Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/197

Bruxelles, den 26. februar 2010

Svar på den finansielle krise : Kommissionen anmoder interesserede parter om at give deres syn på eventuelt yderligere ændringer af kapitalkravsdirektiverne ("CRD IV") til kende

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring om eventuel t yderligere ændringer af kapitalkravsdirektiverne (CRD) med det formål at gøre banksektoren og hele det finansielle system mere robust. De foreslåede ændringer, der - efter to tidligere forslag fra Kommissionen om ændring af CRD - er kendt som "CRD IV", vedrører syv bestemte politikområder, der for hovedpartens vedkommende afspejler de forpligtelser, som G20-lederne påtog sig på topmøder i London og Pittsburgh i 2009. Disse forpligtelser omfattede opbygning af kapital af høj kvalitet, forøgelse af risikodækningen, afbødning af de konjunkturforstærkende virkninger og begrænsning af gearing samt stramning af likviditetskravene og fremtidsorienterede hensættelser med henblik på kredittab. Alle interesserede parter opfordres til at deltage i høringen og indsende deres bidrag inden den 16. april 2010 med en beskrivelse af de konsekvenser, som eventuelle ændringer vil få for deres aktiviteter. Resultaterne vil indgå i et lovgivningsforslag, som forventes fremsat i den anden halvdel af 2010.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, sagde: "Det er yderst vigtigt, at vi tager ved lære af alle de erfaringer, vi har gjort i forbindelse med krisen. Derfor ønsker jeg at sikre en effektiv opfølgning af de beslutninger, der træffes på internationalt plan. Det er helt centralt, at vi gør de finansielle institutioner endnu mere solide, og at vi får indført nye regler, således at vi er bedre rustet til at klare fremtidige kriser. Men inden vi fremsætter forslag til "CRD IV", skal vi have foretaget en bred høring og vurderet konsekvenserne af eventuelle ændringer. Jeg opfordrer derfor alle interesserede parter til at deltage i høringen og give deres synspunkter til kende."

Om høringen

Kapitalkravsdirektiverne (2006/48/EF og 2006/49/EF) har til formål at sikre, at banker og investeringsselskaber er finansielt sunde. Tilsammen fastsætter de regler for, hvor stor en del af deres egne finansielle ressourcer banker og investeringsselskaber skal disponere over for at dække deres risici og beskytte indlånere.

Kommissionen anmoder alle interesserede parter om at give deres syn på eventuelt yderligere ændringer af CRD til kende. De eventuelle ændringer ("CRD IV") vil supplere de to nuværende sæt ændringer, som blev vedtaget i oktober 2008 ("CRD II", IP/08/1433 ) og i juli 2009 ("CRD III", IP/09/1120 ).

De syv områder , hvor en indsats kan komme på tale, er:

  • Li kviditetsstandarder : Indføre likviditetsstandarder, som omfatter et krav om likviditetsdækning, der understøttes af en mere langsigtet strukturel likviditetsdækningsgrad.

  • Definition af kapital : Øge kapitalgrundlagets kvalitet, konsekvens og gennemsigtighed.

  • Regler for g earing : Indføre regler for gearing som et supplement til det risikobaserede Basel II-regelsæt, der bygger på passende tilsyn og kalibrering.

  • Kreditrelaterede m odpartsrisici : Øge kapitalkravene for modpartsrisikoeksponering som følge af derivater, repoer og værdipapirfinansiering.

  • Konjunkturdæmpende foranstaltninger : Overordnede konjunkturdæmpende kapitalkravsrammer vil bidrage til at skabe et mere stabilt banksystem, som vil medvirke til at dæmpe frem for at forværre økonomisk og finansiel uro.

  • Finansielle institutioner med systemisk betydning : Kommissionen hører interesserede parter om hensigtsmæssige foranstaltninger til at imødegå den risiko, som sådanne institutioner indebærer.

  • Et fælles regelsæt for banksektoren : Kommissionen hører interesserede parter om områder, hvor der muligvis er behov for strengere krav. Kommissionen hører også interesserede parter om passende tilsyn med udlån til fast ejendom. Det sker som led i Kommissionens tilsagn om at skabe et fælles regelsæt for Europa.

For både at gøre det globale finansielle system mere modstandsdygtigt og samtidig sikre lige vilkår er det vigtigt, at der anvendes strengere og mere konsekvente regler om kapitalkrav i hele verden. Derfor er de eventuelle ændringer, der er beskrevet i høringsdokumentet, nøje tilpasset de kommende ændringer af Basel II-regelsættet og den globale likviditetsstandard, som Baselkomitéen om Banktilsyn er ved at udarbejde (BCBS, http://www.bis.org ). I den forbindelse lægger Kommissionen som led i de konjunkturdæmpende foranstaltninger større vægt på dynamiske hensættelser "i løbet af konjunkturforløbet".

Næste skridt

Kommissionen forventer at vedtage og offentliggøre et lovgivningsforslag i den anden halvdel af 2010 om nogle eller alle de områder, der er genstand for denne eller tidligere høringer . Et sådant forslag vil blive udarbejdet på grundlag af de svar, der indkommer i forbindelse med høringerne, og en konsekvensanalyse af de forventede virkninger af de forskellige muligheder for at nå de beskrevne politiske målsætninger. Derfor har Kommissionen også opfordret Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) til at foretage en europæisk kvantitativ konsekvensundersøgelse som hjælp til at vurdere de foreslåede ændringers samlede konsekvenser.

Høringen findes på :

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Se også MEMO/10/51


Side Bar