Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/188

Bryssel den 25 februari 2010

EU:s preliminära prognos : återhämtningen gör framsteg men är fortfarande bräcklig

EU:s ekonomi gör gradvisa framsteg , men befinner sig fortfarande i motvind. Real BNP började växa igen under tredje kvartalet 2009 vilket därmed gjorde slut på den längsta och djupaste konjunkturnedgången i EU:s historia. De exceptionella krisåtgärder som vidtogs i EU har spelat stor roll för att vända på ekonomin. I linje med prognosen från hösten 2009 avmattades tillväxten under fjärde kvartalet då inverkan från en del tillfälliga faktorer försvagades. Enligt den nuvarande uppdateringen är de ekonomiska utsikterna för EU i stort sett oförändrade. BNP förväntas öka med 0,7 % 2010 både i EU och euroområdet. Inflationsförväntningarna är också i stort sett oförändrade på 1,4 % och 1,1 % i EU respektive euroområdet. Osäkerheten avseende dessa prognoser är fortfarande mycket hög vilket tydligt illustreras av den senaste utvecklingen på de finansiella marknaderna.

EU:s ekonomiska återhämtning är påtaglig, men den är fortfarande bräcklig. Att få den europeiska ekonomin tillbaka till kraftig och hållbar tillväxt bör vara vårt övergripande mål. För att uppnå detta måste vi arbeta på två fronter: den ekonomiska återhämtningen och konsolideringen av våra offentliga finanser. Den nya strategin Europa 2020 som ska leda till en modernisering av våra ekonomier bör gå hand i hand med konsolideringen av våra offentliga finanser. Detta är nödvändigt för en hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen,” sade kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, Olli Rehn.

Utsikterna för tillväxt i EU och i euroområdet är på rätt spår

Tillväxtprognoserna för första hälften av de tta året har reviderats aningen uppåt i kommissionens prognos både för EU och för euroområdet. Men på grund av marginella revideringar nedåt för andra hälften av 2010 är den förväntade BNP-tillväxten för 2010 på det hela taget oförändrad på 0,7 % för båda områden. Denna beräkning görs på grundval av uppdaterade beräkningar för Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien som tillsammans står för cirka 80 % av EU:s BNP.

En starkare global återhämtning

Den globala ekonom iska aktiviteten visade sig vara starkare under andra hälften av 2009 än vad som tidigare förväntats, särskilt i Asiens tillväxtekonomier. Real BNP (exklusive EU) undgick ett rent fall förra året och förväntas nu växa med cirka 4¼ % under 2010. Vad gäller aktiviteten på kort sikt är de globala indikatorerna uppmuntrande vilket delvis speglar tillverkningssektorns lagercykel.

Den globala tillväxten förväntas försvagas, på grund av de avtagande effekterna av stimuleringsåtgärderna och på grund av lagercykeln. Det kommer fortfarande att vara avsevärda skillnader mellan länderna, med en påtagligt mer solid återhämtning för tillväxtekonomierna till följd av att kapitalinflöden och investeringar kommer igång. Även om länderna utanför EU återhämtar sig snabbare än förväntats återstår det att se i vilken omfattning detta kommer att hjälpa EU i år.

D en inhemska dynamiken påverkas ännu så länge i begränsad omfattning

De n förbättrade framtidstron i EU tyder på ökad ekonomisk aktivitet, men de konkreta uppgifterna, särskilt för industriproduktionen och detaljhandelsförsäljningen har på sista tiden varit mindre uppmuntrande. Även om situationen i länderna utanför EU är bättre än förväntat, vilket kan stimulera exporterna ytterligare, är investeringarna fortfarande mycket svaga, vilket speglar det ytterst låga kapacitetsutnyttjandet. Bostadsinvesteringarna kommer också troligtvis att vara svaga 2010, med tanke på den nödvändiga anpassningen av fastighetssektorerna i flera medlemsstater. Finansmarknaderna har återhämtat sig sedan början av 2009, men justeringen av balansräkningen är fortfarande inte genomförd och osäkerheten är hög. Dämpade utsikter för investeringarna tyder på en svag arbetsmarknad framåt, vilket i sin tur troligtvis kommer att dämpa den privata konsumtionen. Eftersom många av de betydelsefulla drivkrafterna fortfarande är tillfälliga både i EU och globalt återstår det att se hur pass stark återhämtningen blir.

Upprätthålld prisstabilitet

Den kraftigt sjunkande inflationen under större delen av 2009 förklarades huvudsakligen av nedåtgående baseffekter från energi- och livsmedelskomponenterna och av en växande nedgång i ekonomin. Inflationen enligt det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP-inflation) ökade något under de sista månaderna 2009, och den höll sig kvar på en mycket måttlig årlig ökning av 1,0 % i EU och 0,3 % i euro-området, såsom förväntats under hösten. Om vi tittar framåt förväntas den kraftiga nedgången i ekonomin hålla inflationen under kontroll, vilket uppväger ökade energi- och råvarupriser. Prisstabiliteten förväntas upprätthållas och den beräknade HIKP-inflationen revideras endast marginellt uppåt till 1,4 % i EU och håller sig oförändrad på 1,1 % i euro-området.

Riskbedömning

Riskerna för EU:s tillväxtutsikter 2010 förefaller på det hela taget balanserade. På minussidan är situationen för finansmarknaderna fortfarande mycket osäker och föremål för allvarliga risker. På plussidan kan kraften i den globala återhämtningen, särskilt i de asiatiska tillväxtekonomierna, och den omedelbart förestående vändningen i lagercykeln i EU ha en större inverkan på den inhemska efterfrågan än vad som för närvarande förväntas. När det gäller inflationsutsikterna verkar riskerna också på det hela taget balanserade för 2010.

En utförligare rapport finns tillgänglig på :

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar