Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Brüssel, 26. veebruar 2010

Vastus finantskriisile: komisjon palub sidusrühmadel esitada arvamusi kapitalinõuete direktiivi võimalike täiendavate muudatuste kohta

Euroopa Komisjon algatas avaliku arutelu kapitalinõuete direktiivi võimaliku täiendava muutmise kohta, mille eesmärk on tugevdada pangandussektori ja kogu rahandussüsteemi vastupanuvõimet. Kavandatud muudatused (nn CRD IV), millega täiendatakse komisjoni kahte varasemat ettepanekut kapitalinõuete direktiivi muutmiseks, on seotud seitsme konkreetse poliitikavaldkonnaga ja kajastavad kohustusi, mida G20 juhid võtsid Londoni ja Pittsburghi tippkohtumistel 2009. aastal. Need kohustused hõlmasid kõrgekvaliteedilise kapitali loomist, riskide katmise tõhustamist, protsüklilisuse ja finantsvõimenduse piiramist, likviidsusriski nõuete karmistamist ja reservide loomist tulevaste laenukahjumite katmiseks. Kõigil huvitatud sidusrühmadel palutakse vastata 16. aprilliks 2010 ja märkida, kuidas mõjutaksid võimalikud muudatused nende tegevust. Tulemusi võetakse arvesse õigusakti ettepaneku koostamisel 2010. aasta teisel poolel.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Oluline on kriisist õppida. Sellega seoses soovin tagada, et rahvusvaheliste otsuste järel võetakse tõhusad järelmeetmed. Esmatähtis on veelgi tugevdada finantsasutuste seisundit ja kehtestada uued eeskirjad, et olla paremini valmis tulevasteks kriisideks. Kuid enne CRD IV ettepaneku esitamist on oluline seda põhjalikult arutada ja hinnata võimalike muudatuste mõju. Kutsun kõiki huvitatud osapooli osalema arutelus ja esitama oma seisukohti.”

Arutelu

Kapitalinõuete direktiivide (2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ) eesmärk on tagada pankade ja investeerimisühingute rahanduslik usaldusväärsus. Kõnealuste direktiividega on kehtestatud pankade ja investeerimisühingute omavahendite määr, mida on vaja oma riskide katmiseks ja hoiustajate kaitsmiseks.

Komisjon palub kõigil sidusrühmadel esitada seisukohad kapitalinõuete direktiivi võimalike täiendavate muudatuste kohta. Need võimalikud muudatused (CRD IV) täiendavad 2008. aasta oktoobris (CRD II, IP/08/1433 ) ja 2009. aasta juulis (CRD III, IP/09/1120 ) heaks kiidetud muudatusi.

Meetmeid võidakse võtta seitsmes valdkonnas:

  • Likviidsusnormid: kehtestatakse likviidsusnormid, mis hõlmavad likviidsuskordaja nõuet ja pikemaajalise struktuurse likviidsuse suhtarvu.

  • Kapitali määratlus: parandatakse kapitalibaasi kvaliteeti, järjepidevust ja läbipaistvust.

  • Finantsvõimenduse suhtarv : kehtestatakse finantsvõimenduse suhtarv, mida vaadatakse vastavalt läbi ja kalibreeritakse ning mis on Basel II riskipõhise raamistiku täiendav meede.

  • Vastaspoole krediidirisk: karmistatakse kapitalinõudeid seoses tuletisinstrumentidest, repotehingutest ja väärtpaberitehingutest tuleneva vastaspoole krediidiriskiga.

  • Antitsüklilised meetmed: antitsükliline kapitaliraamistik aitab tagada stabiilsemat pangandussüsteemi, mis aitab pehmendada (selle asemel, et võimendada) majandus- ja finantsvapustusi.

  • Süsteemselt olulised finantsasutused: komisjon peab arutelusid asjakohaste meetmete üle, mis aitaksid vähendada selliste asutustega seotud riske.

  • Ühtsed panganduseeskirjad: komisjon peab arutelusid valdkondades, kus võib olla vaja kehtestada rangemad nõuded. Lisaks peab komisjon arutelusid selle üle, millised oleksid sobivad kinnisvaralaenude usaldatavusnormatiivid. See on osa komisjoni kohustusest luua Euroopas ühtsete eeskirjade kogum.

Selleks et saavutada kaks eesmärki, s.o parandada ülemaailmse rahandussüsteemi vastupanuvõimet ja tagada võrdsed võimalused, on esmatähtis kohaldada kogu maailmas rangemaid ja ühtsemaid kapitalinõudeid. Seepärast on konsulteerimisdokumendis esitatud võimalikud muudatused tihedalt seotud edaspidiste Basel II raamistiku muudatustega ja Baseli pangajärelevalve komitee kavandatava ülemaailmse likviidsusnormiga ( http://www.bis.org ). Seoses sellega rõhutab komisjon, et osana antitsüklilistest meetmetest tuleb keskenduda dünaamilisele reservide loomisele kogu tsükli kestel.

Edasised sammud

Komisjon kavatseb 2010. aasta teisel poolel võtta vastu ja avaldada õigusakti ettepaneku, milles käsitletakse teatavaid või kõiki käimasolevate ja lõppenud arutelude käigus arutatud küsimusi. Sellise ettepaneku koostamisel võetakse arvesse nii arutelu käigus esitatud arvamusi kui ka mõjuhinnanguid, milles analüüsitakse kõnealuste poliitikaeesmärkide saavutamise võimaluste eeldatavat mõju. Samuti kutsus komisjon sellega seoses üles Euroopa Pangandusjärelevalve Komiteed viima läbi kvantitatiivse mõju-uuringu, et hinnata kavandatud muudatuste kogumõju.

Aruteluga saab tutvuda veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Vt ka MEMO/10/51


Side Bar