Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Briselē, 2010. gada 26. februārī

Atbilde uz finanšu krīzi — Komisija taujā ieinteresēto personu viedokli par iespējamiem grozījumiem Kapitāla prasību direktīvā ("KPD IV")

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu par turpmākiem grozījumiem Kapitāla prasību direktīvā (KPD), kuru mērķis ir nostiprināt banku nozares un visas finanšu sistēmas izturētspēju. Ierosinātie grozījumi, kas pazīstami kā "KPD IV" (jo Komisija jau agrāk tika iesniegusi divus priekšlikumus par KPD grozīšanu), attiecas uz septiņām konkrētām politikas jomām, kas lielākoties atspoguļo saistības, ko G20 līderi 2009. gadā uzņēmās Londonas un Pitsburgas galotņu sanāksmēs. To starpā var minēt šādus uzdevumus: veidot kvalitatīvu kapitālu, nostiprināt riska segumu, mazināt cikliskumu, mazināt aizņemto resursu apjomu, noteikt stingrākas prasības attiecībā uz likviditātes risku un ieviest tālredzīgu nodrošinājumu kredītu zaudējumiem. Visi interesenti ir aicināti līdz 2010. gada 16. aprīlim piedalīties apspriešanā un norādīt, kā iespējamās pārmaiņas ietekmētu to saimniecisko darbību. Apspriešanas rezultātus ņems vērā likumdošanas priekšlikuma sagatavošanā, kas plānota 2010. gada otrajā pusē.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: "Ir ļoti svarīgi no šīs krīzes ko mācīties. Tāpēc es gādāšu par to, ka starptautiskā līmenī pieņemtie lēmumi tiek patiešām īstenoti. Katrā ziņā ir jānostiprina finanšu iestāžu stabilitāte un jāievieš jauni noteikumi, lai labāk sagatavotos krīzēm, kas mūs var piemeklēt nākotnē. Tomēr, pirms nākt klajā ar priekšlikumu par "KPD IV", es vēlos pārliecināties, ka iespējamās pārmaiņas ir plaši apspriestas un to ietekme — pienācīgi izvērtēta. Aicinu visus interesentus atbildēt un paust savu nostāju."

Par apspriešanu

Kapitāla prasību direktīvu (2006/48/EK un 2006/49/EK) mērķis ir nodrošināt banku un ieguldījumu sabiedrību finansiālo stabilitāti. Abās direktīvās noteikts, cik lieliem jābūt banku un ieguldījumu sabiedrību pašu finanšu resursiem, lai segtu riskus un pasargātu noguldītājus.

Komisija lūdz ieinteresētajām personām paust viedokli par iespējamiem KPD grozījumiem nākotnē. Šie iespējamie grozījumi ("KPD IV") papildinās divus jau esošos grozījumu kopumus, ko pieņēma 2008. gada oktobrī ("KPD II", IP/08/1433 ) un 2009. gada jūlijā "KPD III", IP/09/1120 ).

Iespējamie pasākumi notiks šādās septiņās jomās.

  • Likviditātes standarti : ieviest likviditātes standartus, kas ietver prasību par likviditātes seguma koeficientu, kura pamatā būtu ilgāka termiņa strukturālās likviditātes koeficients.

  • Kapitāla definēšana: palielināt kapitāla bāzes kvalitāti, saskanību un pārredzamību.

  • Aizņemto resursu koeficients : ieviest aizņemto resursu koeficientu kā papildpasākumu Bāzeles II sistēmai, kuras pamatā ir pienācīga risku novērtēšana un graduēšana.

  • Darījumu partneru kredītrisks : nostiprināt kapitāla prasības attiecībā uz darījumu partneru kredītrisku, ko rada atvasinātie finanšu instrumenti, repo darījumi un vērstpapīru finansēšanas darbības.

  • Cikliskumu mazinoši pasākumi : pretcikliska kapitāla sistēma sekmēs stabilākas banku sistēmas veidošanos, kas palīdzēs mazināt, nevis saasināt ekonomikas un finanšu satricinājumus.

  • Sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes : Komisija apspriežas par pienācīgiem pasākumiem, lai mazinātu šo iestāžu radīto risku.

  • Vienoti noteikumi banku nozarē : Komisija apspriežas par jomām, kurās būtu jānosaka stingrākas prasības, kā arī par to, kādu piesardzības režīmu būtu lietderīgi noteikt hipotekārajiem kredītiem. Tā ir daļa no Komisijas centieniem Eiropā izveidot vienotus noteikumus.

Lai sasniegtu divējādo mērķi — uzlabot pasaules finanšu sistēmas likviditāti un nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus —, ir ļoti svarīgi visā pasaulē piemērot stingrākas un konsekventākas kapitāla prasības. Tāpēc iespējamie grozījumi, kas izklāstīti apspriešanas dokumentā, ir cieši saistīti gan ar gaidāmajiem grozījumiem Bāzeles II sistēmā, gan ar pasaules likviditātes standarta ieviešanu, kuru pašlaik gatavo Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ( http://www.bis.org ). Tāpēc (un tā ir daļa no pretcikliskuma pasākumiem) Komisija vairāk uzmanības veltī dinamiskam nodrošinājumam visā ekonomikas ciklā.

Turpmākie pasākum i

Komisija s nolūks ir 2010. gada otrajā pusē pieņemt un publicēt likumdošanas priekšlikumu, kurā būtu aplūkotas dažas vai pat visas šajā un iepriekšējās apspriešanās iztirzātās jomas. Šādu priekšlikumu izstrādās, ņemot vērā gan atbildes, kas iesniegtas sabiedriskās apspriešanas laikā, gan ietekmes novērtējumu, kurā aplūkots, kādas sekas būtu katram no iespējamajiem risinājumiem izvirzīto politikas mērķu sasniegšanai. Tāpēc Komisija ir aicinājusi Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju sagatavot Eiropas mēroga kvantitatīvu ietekmes pētījumu, lai būtu vieglāk novērtēt ierosināto grozījumu kopējo ietekmi.

A pspriešanās vietne:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Skatīt arī MEMO/10/51 .


Side Bar