Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2010

Αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης: Η Επιτροπή ζητά την άποψη των ενδιαφερόμενων σχετικά με πιθανές περαιτέρω αλλαγές της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων («ΟΚΑ IV»)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανές περαιτέρω αλλαγές της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ) , με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Οι προτεινόμενες αλλαγές γνωστές και ως «ΟΚΑ IV», μετά από δύο προηγούμενες προτάσεις της Επιτροπής περί τροποποίησης της ΟΚΑ, σχετίζονται με επτά συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, και οι περισσότερες από αυτές αντιστοιχούν σε δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες των G20 στις συνόδους κορυφής στο Λονδίνο και το Πίτσμπουργκ κατά τη διάρκεια του 2009. Οι δεσμεύσεις αυτές περιελάμβαναν τη δημιουργία κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της κάλυψης κινδύνου, το μετριασμό των φιλοκυκλικών αντίκτυπων και τον περιορισμό της δανειακής εξάρτησης καθώς και την ενίσχυση των απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας και την εκ των προτέρων δημιουργία αποθεματικών για την αντιμετώπιση πιστωτικών ζημιών. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να απαντήσουν στη διαβούλευση μέχρι τις 16 Απριλίου 2010, αναφέροντας τις επιπτώσεις που θα έχουν οι προτεινόμενες αλλαγές στις δραστηριότητές τους. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν νομοθετική πρόταση που προγραμματίζεται να κατατεθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Ο Επίτροπος εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών κ. Michel Barnier δήλωσε : «Είναι σημαντικό να αποκομίσουμε όλα τα διδάγματα από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να εξασφαλίσω την αποτελεσματική συνέχεια που θα δοθεί στις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε διεθνές επίπεδο. Έχει ζωτική σημασία να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να θεσπίσουμε νέους κανόνες για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις του μέλλοντος. Αλλά πριν διατυπώσουμε πρόταση σχετικά με την ΟΚΑ IV, θέλω να εξασφαλίσω ότι έχουμε πραγματοποιήσει ευρεία διαβούλευση και έχουμε εκτιμήσει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αλλαγών. Ενθαρρύνω όλους τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.»

Σχετικά με την διαβούλευση

Σκοπός των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. Οι δύο αυτές οδηγίες ορίζουν το ύψος των ιδίων χρηματοπιστωτικών πόρων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες για να καλύπτουν τους κινδύνους τους και να προστατεύουν τους καταθέτες.

Η Επιτροπή ζητά τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων σχετικά με πιθανές περαιτέρω αλλαγές των ΟΚΑ. Με αυτές τις πιθανές αλλαγές («ΟΚΑ IV») θα συμπληρωθούν δύο υφιστάμενες σειρές αναθεωρήσεων που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 («ΟΚΑ II», IP/08/1433 ) και τον Ιούλιο του 2009 («ΟΚΑ III», IP/09/1120 ).

Οι επτά τομείς πιθανών αλλαγών είναι οι ακόλουθοι:

  • Πρότυπα ρευστότητας : Καθιέρωση προτύπων ρευστότητας που περιλαμβάνουν απαίτηση για δείκτη κάλυψης ρευστότητας βασιζόμενο σε μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό δείκτη ρευστότητας.

  • Ορισμός κεφαλαίου : Ενίσχυση της ποιότητας, της συνέπειας και της διαφάνειας της κεφαλαιακής βάσης.

  • Δείκτης δανειακής εξάρτησης : Καθιέρωση δείκτη δανειακής εξάρτησης ως συμπληρωματικό μέτρο του πλαισίου βάσει κινδύνων της Βασιλείας ΙΙ με βάση κατάλληλο έλεγχο και διαβάθμιση.

  • Πιστωτικός κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου : Ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου λόγω των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν παράγωγα, συμφωνίες επαναγοράς («repos») και τίτλους.

  • Αντικυκλικά μέτρα : Ένα κεφαλαιακό αντικυκλικό πλαίσιο θα ενισχύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, γεγονός που με τη σειρά του θα βοηθήσει στην ανάσχεση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κλυδωνισμών αντί για την ενίσχυση τους.

  • Συστημικά σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί : Η Επιτροπή ζητά απόψεις σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί.

  • Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τον τραπεζικό τομέα : Η Επιτροπή ζητά απόψεις σχετικά με τομείς στους οποίους ίσως πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες απαιτήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητά απόψεις σχετικά με την ενδεικνυόμενη προληπτική αντιμετώπιση του δανεισμού για ακίνητα. Αυτό αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για την θέσπιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων στην Ευρώπη.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο διπλός στόχος της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εξασφάλισης συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί παγκοσμίως ένα πιο εύρωστο και συνεπές σύνολο προληπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Συνεπώς, οι πιθανές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο έγγραφο διαβούλευσης ευθυγραμμίζονται εκ του σύνεγγυς με τις επερχόμενες τροποποιήσεις του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙ» και με την εισαγωγή ενός παγκόσμιου προτύπου ρευστότητας που καταρτίζονται τώρα από την επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS, http://www.bis.org ). Στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος των αντικυκλικών μέτρων, η Επιτροπή αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στον δυναμικό υπολογισμό των αποθεματικών στη βάση ολόκληρου του κύκλου.

Επόμενα βήματα

Κατά το δεύτερο εξάμηνο το υ 2010 η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει και να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση με την οποία να διαπραγματεύεται ορισμένους ή όλους τους τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της παρούσας και προηγούμενων διαβουλεύσεων. Αυτή η ενδεχόμενη πρόταση θα καταρτιστεί με βάση τόσο τις απαντήσεις στις διαβουλεύσεις όσο και εκτίμηση των επιπτώσεων, στην οποία θα εξετασθούν οι αναμενόμενες επιπτώσεις των εναλλακτικών επιλογών για την επίτευξη των περιγραφέντων στόχων πολιτικής. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή κάλεσε την επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (CEBS) να εκπονήσει ευρωπαϊκή ποσοτική μελέτη επιπτώσεων για να βοηθήσει στην εκτίμηση των σωρευτικού αποτελέσματος των προτεινόμενων αναθεωρήσεων.

Η διαβούλευση διατίθεται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Βλέπε επίσης MEMO /10/51


Side Bar