Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 197

Брюксел, 26 февруари 2010 г.

Мерки срещу финансовата криза: Комисията иска от заинтересованите лица становища по евентуалните допълнителни изменения на Директивата за капиталовите изисквания („ДКИ ІV“)

Европейската комисия започна публична консултация по евентуалните допълнителни изменения на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), насочени към повишаване на устойчивостта на банковия сектор и финансовата система като цяло. Предложените изменения (известни като „ДКИ ІV“), които следват две по-ранни предложения на Комисията за изменение на ДКИ, се отнасят до седем конкретни области, повечето от които отразяват ангажиментите, поети от ръководителите на държавите от Г-20 по време на срещите на високо равнище в Лондон и Питсбърг през 2009 г. Тези ангажименти включваха осигуряването на висококачествен капитал, повишаването на покритието на рисковете, смекчаване на процикличните ефекти и ограничаване на използването на ливъридж, както и засилване на изискванията във връзка с ликвидния риск и по-дългосрочно провизиране за кредитни загуби. Всички заинтересовани страни се призовават да изразят становищата си в рамките на консултацията до 16 април 2010 г., като посочат какво въздействие върху дейностите им биха имали евентуалните промени. Резултатите ще бъдат отразени при изготвянето на законодателно предложение, планирано за втората половина на 2010 г.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Много е важно да научим уроците от кризата. В този контекст аз искам да гарантирам, че международните решения ще имат ефективни последствия. Изключително важно е да повишим още стабилността на финансовите институции и да въведем нови правила, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещите кризи. Преди да представим предложението за „ДКИ ІV“ обаче, искам да сме сигурни, че сме провели широки консултации и сме направили оценка на въздействието на евентуалните промени. Призовавам всички заинтересовани страни да се отзоват и да изразят становищата си.“

Консултацията

Целта на директивите за капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) е да се гарантира финансовата стабилност на банките и инвестиционните посредници. С двете директиви се определя собственият капитал, с който трябва да разполагат банките и инвестиционните посредници, за да покриват рисковете си и да защитават вложителите.

Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становища по евентуалните допълнителни изменения на ДКИ. Тези изменения („ДКИ IV“) биха допълнили измененията, приети през октомври 2008 г. („ДКИ II“, IP/08/1433 ) и юли 2009 г. („ДКИ III“, IP/09/1120 ).

Седемте области, в които ще бъдат предприети евентуалните действия, са:

  • Стандарти за ликвидност: Въвеждане на стандарти за ликвидност, които включват коефициент на краткосрочното ликвидно покритие, допълнен с коефициент на дългосрочната структурна ликвидност.

  • Определение на капитал : Повишаване на качеството, еднородността и прозрачността на капиталовата база.

  • Коефициент на ливъридж : Въвеждане на коефициент на ливъридж — след извършване на необходимите проучвания и изчисления — като допълнителна мярка към правилата на рамката Базел ІІ във връзка с риска.

  • Кредитен риск от контрагента: Засилване на капиталовите изисквания за кредитен риск от контрагента за експозициите, произтичащи от дериватни инструменти, репо сделки и дейности по финансиране с ценни книжа.

  • Антициклични мерки : Една рамка за капиталовите изисквания с антицикличен характер ще допринесе за стабилизиране на банковата система и следователно ще смекчава икономическите и финансовите сривове (вместо да ги усилва).

  • Финансови институции със системно значение : Комисията се консултира със заинтересованите страни, за да определи какви мерки биха били подходящи за управлението на риска, свързан с такива институции.

  • Единен набор от правила в банковия сектор : Комисията се консултира със заинтересованите страни, за да установи в кои области може да има необходимост от по-строги изисквания. Освен това Комисията се допитва и по въпроса какви пруденциални мерки биха били подходящи по отношение на ипотечните заеми. Това е част от ангажимента на Комисията да създаде единен набор от правила в Европа.

За да се постигне двойната цел за повишаване на устойчивостта на световната финансова система и за осигуряване на равнопоставеност на пазарните участници, много важно ще бъде в целия свят да се прилага набор от по-строги и по-хармонизирани пруденциални капиталови изисквания. Поради тази причина евентуалните изменения, представени в документа за консултацията, са тясно съгласувани с предстоящите изменения на рамката Базел ІІ и въвеждането на световен стандарт за ликвидността, които понастоящем се подготвят от Базелския комитет по банков надзор ( http://www.bis.org ). В този контекст като част от антицикличните мерки Комисията обръща особено внимание на динамичното провизиране през целия икономически цикъл.

Следващите етапи

Комисията възнамерява през втората половина на 2010 г. да приеме и публикува законодателно предложение, отнасящо се до някои или до всички области, обсъждани по време на сегашната и предишните консултации. При изготвянето на това предложение ще бъдат отчетени както становищата, представени по време на консултацията, така и оценката на въздействието, при която ще бъдат проучени очакваните ефекти на различните варианти за постигане на очертаните цели. В тази връзка Комисията покани също така Комитета на европейските банкови надзорници да извърши количествена оценка на въздействието в Европа, която ще спомогне за оценяването на съвкупния ефект от предложените изменения.

Документът за консултацията се намира на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar