Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/197

Brussel, 26 februari 2010

Reactie op f inanciële crisis: Commissie raadpleegt belanghebbenden over mogelijke verdere wijzigingen in Richtlijn Kapitaalvereisten ("RKV IV")

De Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor een openbare raadpleging over mogelijke verdere wijzigingen in de Richtlijn Kapitaalvereisten (RKV). Met deze wijzigingen wordt beoogd de weerbaarheid van de banksector en van het financiële stelsel als geheel te versterken. De voorgestelde wijzigingen ("RKV IV" genoemd) komen na twee eerdere Commissievoorstellen tot wijziging van de RKV en hebben betrekking op zeven specifieke beleidsterreinen. De meeste daarvan weerspiegelen de afspraken die de leiders van de G20 in de loop van 2009 hebben gemaakt op de topbijeenkomsten die te Londen en Pittsburgh hebben plaatsgevonden. Zo is onder meer afgesproken kapitaal van hoge kwaliteit op te bouwen, de risicodekking te verbeteren, de procycliciteit te beperken, leverage te ontmoedigen, de vereisten met betrekking tot het liquiditeitsrisico te versterken en een vooruitziend voorzieningenbeleid voor kredietverliezen te voeren. Alle belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk op 16 april 2010 op de raadpleging te reageren en aan te geven welk effect de mogelijke wijzigingen op hun activiteiten zouden hebben. De resultaten zullen in aanmerking worden genomen bij de opstelling van een voor de tweede helft van 2010 gepland wetgevingsvoorstel.

De heer Michel Barnier, het Commissielid bevoegd voor i nterne markt en diensten, heeft ter zake het volgende verklaard: "Het is van essentieel belang dat we zoveel mogelijk lering trekken uit de crisis. In dat verband wil ik erop toezien dat effectief gevolg wordt gegeven aan op internationaal niveau genomen beslissingen. Het is van vitaal belang dat we de soliditeit van de financiële instellingen verder versterken en nieuwe regels uitvaardigen om beter gewapend te zijn tegen de crises van morgen. Voordat ik echter met een voorstel inzake "RKV IV" kom, wil ik ervoor zorgen dat we een brede raadpleging hebben gehouden en het effect van de mogelijke wijzigingen terdege hebben ingeschat. Ik zou alle belanghebbenden er dan ook toe willen aansporen te antwoorden en hun mening te geven."

Waarover gaat de raadpleging?

De RKV (Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG) is erop gericht de financiële soliditeit van banken en beleggingsondernemingen te waarborgen. Beide richtlijnen samen schrijven voor hoeveel eigen vermogen banken en beleggingsondernemingen moeten hebben om hun risico's af te dekken en depositohouders te beschermen.

De Commissie verzoekt alle belanghebbenden om hun mening kenbaar te maken over mogelijke verdere wijzigingen in de RKV. Deze mogelijke wijzigingen ("RKV IV") komen bovenop de beide vorige herzieningen, die in respectievelijk oktober 2008 ("RKV II", IP/08/1433 ) en juli 2009 ("RKV III", IP/09/1120 ) zijn aangenomen.

De mogelijke wijzigingen hebben betrekking op de volgende zeven actieterreinen:

  • l iquiditeitsnormen : invoeren van liquiditeitsnormen, zoals onder meer een vereiste liquiditeitsdekkingsratio, onderbouwd door een structurele liquiditeitsratio voor de langere termijn;

  • d efinitie van kapitaal : verbeteren van de kwaliteit, de consistentie en de transparantie van de kapitaalbasis;

  • l everage ratio : invoeren van een leverage ratio (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) als supplementaire maatregel voor het risicogeoriënteerde Bazel II-kader op grond van een passende evaluatie en kalibratie;

  • tegenpartijkredietrisico : aanscherpen van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico dat uit derivaten, repo's en effectenfinancieringsactiviteiten voortvloeit ;

  • anti cyclische maatregelen : een anti cyclisch kapitaalraamwerk zal bijdragen tot een stabieler bankwezen, waardoor economische en financiële schokken zullen worden getemperd in plaats van versterkt;

  • s ysteemkritische financiële instellingen : de Commissie overlegt momenteel over passende maatregelen voor het aanpakken van de risico's die dergelijke instellingen teweegbrengen;

  • ene rulebook voor de banksector : de Commissie gaat momenteel na op welke terreinen strengere eisen geboden kunnen zijn. Daarnaast overlegt de Commissie over een passende prudentiële behandeling van hypothecaire leningen. Deze werkzaamheden passen in het kader van de toezegging van de Commissie om één enkel Europees rulebook tot stand te brengen.

Om de tweeledige doelstelling van het verbeteren van de weerbaarheid van het mondiale financiële systeem en het garanderen van gelijke concurrentieverhoudingen te realiseren, is het van essentieel belang dat over de hele wereld een robuuster en consistenter samenstel van prudentiële kapitaalvereisten wordt toegepast. De mogelijke wijzigingen die in het raadplegingsdocument worden geschetst, sluiten dan ook nauw aan bij de aangekondigde herzieningen in het Bazel II-kader en de in te voeren mondiale liquiditeitsnorm, die momenteel door het Bazelse Comité van Bankentoezichthouders worden uitgewerkt (BCBS, http://www.bis.org ). In dat verband legt de Commissie in het kader van de anticyclische maatregelen sterker de nadruk op een dynamisch voorzieningenbeleid over de gehele duur van de cyclus.

Volgende stappen

De Commissie is voornemens i n de tweede helft van 2010 een wetgevingsvoorstel aan te nemen en te publiceren dat op sommige of alle in het kader van deze en eerdere raadplegingen besproken terreinen betrekking heeft. Bij de opstelling van dat voorstel zal rekening worden gehouden met zowel de reacties op de raadplegingen als een effectbeoordeling waarin het verwachte effect van de mogelijke opties voor het verwezenlijken van de geschetste beleidsdoelstellingen wordt onderzocht. In dat verband heeft de Commissie ook het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT) verzocht een Europese kwantitatieve impactstudie uit te voeren. Deze studie moet het totale effect van de voorgestelde wijzigingen helpen inschatten.

De raadpleging is te vinden op :

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Zie ook MEMO/10/51


Side Bar