Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

Bruksela, dnia 25 lutego 2010 r.

Prognoza śródokresowa dla UE: ożywienie gospodarcze nadal kruche

W gospodarce UE powoli zaznacza się ożywienie, choć sytuacja jest nadal trudna. Kończąc najdłuższą i najpoważniejszą recesję w historii UE, w trzecim kwartale 2009 r. realny PKB zaczął ponownie rosnąć. W uzdrowieniu gospodarki główną rolę odegrały wdrożone w UE wyjątkowe środki antykryzysowe. Według prognozy z jesieni 2009 r. w czwartym kwartale odnotowano jednak spadek tempa wzrostu, po tym jak wpływ pewnych przejściowych czynników zaczął słabnąć. Zgodnie z najnowszymi danymi perspektywy gospodarcze UE pozostają zasadniczo bez zmian. W 2010 r. zarówno w całej UE, jak i w strefie euro, przewiduje się wzrost PKB na poziomie 0,7 %. Prognozowana stopa inflacji również pozostanie na praktycznie niezmienionym poziomie tj. 1,4 % w UE i 1,1 % w strefie euro. Prognozy te są jednak obarczone znaczną niepewnością, o czym świadczą ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych.

Komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn stwierdził: „ Powoli zaznacza się ożywienie gospodarcze UE, ale nadal jest ono kruche. Naszym nadrzędnym celem powinno być przywrócenie dobrej kondycji i długoterminowej stabilności europejskiej gospodarki. W tym celu musimy podjąć działania w dwóch obszarach: ożywienia gospodarczego i konsolidacji finansów publicznych. Nowa strategia Europa 2020 ukierunkowana na modernizacją gospodarek poszczególnych państw członkowskich powinna iść w parze z konsolidacją finansów publicznych. Jest to niezbędne do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.”

Wzrost w UE i w strefie euro zgodny z prognozami – bez zmian

Przewidywany w prognozie Komisji wzrost w pierwszej połowie bieżącego roku został nieznacznie skorygowany w górę zarówno dla UE, jak i dla strefy euro. Ze względu jednak na nieznaczną korektę w dół prognoz dotyczących wzrostu w drugiej połowie 2010 r., przewidywane tempo wzrostu PKB w całym 2010 r. pozostaje zasadniczo bez zmian, tj. na poziomie 0,7 %, dla UE i strefy euro. Podstawą tego obliczenia są zaktualizowane prognozy dla Francji, Niemiec, Włoch, Niderlandów, Polski, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa, które razem wytwarzają około 80 % PKB UE.

Wyraźniejsze ożywienie na świecie

W drugiej połowie 2009 r. działalność gospodarcza na świecie wykazała większą dynamikę niż się spodziewano, szczególnie we wschodzących gospodarkach azjatyckich. Realny PKB (wyłączając UE) uniknął zdecydowanego spadku w ubiegłym roku, a obecnie oczekuje się jego wzrostu o około 4,25 % w 2010 r. W perspektywie krótkoterminowej wartości światowych wskaźników są obiecujące, co częściowo odzwierciedla cykl zapasów w sektorze produkcji.

W dłuższym okresie wzrost na świecie ma wejść w trudną fazę, głównie ze względu na stopniowo słabnący wpływ środków stymulacyjnych i z powodu cyklu zapasów. Utrzymują się znaczące różnice pomiędzy państwami, przy czym w przypadku gospodarek wschodzących ożywienie ma być znacznie wyraźniejsze ze względu na ponowny napływ kapitału i wzrost gotowości inwestorów do podjęcia ryzyka. Mimo iż ożywienie gospodarcze w krajach spoza UE nastąpiło szybciej niż oczekiwano, przyszłość pokaże w jakim stopniu pomoże to UE w roku bieżącym.

Dotychczasowy umiarkowany wpływ na wyniki krajowe

Poprawa wskaźnika nastrojów gospodarczych dla UE wskazuje na postępujące ożywienie działalności gospodarczej, ale konkretne dane, w szczególności dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, dają ostatnio mniej powodów do optymizmu . Mimo iż lepsze od spodziewanych wyniki krajów spoza UE mogą prowadzić do wzrostu eksportu, inwestycje pozostają na bardzo niskim poziomie, co odzwierciedla wyjątkowo słabe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Ze względu na niezbędną korektę w sektorze mieszkaniowym w szeregu państw członkowskich, w 2010 r. z dużym prawdopodobieństwem można również oczekiwać ograniczenia inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Od początku 2009 r. sytuacja na rynkach finansowych uległa poprawie, jednak korekta bilansowa nadal trwa, a niepewność pozostaje na wysokim poziomie. Niekorzystne perspektywy dla inwestycji zwykle pociągają za sobą niekorzystne zmiany na rynku pracy, co z kolei najprawdopodobniej doprowadzi do spadku spożycia prywatnego. Uwzględniając fakt, że wiele z czynników pobudzających ożywienie ma nadal charakter tymczasowy zarówno w UE, jak i na świecie, trwałość ożywienia jest jeszcze niepewna.

Utrzymanie stabilności cen

Silny trend zmniejszania inflacji odnotowany w większości roku 2009 był głównie spowodowany niekorzystnym efektem bazy w przypadku cen energii i artykułów spożywczych oraz coraz większym zastojem gospodarczym. Inflacja HICP wzrosła nieco w ostatnich miesiącach 2009 r., a jej stopa roczna pozostała na bardzo umiarkowanym poziomie 1,0 % w UE i 0,3 % w strefie euro, zgodnie z jesienną prognozą. W przyszłości znaczny spadek aktywności gospodarczej pozwoli utrzymać inflację na zadowalającym poziomie, niwelując podwyżki cen energii i towarów. Oczekuje się utrzymania stabilności cen, przy czym prognozy dotyczące inflacji HICP jedynie nieznacznie skorygowano w górę do 1,4 % dla UE, a w przypadku strefy euro inflacja ma pozostać na niezmienionym poziomie 1,1 %.

Ocena ryzyka

Zagrożenia związane z prognozą wzrostu w UE na 2010 r. wydają się nadal zasadniczo zrównoważone. Z jednej strony sytuacja na rynkach finansowych pozostaje bardzo niepewna i jest obarczona znacznym ryzykiem. Z drugiej strony dynamika ożywienia na świecie, w szczególności na wschodzących rynkach azjatyckich oraz nieuchronna zmiana cyklu zapasów w UE może mieć większy wpływ na popyt wewnętrzny niż się obecnie oczekuje. Zagrożenia związane z prognozowaną na 2010 r. inflacją również wydają się zasadniczo zrównoważone.

Bardziej szczegółowe opracowanie zamieszczono na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar