na temat ewentualnego wpływu proponowanych zmian na ich działalność. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione we wniosku ustawodawczym planowanym na drugą połowę 2010 r.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. W związku z tym pragnę dopilnować, aby decyzje podjęte na szczeblu międzynarodowym pociągnęły za sobą skuteczne działania. Ważne jest, abyśmy wzmocnili fundamenty naszych instytucji finansowych i wprowadzili w życie nowe zasady, które sprawią, że będziemy lepiej przygotowani na przyszłe kryzysy. Ale zanim przedłożymy wniosek dotyczący „CRD IV”, chcę mieć pewność, że przeprowadziliśmy szerokie konsultacje i że oceniliśmy potencjalne skutki proponowanych zmian. Pragnę zachęcić wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania swoich uwag.”

Zakres konsultacji

Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (2006/48/WE oraz 2006/49/WE) służą zapewnieniu dobrej kondycji finansowej banków i firm inwestycyjnych. Określono w nich, jak wysokie muszą być środki własne banków i firm inwestycyjnych, by instytucje te w należyty sposób były zabezpieczone przed ryzykiem i chroniły interesy osób posiadających w nich depozyty.

Komisja rozpoczyna konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w sprawie dalszych ewentualnych zmian w dyrektywach w sprawie wymogów kapitałowych. Proponowane zmiany („CRD IV”) będą stanowić uzupełnienie dwóch pakietów zmian przyjętych w październiku 2008 r. („CRD II”, IP/08/1433 ) oraz w lipcu 2009 r. („CRD III”, IP/09/1120 ).

Zmiany dotyczą siedmiu obszarów działań:

  • Normy dotyczące płynności: Wprowadzenie norm dotyczących płynności, które obejmują wymóg dotyczący wskaźnika zabezpieczenia płynności powiązanego ze wskaźnikiem długoterminowej płynności strukturalnej.

  • Definicja kapitału: Poprawa jakości, trwałości i przejrzystości bazy kapitałowej.

  • Wskaźnik dźwigni: Wprowadzenie wskaźnika dźwigni jako środka dodatkowego w stosunku do regulacji kapitałowych Bazylea II, w oparciu o stosowny przegląd i odpowiednią kalibrację.

  • Ryzyko kredytowe kontrahenta: Zwiększenie wymogów kapitałowych na okoliczność wystąpienia ryzyka kredytowego kontrahenta wynikającego z finansowania instrumentów pochodnych, umów odkupu i papierów wartościowych.

  • Środki antycykliczne: Antycykliczne ramy dla wymogów kapitałowych zapewnią stabilniejszy system bankowy, który zamiast pogarszać, będzie łagodził wstrząsy gospodarcze i finansowe.

  • Instytucje finansowe o znaczeniu systemowym: Komisja prowadzi konsultacje na temat odpowiednich środków, których podjęcie będzie możliwe w przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przez te instytucje.

  • Jednolity zbiór przepisów w sektorze bankowym: Komisja prowadzi konsultacje dotyczące obszarów, w których konieczne może być wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów. Ponadto Komisja prowadzi konsultacje dotyczące odpowiedniego podejścia ostrożnościowego w zakresie kredytów na nieruchomości. Działania te stanowią część starań Komisji mających na celu utworzenie jednolitego zbioru przepisów w Europie.

Aby osiągnąć podwójny cel polegający na zwiększeniu odporności globalnego systemu finansowego i na stworzeniu równych reguł gry, konieczne będzie wprowadzenie na całym świecie pakietu bardziej rygorystycznych i konsekwentnych ostrożnościowych wymogów kapitałowych. W związku z tym ewentualne zmiany przedstawione w dokumencie konsultacyjnym są ściśle powiązane z przyszłymi zmianami w regulacjach kapitałowych Bazylea II oraz z wprowadzeniem globalnej normy dotyczącej płynności, nad którymi pracuje obecnie Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS, http://www.bis.org ). W tym kontekście, w ramach środków antycyklicznych, Komisja kładzie większy nacisk na dynamiczne tworzenie rezerw w trakcie całego cyklu koniunkturalnego.

Dalsze kroki

W drugiej połowie 2010 r. Komisja planuje przyjęcie wniosku ustawodawczego, który dotyczył będzie wszystkich lub niektórych obszarów uwzględnionych w tej konsultacji i w konsultacjach poprzednich. Wniosek zostanie opracowany w oparciu o opinie uzyskane w ramach konsultacji oraz w oparciu o ocenę skutków, w ramach której przeanalizowane zostaną potencjalne skutki opcji mających zapewnić osiągnięcie przedstawionych celów polityki. W związku z powyższym Komisja zwróciła się również do Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS) o przeprowadzenie europejskiego badania dotyczącego wpływu ilościowego w celu oceny łącznych skutków proponowanych zmian.

Konsultacje dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Zobacz również dokument MEMO/10/51


Side Bar