Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

2010 m. vasario 26 d., Briuselis

Atsakas į finansų krizę: Komisija prašo suinteresuotųjų šalių nuomonės apie galimus Kapitalo poreikių direktyvos (KPD IV) pakeitimus

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl tolesnių galimų Kapitalo poreikių direktyvos (KPD) pakeitimų, kurie turėtų sustiprinti bankų sektoriaus ir visos finansų sistemos atsparumą. Siūlomi pakeitimai, žinomi kaip KPD IV, pateikti po dviejų ankstesnių Komisijos pasiūlymų keisti KPD, yra susiję su septyniomis konkrečiomis politikos sritimis ir dauguma iš jų atitinka įsipareigojimus, prisiimtus G20 valstybių vadovų susitikimuose Londone ir Pitsburge 2009 m. Buvo įsipareigota: kurti aukštos kokybės kapitalą, stiprinti rizikos draudimą, mažinti procikliškumą ir neskatinti naudoti finansinio sverto, taip pat stiprinti likvidumo rizikos reikalavimus ir į ateitį orientuotų atidėjinių sudarymą kredito nuostoliams padengti. Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos iki 2010 m. balandžio 16 d. atsiliepti į kvietimą dalyvauti konsultacijose ir nurodyti, kokį poveikį potencialūs pakeitimai turėtų jų veiklai. Rezultatai bus panaudoti rengiant teisės akto pasiūlymą, kurį numatyta pateikti 2010 m. antroje pusėje.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnieras sakė: „Labai svarbu, kad išmoktume visas krizės pamokas. Todėl noriu užtikrinti veiksmingą tarptautinių sprendimų vykdymą. Mums labai svarbu toliau didinti finansų įstaigų patikimumą ir įvesti naujas taisykles tam, kad būtume geriau pasirengę rytdienos krizėms. Tačiau prieš pateikdamas pasiūlymą dėl KPD IV norėčiau užtikrinti, kad išsamiai konsultavomės ir įvertinome potencialių pakeitimų poveikį. Raginu visas suinteresuotąsias šalis atsiliepti ir pareikšti savo nuomonę.“

Apie konsultacijas

Kapitalo poreikių direktyvomis (2006/48/EB ir 2006/49/EB) siekiama užtikrinti bankų ir investicinių įmonių finansinį patikimumą. Abiem direktyvomis nustatyta, kiek bankai ir investicinės bendrovės turi turėti nuosavų finansinių išteklių, kad apsidraustų nuo rizikos ir apsaugotų savo indėlininkus.

Komisija prašo visų suinteresuotųjų šalių pateikti nuomonę apie galimus tolimesnius KPD pakeitimus. Šiais galimais pakeitimais (KPD IV) būtų papildyti du esami pakeitimų rinkiniai, priimti 2008 m. spalį (CRD II, IP/08/1433 ) ir 2009 m. liepą (CRD III, IP/09/1120 ).

Septynios potencialių veiksmų sritys:

  • Likvidumo standartai. Nustatyti likvidumo standartus, tarp kurių būtų likvidumo padengimo koeficiento reikalavimas, paremtas ilgesnės trukmės struktūrinio likvidumo koeficientu.

  • Kapitalo apibrėžimas. Gerinti kapitalo bazės kokybę, nuoseklumą ir skaidrumą.

  • Sverto koeficientas. Įvesti sverto koeficientą kaip papildomą Bazelio II rizika pagrįstos sistemos, paremtos tinkama peržiūra ir kalibravimu priemonę.

  • Sandorio šalies kredito rizika. Stiprinti kapitalo reikalavimus sandorio šalies kredito rizikos, atsirandančios dėl išvestinių priemonių, atpirkimo sandorių ir vertybinių popierių finansavimo veiklos, atžvilgiu.

  • Anticiklinės priemonės. Anticiklinė kapitalo struktūra padės sukurti stabilesnę bankų sistemą ir sušvelninti ekonominius ir finansinius sukrėtimus užuot juos stiprinus.

  • Sistemiškai svarbios finansų įstaigos. Komisija konsultuojasi dėl tinkamų priemonių tokių įstaigų keliamai rizikai mažinti.

  • Bendras bankininkystės taisyklių sąvadas. Komisija konsultuojasi dėl tų sričių, kuriose gali reikėti griežtesnių reikalavimų. Be to, Komisija konsultuojasi dėl tinkamo nekilnojamojo turto paskolų rizikos ribojimo. Tai yra Komisijos įsipareigojimo sukurti bendrą taisyklių sąvadą Europoje dalis.

Norint pasiekti dvigubą tikslą – didinti pasaulio finansų sistemos atsparumą ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas – bus labai svarbu visame pasaulyje taikyti tvirtesnius ir nuoseklesnius rizikos ribojimo kapitalo reikalavimus. Todėl galimi pakeitimai, išdėstyti konsultaciniame dokumente, yra gerai suderinti su būsimais Bazelio II sistemos pakeitimais ir visuotinio likvidumo standarto, kurį šiuo metu rengia Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS, http://www.bis.org ), įvedimu. Tokiomis aplinkybėmis, be kitų anticiklinių priemonių, Komisija daugiau dėmesio skiria dinamiškam atidėjinių sudarymui viso ciklo metu.

Tolesni veiksmai

2010 m. antroje pusėje Komisija ketina priimti ir paskelbti teisės akto pasiūlymą, susijusį su kai kuriomis arba visomis sritimis, aptartomis šioje ir ankstesnėse konsultacijose. Bet koks toks pasiūlymas bus parengtas atsižvelgiant tiek į konsultacijų rezultatus, tiek į poveikio vertinimą, kuriame nagrinėjamas tikėtinas įvairių numatytiems politikos tikslams pasiekti skirtų galimybių poveikis. Todėl Komisija taip pat paprašė Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CEBS) atlikti Europos kiekybinio poveikio tyrimą, kad būtų galima įvertinti bendrą siūlomų pakeitimų poveikį.

Konsultacijos skelbiamos

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/10/51


Side Bar