Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Bryssel 26. helmikuuta 2010

Finanssikriisin seurauksia: komissio konsultoi eri osapuolia vakavaraisuusdirektiivien mahdollisista muutoksista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen konsultoinnin vakavaraisuusdirektiiveihin (Capital Requirements Directives, CRD) mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Muutosten tavoitteena olisi vahvistaa pankkialan ja koko rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä vaikeista ajoista. Komissio on jo aiemmin antanut kaksi vakavaraisuusdirektiivejä koskevaa muutosehdotusta, minkä vuoksi uusia muutoksia kutsuttaisiin nimellä ”CRD IV”. Muutokset koskevat seitsemää erityisalaa, ja useimmissa niistä on otettu huomioon G20-maiden johtajien vuonna 2009 Lontoossa ja Pittsburghissa antamat sitoumukset. Sitoumusten tavoitteena on muun muassa parantaa pääoman laatua ja riskien kattamista, lieventää myötäsyklisyyttä ja rajoittaa velanottoa sekä tiukentaa likviditeettiriskiä koskevia vaatimuksia ja ottaa käyttöön ennakoivat luottotappiovaraukset. Kaikkia sidosryhmiä pyydetään vastaamaan kyselyyn 16. huhtikuuta 2010 mennessä ja esittämään näkemyksensä siitä, miten mahdolliset muutokset vaikuttaisivat niiden toimintaan. Konsultoinnin tulokset otetaan huomioon säädösehdotuksessa, jonka komissio aikoo antaa vuoden 2010 loppupuoliskolla.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier katsoo, että kaikista finanssikriisistä saaduista kokemuksista on otettava oppia. Tässä yhteydessä komissaari haluaa varmistaa kansainvälisten päätösten tehokkaat jatkotoimet. "Meidän on jatkettava finanssilaitosten vakauttamista ja otettava käyttöön uudet säännöt voidaksemme varautua paremmin tuleviin kriiseihin", komissaari toteaa. ”Sidosryhmiä on konsultoitava laajasti ennen kuin annamme CRD IV -ehdotuksen, ja mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitava”, komissaari jatkaa. ”Siksi kehotan kaikkia osapuolia osallistumaan konsultointiin ja esittämään meille omat näkemyksensä.”

Konsultointi

Vakavaraisuusdirektiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY tarkoituksena on varmistaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten rahoitusvakaus. Direktiiveillä säännellään sitä, kuinka paljon omia varoja pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava, jotta ne voivat kattaa riskinsä ja suojata tallettajia.

Komissio pyytää kaikkia osapuolia esittämään näkemyksensä vakavaraisuusdirektiivien mahdollisista muutoksista. Muutoksilla (”CRD IV”) täydennettäisiin kahta aiempaa muutospakettia, joita ehdotettiin lokakuussa 2008 (”CRD II”, IP/08/1433 ) ja heinäkuussa 2009 (”CRD III”, IP/09/1120 ).

Toimia ehdotetaan toteutettaviksi seitsemällä alalla:

  • Likviditeettivaatimukset : Muutoksissa asetettaisiin likviditeettivaatimukset, joihin sisältyisi likviditeettiastetta koskeva vaatimus, jota vahvistettaisiin pitemmän aikavälin rakenteellisella likviditeettiasteella.

  • Pääoman määritelmä : Muutoksilla parannettaisiin pääomapohjan laatua, yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä.

  • Velkaantuneisuusaste : Muutoksilla otettaisiin käyttöön velkaantuneisuusastetta koskeva vaatimus asianmukaisen tarkastelun ja kalibroinnin jälkeen täydentämään riskiperusteista Basel II ‑sääntelyä.

  • Vastapuoliluottoriski : Muutoksilla tiukennettaisiin pääomavaatimuksia johdannaisista, repo-operaatioista ja arvopaperikaupoista johtuvien vastapuoliriskien osalta.

  • Suhdanteita tasaavat toimet : Suhdanteita tasaavilla pääomavaatimuksilla vakautettaisiin pankkijärjestelmää, mikä auttaisi lieventämään taloudellisia ja rahoituksellisia häiriöitä, jotta nämä eivät vahvistuisi.

  • Järjestelmän kannalta merkittävät finanssilaitokset: Komissio konsultoi osapuolia siitä, miten tällaisten laitosten aiheuttamaa riskiä olisi käsiteltävä.

  • Pankkitoiminnan ohjekirja : Komissio konsultoi osapuolia siitä, millä aloilla tarvittaisiin tiukempia vaatimuksia. Lisäksi se kuulee osapuolia siitä, mikä olisi kiinteistölainoituksen asianmukainen vakavaraisuuskohtelu. Tämä on osa komission pyrkimystä luoda Eurooppaan yhteinen pankkitoiminnan ohjekirja.

Koska tavoitteena on sekä parantaa globaalin rahoitusjärjestelmän kestokykyä että varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, on ratkaisevan tärkeää, että tiukennettuja ja yhtenäistettyjä vakavaraisuusvaatimuksia sovelletaan koko maailmassa. Näin ollen kyselyn kohteena olevat muutosehdotukset sovitetaan yhteen Basel II ‑sääntelyn tulevien muutosten ja maailmanlaajuisen likviditeettistandardin kanssa, joita Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS, http://www.bis.org ) on parhaillaan laatimassa. Tässä yhteydessä komissio painottaa suhdanteita tasaavina toimina erityisesti dynaamista luottotappiovarausten tekemistä kaikissa suhdannesyklin vaiheissa.

Jatkotoimet

Komissio aikoo vuoden 2010 jälkipuoliskolla hyväksyä ja julkaista säädösehdotuksen, joka koskee joitakin tai kaikkia tässä ja edellisissä konsultoinneissa käsiteltyjä toiminta-aloja. Ehdotusta laadittaessa otetaan huomioon sekä konsultoinneissa saadut vastaukset että vaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan, mitä todennäköisiä vaikutuksia olisi toimintavaihtoehdoilla, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Tätä varten komissio on pyytänyt Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa (CEBS) tekemään kvantitatiivisen eurooppalaisen vaikutustutkimuksen, jonka perusteella on helpompi arvioida ehdotettujen tarkistusten kokonaisvaikutuksia.

Konsultointiin voi osallistua seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Ks. myös MEMO/10/51 .


Side Bar