Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

V Bruselu dne 26. února 2010

Reakce na finanční krizi: Komise žádá zúčastněné strany o stanovisko k dalším možným změnám směrnice o kapitálových požadavcích („CRD IV“)

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o dalších možných změnách směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), jejichž cílem je posílit odolnost bankovního sektoru a finančního systému jako celku. Navrhované změny, označované jako „CRD IV“, které přicházejí po dvou předchozích pozměňovacích návrzích směrnice CRD, se týkají sedmi konkrétních oblastí politiky a většina z nich odráží závazky přijaté vedoucími představiteli zemí G20 na summitech v Londýně a Pittsburghu v roce 2009. Tyto závazky zahrnují budování kvalitního kapitálu, lepší pokrytí rizik, zmírňování procykličnosti a odrazování od nadměrného využívání pákového efektu, jakož i zpřísnění požadavků na řízení rizika likvidity a výhledovou tvorbu rezerv na uvěrové ztráty. Všechny zainteresované strany byly vyzvány, aby na konzultaci zareagovaly do 16. dubna 2010 a uvedly, jaký budou mít možné změny dopad na jejich činnost. Výsledky budou zapracovány do legislativního návrhu, který je naplánován na druhou polovinu roku 2010.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Je důležité, abychom se z krize ponaučili ve všech směrech. V této souvislosti chci zajistit účinnou následnou kontrolu mezinárodních rozhodnutí. Zcela bezpodmínečně musíme dále posílit spolehlivost finančních institucí a zavést nová pravidla, abychom byli lépe připraveni na budoucí krize. Před podáním návrhu týkajícího se „CRD IV“ chci však dohlédnout na to, abychom oslovili co nejširší spektrum stran a posoudili dopad možných změn. Vyzývám všechny zainteresované strany, aby odpověděly a nechaly zaznít svá stanoviska.“

O konzultaci

Účelem směrnic o kapitálových požadavcích (2006/48/ES a 2006/49/ES) je zajistit finanční stabilitu bank a investičních podniků. Směrnice stanoví objem vlastních finančních zdrojů, jimiž musí banky a investiční společnosti disponovat, aby pokryly svá rizika a zajistily ochranu vkladatelů.

Komise žádá všechny zainteresované strany o stanovisko k dalším možným změnám směrnice CRD. Tyto možné změny („CRD IV“) doplní dva stávající soubory revizí přijatých v říjnu 2008 („CRD II“, IP/08/1433 ) a v červenci 2009 („CRD III“, IP/09/1120 ).

Sedmi oblastmi pro zavedení možných opatření jsou:

  • Standardy likvidity : zavedení standardů likvidity, jež zahrnují požadavek na ukazatel krytí likviditou, který se zakládá na ukazateli dlouhodobější strukturální likvidity.

  • Definice kapitálu : zvýšení kvality, konzistentnosti a transparentnosti vlastních zdrojů.

  • Míra pákového efektu : zavedení míry pákového efektu jako opatření doplňujícího rámec založený na rizicích Basilej II, který vychází z vhodného přezkumu a kalibrace.

  • Úvěrové riziko protistrany : posílení kapitálových požadavků na případy vystavení úvěrovému riziku protistrany, které vyplývá z derivátů, repo operací a činností souvisejících s financováním cenných papírů.

  • Proticyklická opatření : proticyklický kapitálový rámec přispěje ke stabilnějšímu bankovnímu systému, který pomůže tlumit, a nikoliv umocňovat hospodářské a finanční otřesy.

  • Systémově důležité finanční instituce : Komise vede konzultaci o vhodných opatřeních zabývajících se rizikem, které tyto instituce představují.

  • Jednotný systém pravidel v bankovnictví : Komise vede konzultaci o oblastech, ve kterých by mohly být nutné přísnější požadavky. Kromě toho Komise vede konzultaci o vhodném obezřetnostním přístupu k úvěrům na nemovitosti. Je to součástí závazku Komise vytvořit v Evropě jednotný systém pravidel.

Aby bylo možné dosáhnout dvojího cíle zlepšení odolnosti celosvětového finančního systému a zajištění rovných podmínek pro všechny, bude třeba, aby byl na celém světe uplatňován silnější a jednotnější soubor obezřetnostních kapitálových požadavků. V důsledku toho jsou možné změny naznačené v dokumentu konzultace sladěny s chystanými změnami rámce Basilej II a zavedením celosvětového standardu likvidity, které v současnosti připravuje Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS, http://www.bis.org ). V této souvislosti Komise v rámci proticyklických opatření klade větší důraz na dynamickou tvorbu rezerv během celého cyklu.

Další postup

V druhé polovině roku 2010 má Komise v úmyslu přijmout a zveřejnit legislativní návrh týkající se některých nebo všech oblastí projednávaných v rámci této konzultace a konzultací předchozích. Tento návrh bude zpracován s přihlédnutím k reakcím na konzultaci a k posouzení dopadů zkoumajícímu předpokládané účinky možností dosažení nastíněných politických cílů. V této souvislosti Komise rovněž vyzvala Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), aby provedl evropskou studii kvantitativních dopadů, která posouzení celkového účinku navrhovaných revizí napomůže.

Konzultace je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Viz také MEMO/10/51.


Side Bar